Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 2 1 Deute públic 73,56
2.016 D F 3 11 Deute públic 73,56
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3840203,84
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 63583,52
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 0,00
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 0,00
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 63583,52
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 92108,85
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 92108,85
2.016 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 0,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 73,56
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 0,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 3683851,47
2.016 D F 3 160 Clavegueram 1073348,48
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 2610502,99
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 1679484,26
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 74434,90
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 856583,83
2.016 D F 3 163 Neteja viària 0,00
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 0,00
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 0,00
2.016 D F 2 17 Medi ambient 660,00
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 660,00
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 0,00
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 312499,72
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3153,36
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3153,36
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 0,00
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 0,00
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 309346,36
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 309346,36
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1467834,16
2.016 D F 2 31 Sanitat 0,00
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 0,00
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.016 D F 2 32 Educació 1217524,84
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 0,00
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 0,00
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 1217524,84
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 208938,96
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 0,00
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 40000,62
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 0,00
2.016 D F 4 3.322 Arxius 40000,62
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 300,00
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 12752,34
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 155886,00
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 0,00
2.016 D F 2 34 Esport 41370,36
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 0,00
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 41370,36
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 0,00
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 196310,22
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 12000,00
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00
2.016 D F 3 431 Comerç 0,00
2.016 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 10000,00
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 0,00
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 2000,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 129786,81
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 129786,81
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 129786,81
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 54487,69
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 34009,73
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 20477,96
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 35,72
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 0,00
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 35,72
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1233040,40
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 161789,69
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 161789,69
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 658068,66
2.016 D F 3 920 Administració general 564282,83
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 89423,95
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 2550,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 1811,88
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 197231,73
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 175487,37
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 21744,36
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 0,00
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 215950,32
2.016 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.016 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 66259,44
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 149690,88
2.016 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 1521,85
2.015 D F 2 1 Deute públic 1521,85
2.015 D F 3 11 Deute públic 1521,85
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3770950,38
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 86839,01
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 86839,01
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 3683451,37
2.015 D F 3 160 Clavegueram 1089409,50
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 32,69
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 2594009,18
2.015 D F 4 1.621 Recollida de residus 1826564,26
2.015 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 76189,17
2.015 D F 4 1.623 Tractament dels residus 691255,75
2.015 D F 2 17 Medi ambient