Modificació pressupostària 21.11.2016

DESPESES

Capítol

Concepte

Consignació inicial

Augment

Consignació definitiva

1

DESPESES DE PERSONAL

2.168.889,82

 

 

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

8.487.962,40

12.000,00

8.499.962,40

3

DESPESES FINANCERES

17.000,00

 

17.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.001.647,00

13.000,00

5.014.647,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

 

0,00

6

INVERSIONS REALS

849.018,76

1.950,70

850.969,46

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

 

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

4.000,00

15.000,00

19.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

47.000,00

 

47.000,00

 

TOTAL

16.575.517,98

41.950,70

16.617.468,86

 

INGRESSOS

Capítol

Concepte

Consignació inicial

Augment

Consignació definitiva

1

IMPOSTOS DIRECTES

0,00

 

 

2

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

 

 

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.023.207,89

 

2.023.207,89

4

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

13.679.553,67

 

13.679.553,67

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

4.000,00

 

4.000,00

6

 VENDA D'INVERSIONS REALS

0,00

 

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

822.018,76

 

822.018,76

8

ACTIUS FINANCERS

46.737,66

41.950,70

88.688,36

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

0,00

 

TOTAL

16.575.517,98

41.950,70

16.617.468,68