D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A D'IMMIGRACIÓ 1 24-05-2017 12-06-2017 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 de maig de 2017 i finalitza el 12 de juny.

El model de sol·licittud el trobareu a la relació de documents.

- Anunci BOP bases i convocatòria
- Anunci DOGC convocatòria
- Model de sol·licitud
CONVOCATÒRIA D'ORDENANÇA-SERVEIS LOGÍSTICS 1 24-01-2017 13-02-2017 Concurs-oposició Laboral fixe Agrupacions professionals Procès de selecció

Publicada la convocatòria al primer exercici (vegeu document)

Publicada la correcció d'errades del llistat dels candidats convocats al primer exercici (vegeu document)

- Anunci bases i convocatòria.pdf
- Anunci DOGC
- Anunci BOE-A-2017-701
- Anunci BOP relació provisional.pdf
- Anunci relació definitiva i assenyalament de prova
- Resultats de la prova de català
- Convocatòria al primer exercici_ prova de coneixements generals
- Correcció d'errades dels candidats convocats al primer exercici

Les dades i els documents de les convocatòries de personal les trobareu a la relació superior.

Feu servir la barra de desplaçament per veure tota la informació.

 

AVISOS

Convocatòria d'ordenança-serveis logístics

* Publicada la convocatòria al primer exercici: prova de coneixements generals el 23 de maig a les 9 hores a la sala d'actes de l'Escola Agrària de Tàrrega, Avinguda Tarragona, s/n (vegeu document a la relació superior)

* Publicada la correcció d'errades dels participants convocats al primer exercici

 

Convocatòria de tècnic/a d'immigració i acollida

* Publicada la convocatòria al DOGC.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia del 24 de maig de 2017 i finalitza el 12 de juny de 2017.

* La presentació de les sol·licituds es realitzarà mitjançant el model que trobareu a la relació de documents superior (feu anar la barra de desplaçament).

Aquesta sol·licitud signada, juntament amb tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els mèrits relacionats previstos a la base 7.1.c), es podrà presentar:

1.- Al Registre Electrònic General mitjançant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consell comarcal de l’Urgell. En aquest cas la sol·licitud i la tramesa s’hauran de signar mitjançant un certificat electrònic reconegut que acrediti la personalitat del sol·licitant.

2.- En algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La sol·licitud aportada a qualsevol registre presencial admès  haurà de ser original signada autògrafa.

La presentació de la sol·licitud/instància sense signar vàlidament implicarà l’exclusió provisional del/de la candidat/a, fins a la subsanació del tràmit.