Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-5 872.179 -8 417.271 24 31-12-2017
-1 1.016.786 -11 174.908 28 30-09-2017
-2 759.444 -16 260.339 24 30-06-2017
-2 869.195 -11 192.983 27 30-06-2016
-3 867.297 -10 160.249 26 31-03-2017
-2 689.534 -15 216.376 25 31-12-2016
-4 818.633 -9 139.175 26 30-09-2016
-6 779.581 -9 144.411 24 31-03-2016
0 795.071 -19 219.137 26 31-12-2015
-2 913.447 -13 154.519 27 30-06-2015
-7 753.296 -18 183.081 21 31-03-2015
-6 826.726 -20 253.708 21 31-12-2014
-7 882.832 -24 150.488 20 30-09-2014