Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats

ADREÇATS A LA CIUTADANIA


Ajuts individuals per a l'assistència a menjadors escolars curs 2019-2020

 

Objecte de la convocatòria:

El Consell Comarcal del Priorat concedirà ajuts econòmics individuals de menjadors corresponents al curs escolar 2019/20,  per necessitats econòmiques, en les quantitats consignades en el pressupost de la corporació, i condicionat a la signatura de l’addenda amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a l’esmentat curs escolar.

Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats, en un imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal. (web). Si sol·licita l’ajut mes d’un membre de la família, es farà un únic imprès per cada centre.

La presentació de les sol·licituds implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària i a d’altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l’ajut.

Termini:

El termini finalitza el 14 de juny de 2019

No s’acceptarà cap sol·licitud de  desprès d’aquest termini, excepte quan:

  1. L’alumne es matricula posteriorment a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

  2. S’acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, acreditat mitjançant un informe de l’EBSS, ique no s’hagi detectat en el termini ordinari de presentació de sol·licituds.

     

Descàrrega de documents:

Bases dels ajuts individuals menjadors

Bases ayudas individuales comedor


Sol·licitud de l'ajut mejadors
 


Ajuts de caràcter individual adquisició llibres i material escolar obligatori, assistència a colònies i assistència a escoles bressol o 1r cicle d’educació infantil curs 2019-2020

 

Objecte de la convocatòria:

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el regim aplicable a la concessió d’ajuts individuals per l’adquisició de llibres i material escolar obligatoris, l’assistència a colònies i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’educació infantil, pel curs 2019/2020, actuació inclosa en el Programa d’Assistència i Cooperació Municipal establert amb la Diputació de Tarragona per a optimitzar la prestació de serveis municipals.

Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats, en un imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal. (web). Si sol·licita l’ajut mes d’un membre de la família que van al mateix centre escolar, es farà un únic imprès.

La presentació de les sol·licituds implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària i a d’altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l’ajut.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini finalitza el 14 de juny en primera convocatòria, i el 15 d’octubre en segona i última convocatòria, pel que fa a les sol·licituds per adquisició de llibres i material escolar obligatoris i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’Educació infantil.

Pel que fa a l’assistència a colònies, vint dies abans de la celebració de les colònies.

No s’acceptarà cap sol·licitud de desprès d’aquest termini, excepte quan:

a)  L’alumne es matricula posteriorment a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

b)   S’acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, acreditat mitjançant un informe de l’EBSS, i que no s’hagi detectat en el termini ordinari de presentació de sol·licituds.

 

            Descàrrega de documents:

Bases per a la concessió d'ajuts individuals llibres, assistència colònies i escoles bressol

Bases ayudas libros, colonias y guarderías
 

Sol·licitud de l'ajut llibres o assistència escoles bressol

 

Sol·licitud de l'ajut assistència colònies