D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATÒRIA D'EDUCADORS/ES SOCIALS 2 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Presentació de sol·licituds

Publicat anunci de convocatòria

- Anunci BOP bases
- Convocatòria DOGC
- Formulari sol·licitud
CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A D'IMMIGRACIÓ 1 24-05-2017 12-06-2017 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Procés de selecció

Anunci d'admesos i exclosos

 

- Bases BOP
- Convocatòria DOGC
- Model sol·licitud
- Anunci admesos i exclosos
CONVOCATÒRIA D'ORDENANÇA-SERVEIS LOGÍSTICS 1 24-01-2017 13-02-2017 Concurs-oposició Laboral fixe Agrupacions professionals Finalitzat

Resolució final del Tribunal

 

- Bases
- BOE
- Resultat entrevista i mèrits. Resolució final

Les dades i els documents de les convocatòries de personal les trobareu a la relació superior.

Feu servir la barra de desplaçament per veure tota la informació.

 

AVISOS

Convocatòria d'ordenança-serveis logístics

* Publicat el resultat de l'entrevista i la valoració de mèrits i la resolució final del Tribunal (vegeu document a la relació superior)

 

Convocatòria de tècnic/a d'immigració i acollida

* Publicat l'anunci d'admesos i exclosos (vegeu document a la relació superior)

 

Convocatòria de educadors/es socials

* El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 20 de juliol i finalitza el 8 d'agost.

Trobareu el formulari de sol·licitud en la relació superior.

La sol·licitud signada, juntament amb tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els mèrits relacionats previstos a la base 7.1.c), es podrà presentar:

1.- Al Registre Electrònic General mitjançant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consell comarcal de l’Urgell. En aquest cas la sol·licitud i la tramesa s’hauran de signar mitjançant un certificat electrònic reconegut que acrediti la personalitat del sol·licitant.

2.- En algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La sol·licitud aportada a qualsevol registre presencial admès haurà de ser original signada autògrafa.

La presentació de la sol·licitud/instància sense signar vàlidament implicarà l’exclusió provisional del/de la candidat/a, fins a la subsanació del tràmit.