Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors i adjudicataris i volum econòmic (operacions superiors a 3.005,65 euros anuals) exercici 2017

Relació de proveïdors i adjudicataris i volum econòmic (operacions superiors a 3.005,65 euros anuals) exercici 2016

Àrea d'Ensenyament - Menjadors Escolars

(*) La data de finalització, si s’esgoten totes les pròrrogues anuals, és la que figura a la taula.

Àrea d'Ensenyament - Transport Escolar

(*) La data de finalització, si s’esgoten totes les pròrrogues anuals, és la que figura a la taula.

Àrea de Medi Ambient