En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

En aquest apartat s'informa del compliment dels objectius derivats de la normativa en estabilitat pressupostària que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

A continuació podeu consultar els informes trimestrals d’intervenció emesos al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP)

2017

2016