D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Tècnic Mig pel Servei d'Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de 0 a 17 anys) 1 26-05-2017 15-06-2017 Bases_especifiques
Anunci Bases Generals.pdf
Correccio_error_bases_generals
Sol.licitud_admissio
Llista_admesos_i_exclosos,_membres_del_tribunal,_lloc,_data_i_hora_de_les_proves
Psicoleg/loga CDIAP 1 12-05-2017 18-05-2017 Anunci_incorporacio_urgència_psicoleg-loga_CDIAP
Tècnic informàtic 1 11-11-2016 09-12-2016 bases_proces_selecio_tecnic_informatic
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_data_prova_borsa_treball_tecnic_informatic_grupA2
Acta_constitucio_tribunal_i_desenvolupament_proves_tecnic_informatic
Acord_constitucio_borsa_tècnic_informatic
Tècnic/a de desenvolupament comunitari 1 15-12-2016 04-01-2017 Anunci_proces_creacio_borsa_treball_bases_tecnic_a _desenvolupament _comunitari.pdf
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_i_data_prova_per_la_constitucio_de_la_borsa_de_tecnic_a_desenvolupament_comunitari
Acta_de resultat_de_les_proves_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Borsa_de_treball_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Educadors/es Socials 1 03-02-2017 23-02-2017 Bases_especifiques_reguladores_proces_seleccio_per_constitucio_borsa_treball_educadors_socials_caracter_temporal
Solicitud_admisio_borsa_educadors_socials
Llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials_i_dates_de_les_proves
Esmena_llistat_admesos_i_exclosos_a_la_borsa_educadors_socials
Rectificacio_llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials
Acta_proves_catala_Educadors_socials
Acta_resultats_finals_borsa_educadors_socials
Acord_constitució_borsa_treball_educadors_socials
Dinamitzadors/es juvenils 1 27-02-2017 20-03-2017 Anunci_bases_especifiques_proces_seleccio_borsa_treball_dinamitzadors_es_juvenils.pdf
Llistat_admesos_exclosos_borsa_dinamitzadors_juvenils
Acta_de_constitució_de_tribunal_i_resultats_prova_de_catala
Acta_resultats_seleccio_borsa_dinamitzador_juvenil
Acord_de_constitucio_de_la_borsa_de_treball_de_dinamitzador_juvenil

PER VEURE ELS DOCUMENTS, ARROSSEGAR LA BARRA DE SOBRE CAP A LA DRETA