D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A D'IMMIGRACIÓ 1 24-05-2017 12-06-2017 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 de maig de 2017 i finalitza el 12 de juny.

El model de sol·licittud el trobareu a la relació de documents.

- Bases BOP
- Convocatòria DOGC
- Model sol·licitud
CONVOCATÒRIA D'ORDENANÇA-SERVEIS LOGÍSTICS 1 24-01-2017 13-02-2017 Concurs-oposició Laboral fixe Agrupacions professionals Procès de selecció

Resultats de l'entrevista i valoració de mèrits.

Resolució final del Tribunal

 

- Bases
- DOGC
- BOE
- Relació provisional
- Relació definitiva
- Resultats català
- Convocats 1a prova
- Correcció d'errades
- Resultats 1a prova
- Resultats 2a prova
- Resultat entrevista i mèrits. Resolució final

Les dades i els documents de les convocatòries de personal les trobareu a la relació superior.

Feu servir la barra de desplaçament per veure tota la informació.

 

AVISOS

Convocatòria d'ordenança-serveis logístics

* Publicat el resultat de l'entrevista i la valoració de mèrits i la resolució final del Tribunal (vegeu document a la relació superior)

 

Convocatòria de tècnic/a d'immigració i acollida

* Publicada la convocatòria al DOGC.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia del 24 de maig de 2017 i finalitza el 12 de juny de 2017.

* La presentació de les sol·licituds es realitzarà mitjançant el model que trobareu a la relació de documents superior (feu anar la barra de desplaçament).

Aquesta sol·licitud signada, juntament amb tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els mèrits relacionats previstos a la base 7.1.c), es podrà presentar:

1.- Al Registre Electrònic General mitjançant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consell comarcal de l’Urgell. En aquest cas la sol·licitud i la tramesa s’hauran de signar mitjançant un certificat electrònic reconegut que acrediti la personalitat del sol·licitant.

2.- En algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La sol·licitud aportada a qualsevol registre presencial admès  haurà de ser original signada autògrafa.

La presentació de la sol·licitud/instància sense signar vàlidament implicarà l’exclusió provisional del/de la candidat/a, fins a la subsanació del tràmit.