Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-1 1.920.635 2 537.623 30 31-12-2017
7 1.160.741 2 649.629 35 30-09-2017
6 1.856.471 -3 539.687 34 30-06-2017
38 659.459 -1 783.921 47 31-03-2017
2 1.272.703 0 996.370 31 31-12-2016
10 964.088 11 403.548 40 30-09-2016
6 1.133.417 -3 327.220 34 30-06-2016
4 1.526.388 19 114.349 35 31-03-2016
4 1.324.766 -21 992.708 24 31-12-2015
6 1.388.289 -7 387.253 33 30-06-2015
10 1.214.340 14 461.367 41 31-03-2015
49 2.241.535 -4 506.542 69 31-12-2014
37 877.574 48 1.320.127 73 30-09-2014