Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Sílvia Bartrolí Besalú

Lloc de naixement Juià

Càrrec Gerent

Àrea Gerència

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic gerencia@girones.cat

Perfil

Lloc  de  treball:  gerent,  a  l'empara  de  l'art.  16  del  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització  comarcal  de
Catalunya.

Centre de treball: Consell Comarcal del Gironès

Règim jurídic previst: personal laboral de caràcter especial d’alta direcció

Grup de classificació: grup A, subgrup A1

Classificació: personal directiu professional

Les  funcions  assignades  al  lloc  de  treball  corresponent  al  gerent,  d'acord  amb  les directrius del ple i les instruccions del president, són les següents:
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
c)  Autoritzar  i  disposar  despeses,  i  reconèixer  obligacions,  en  els  límits  de  la  delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
d) Dirigir el personal de la corporació.
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14 de la Llei comarcal.
f) Les corresponents a l'art 131 a 134 del Reglament orgànic comarcal

Tipus de lloc de treball: singular

Forma de provisió: lliure designació

Remuneració: 54.640,46 € anuals. Es compon dels conceptes següents:

Retribucions   bàsiques:   Retribució   mínima   obligatòria:   46.640,46   €   anuals   (a percebre  dividits  en  12  pagaments  mensuals  i  2  pagaments  extraordinaris  els mesos de juny i desembre,tots ells de la mateixa quantia).

Retribucions complementàries: Complement   del   lloc:   6.000,00   €   anuals   (a  percebre   dividits   en   12 pagaments  mensuals  i  2  pagaments  extraordinaris  els  mesos  de  juny  i desembre, tots ells de la mateixa quantia).

Per  objectius:  2.000,00  €  anuals  (a  percebre  en  funció  dels  objectius  que determini la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, dividits de forma variable en 12 pagaments mensuals).

Antiguitat: la que correspongui a la persona nomenada.

Jornada: completa, 37,5 hores/setmanals (en còmput anual)

Dedicació:  exclusiva.  Haurà  d’atendre  les  necessitats del  servei  tan  àmpliament  com  sigui necessari i adaptar la jornada i l’horari a les característiques especials del càrrec.

Incompatibilitats: el lloc de treball es troba afectat pel factor d'incompatibilitat de l'art. 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques

Indemnització: equivalent a 7 dies de salari per any de servei amb el límit de 7 mensualitats d'acord amb l'article 11.1 RD 1382/1985

Trajectòria professional Consulteu aquí el CV de la gerent del Consell Comarcal del Gironès, Sílvia Bartrolí i Besalú

Tipus Càrrec directiu

Retribució anual bruta 54640.46

Activitats i béns Activitats i Béns Gerent