El Consell Comarcal del Pallars Jussà té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/ccpallarsjussa/seu-electronica. El Consell es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
URL:https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pallarsjussa

Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:
URL:https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=962

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Factures electròniques:
URL: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=121
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server
 

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.


Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al  Consell Comarcal del Pallars Jussà s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.