D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Bases i convocatòria per cobrir amb caràcter laboral fix un lloc de treball d’ordenança-serveis logístics

 

Avís

Ampliació del termini d'emissió de la relació d'admesos i exclosos i de designa del Tribunal (vegeu document)

 

La sol·licitud, juntament amb tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els mèrits relacionats previstos a la base 7.1.c), es podrà presentar:

1.- Al Registre Electrònic General mitjançant una instància genèrica a través de la seu electrònica del Consell comarcal de l’Urgell.

2.- En algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.