Actualment el Consell Comarcal del Gironès no disposa de mecanismes o ens de participació ciutadana.