Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Presidència

El 17 de juliol de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar president el senyor David Ricart i Miró.

Les competències de presidència del Consell  Comarcal són les que estableix l'article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 13 - La presidència
13.1 El president té les atribucions següents:
a) Representar el consell comarcal.
b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
d) Exercir la direcció superior del personal.
e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
f) Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.
13.2 El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

Vicepresidència

El 22 de juliol de 2015, el president mitjançant Decret de Presidència 108/2015 va decretar:

1. Nomenar el senyor Jordi Xena i Ibáñez, vicepresident primer (GCCiU).

2. Nomenar la senyora Marta Vilaret i Garcia, vicepresidenta segon (GCERC).

 

Les competències de vicepresidència del Consell  Comarcal són les que estableix l’article 13.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre: "El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions"

Comissió de Govern (Comissió permanent de Ple)

La Comissió de Govern està integrada pel president del Consell Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats pel Ple, en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell Comarcal.

La Comissió de Govern està integrada pel president del Consell Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats pel Ple, en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell Comarcal.

 • David Ricart i Miró - president (ERC)
 • Maria Teresa Bada i Franquet (CIU)
 • Maria Lluïsa Berdala i Cirera (CIU)
 • Marc Candela i Callado (ERC)
 • Dolors Castellà i Puig (ERC)
 • Joan Daví i Mayol (CIU)
 • Ferran Jiménez i Muñoz (CIU)
 • Pep Mur i Planas (ERC)
 • Isidre Pineda i Moncusí (ERC)
 • Àlex Sastre i Prieto (CIU)
 • Marta Vilaret i Garcia (ERC)
 • Jordi Xena i Ibáñez (CIU)

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió permanent del Ple del consell comarcal són les que estableix l'article 17 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 17 - La comissió permanent

Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V.

Veures recull de les ordres del dia de Comissió de Govern.

 

Ple

El Ple és l'òrgan col·legiat de govern i té funcions d'aprovació de les actuacions i de les polítiques institucionals del Consell Comarcal. Està integrat per 33 consellers i conselleres. Totes les sessions són públiques.

Les competències del Ple del Consell Comarcal són les que estableix l'article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

Article 14 - El ple
14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.
14.2 Correspon al ple:
a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del consell comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
14.3 Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

Veure actes del Ple.

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres. Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el president.

Formen part d'aquesta junta els següents consellers comarcals:

 • Senyor Ignasi Simón i Ortoll, en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

 • Senyor Pep Mur i Planas, en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya

 • Senyor Ferran Jiménez i Muñoz, en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió

 • Senyor Daniel Martin Oller, en representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa

 • Senyor Enric Saurí i Saula, en representació del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular

 • Senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.

 • Senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Comissió Informativa

La Comissió informativa de les matèries de competència del Ple, que presideix el president del Consell Comarcal i en convoca les sessions d’acord amb els articles 13.1 b) i 18 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i els articles 7.b) i 19 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Formen part d'aquesta comissió els següents consellers comarcals:

 • El senyor Ignasi Simón i Ortoll i la senyora Marialluïsa Ferré García en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

 • El senyor Pep Mur i Planas i la senyora Marta Vilaret i Garcia en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya.

 • El senyor Ferran Jiménez i Muñoz i el senyor Joan Daví i Mayol en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió.

 • El senyor Daniel Martín Oller i el senyor José Alexander Vega Sabugueiro en representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa.

 • El senyor Oriol Hernandez i Planas i la senyora Maria Oliver Reche en representació del Grup comarcal del Candidatura d’Unitat Popular.

 • La senyora Susana Calvo i Casadesús en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.

 • La senyora Ángeles María Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

El 22 de juliol de 2015, el Ple va aprovar el calendari de les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació. Entre d'altres, es va aprovar el calendari de sessions de la Comissió Informativa següent:

 

Data Hora
13 de gener de 2016 17:00
10 de febrer de 2016 17:00
9 de març de 2016 17:00
13 d’abril de 2016 17:00
11 de maig de 2016 17:00
15 de juny de 2016 17:00
13 de juliol de 2016 17:00
5 de setembre de 2016 17:00
14 de setembre de 2016 17:00
19 d'octubre de 2016 17:00
16 de novembre de 2016 17:00
30 de novembre de 2016 17:00
14 de desembre de 2016 17:00
18 de gener de 2017 17:00
15 de febrer de 2017 17:00
15 de març de 2017 17:00
19 d'abril de 2017 17:00
10 de maig de 2017 17:00
14 de juny de 2017 17:00
12 de juliol de 2017 17:00
4 de setembre de 2017 17:00
13 de setembre de 2017 17:00
11 d'octubre de 2017 17:00
15 de novembre de 2017 17:00
13 de desembre de 2017 17:00
17 de gener de 2018 17:00
14 de febrer de 2018 17:00
14 de març de 2018 17:00
11 d'abril de 2018 17:00
18 d'abril de 2018 17:00
16 de maig de 2018 17:00
13 de juny de 2018 17:00
11 de juliol de 2018 17:00
3 de setembre de 2018 17:00
12 de setembre de 2018 17:00
17 d'octubre de 2018 17:00
14 de novembre de 2018 17:00
12 de desembre de 2018 17:00

Comissió Especial de Comptes

Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l'article 15 Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 15 - La comissió especial de comptes
15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.
15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe.

