Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un any.

L’execució del pressupost es pot definir com la realització de les despeses aprovades i la recaptació dels ingressos previstos en el pressupost. 

L’execució del pressupost de despeses consta de diferents fases: autorització de la despesa, aprovació, disposició o compromís de despesa, reconeixement de l’obligació i pagament. Quan es parla d’execució en l’estat de despeses del pressupost, es vol especificar tot aquest procediment necessari per formalitzar i realitzar les despeses del pressupost.

El mateix es pot dir en relació amb l’execució en l'estat d’ingressos del pressupost: es fa referència a la liquidació i la recaptació dels drets públics de caràcter pressupostari d’acord amb les normes jurídiques i procedimentals que els són d’aplicació.  

Així mateix, l’execució pressupostària comprèn també altres elements complementaris i afins al procés de realització de despeses i de percepció d’ingressos com la comptabilitat, el control, la liquidació i la rendició de comptes material, tal com ho preveu la normativa vigent.

En aquest apartat podeu consultar les dades de l’execució pressupostària trimestral que consten al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i que l’Ajuntament de Centelles ha facilitat en compliment de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Ajuntament de Centelles Residència Sant Gabriel