El Consell Comarcal del Pla de l'Estany té la Seu electrònica publicada a l'adreça https:/www.seu.cat/plaestany. El consell es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:
URL: http://www.plaestany.cat/Tr%C3%A0mitsigestions/tabid/273/Default.aspx
 

Tauler d'edictes electrònics:
URL: http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8102870005

Notificacions electròniques:
URL:https://usuari.enotum.cat/webCiutada/Escollir.do?paramsCoded=HdpdTCXL6jwqFt72nTCfZej4rp9kUVMNn%2Bf5DCKxgzMFFi9ezKOqkUkeE8YvK4RWlzdiIj7qi%2B81h9I%2FjqS3ctA7iVz5otKCC4oKey1cFuIO%2BA%2BPgjuyQCTOha6vBpc%2F9Rz2%2BVGJ9IUQapnh89Sp64ZsWF4LV9I%2BEzii0f50Ii3rejehdyMUz%2BJhCPsVszwPPMH6uXQlsgCw9uX8%2BTLnYpqAyGs97z9S5VBg5gRbyBg%3D

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.