Formen part d'aquesta comissió els següents consellers comarcals:

 • El senyor Carles Fernández i Pérez, en representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

 • El senyor Pep Mur i Planas, en representació del Grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya

 • La senyora Maria Teresa Bada i Franquet, en representació del Grup comarcal de Federació Convergència i Unió

 • El senyor Daniel Martín i Oller, en representació del Grup comarcal d’ d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa

 • La senyora Maria Oliver i Reche del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular

 • La senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental.

 • La senyora Ángeles María Menchen i Gallardo, en representació del Grup comarcal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Consell d'alcaldes

Les competències del consell d'alcaldes del consell comarcal són les que estableix l’article 17 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

Les sessions del Consell d'Alcaldes són tancades al públic. El consell d'alcades vigent està format per

 • Il•lm. Sr. Joan Vila i Matabacas, Aiguafreda
 • Il•lm. Sr. Andreu González i Gil, Ametlla del Vallès
 • Il•lm. Sr. Joan Josep Galiano Peralta, Bigues i Riells
 • Il•lm. Sr. Jordi Solé i Ferrando, Caldes de Montbui
 • Il•lm. Sr. Joan Lacruz i Gil, Campins
 • II·lm. Sr. Emiliano Cordero Soria, Canovelles
 • Il•lm. Sr. Josep Cuch i Codina, Cànoves i Samalús
 • II•lm. Sr. Enric Olivé i Manté, Cardedeu
 • Il•lma. Sra. Maite Carrillo i Garcia, Figaró-Montmany
 • Il•lm. Sr. Albert Rovira i Rovira, Fogars de Montclús
 • Il•lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, Les Franqueses del Vallès
 • Il•lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, La Garriga
 • II•lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, Granollers
 • II•lm. Sr. Marc Uriach Cortinas, Gualba
 • Il•lm. Sr. Òscar Sierra Gaona, La Llagosta
 • Il•lm. Sr. Ignasi Simon i Ortoll, Lliçà d'Amunt
 • Il•lm. Sr. Xavier Serrate i Cunill, Lliçà de Vall
 • Il•lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Llinars del Vallès
 • Il•lm. Sr. Marc Candela i Callado, Martorelles
 • Il•lm. Sr. Josep Monràs i Galindo, Mollet del Vallès
 • Il•lm. Sr. Pere Rodriguez Rodriguez, Montmeló
 • Il•lm. Sr. José Antonio Montero i Domínguez, Montornès del Vallès
 • Il•lm. Sr. Carles Corominas Arnaiz, Montseny
 • Il•lm. Sr. Francesc Juzgado Mollá, Parets del Vallès
 • II•lm. Sr. Carles Fernández i Pérez, La Roca del Vallès
 • Il•lma. Sra. Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Sant Antoni de Vilamajor
 • Il•lm. Sr. Francesc Delofeu i Bontanillas, Sant Celoni
 • Il•lm. Sr. Daniel Antonio Fernández i Fuster, Sant Esteve de Palautordera
 • Il•lm. Sr. Pere Pladevall i Vallcorba, Sant Feliu de Codines
 • Il•lma. Sra. Montserrat Sanmartí i Pratginestós, Sant Fost de Campsentelles
 • Il•lma. Sra. Pamela Isus i Sauri, Sant Pere de Vilamajor
 • Il•lm. Sr. Francesc Bonet i Nieto, Santa Eulàlia de Ronçana
 • Il•lm. Sr. Julián Trapero i Frías, Santa Maria de Martorelles
 • Il•lm. Sr. Jordi Xena i Ibáñez, Santa Maria de Palautordera
 • Il•lm. Sr. Ignasi Martínez i Murciano, Tagamanent
 • Il•lm. Sr. Joan Mora i Alsina, Vallgorguina
 • Il•lm. Sr. David Ricart i Miró, Vallromanes
 • Il•lm. Sr. Joan Pons i Fiori, Vilalba Sasserra
 • Il•lma. Sra. Yolanda Lorenzo i Garcia, Vilanova del Vallès

Gerència

El 22 de juliol de 2015 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar gerent el senyor Ignasi Valls i Vilaró.

Les competències de presidència del Consell Comarcal són les que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 16 - La gerència

16.1  Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

16.2  El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.