D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Arquitecte 24-03-2017 Enllaç
Arquitecte tècnic/superior 25-11-2015 Enllaç
Tècnic en informació turística 19-05-2015 Enllaç
Tècnic de promoció turística encarregat de la Gerència del Pla de Foment de Turisme 20-01-2007 Enllaç
Tècnic mitjà adscrit a l'àrea de joventut 01-03-2004 Enllaç
Treballador social - assistent social 01-03-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 28-04-2003 Enllaç
Arquitecte Tècnic 29-03-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 27-02-2003 Enllaç