Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Segons els articles 14 i 15 de la LLEI   6/1987,   de   4   d’abril,   de   l’organització   comarcal   de   Catalunya.   (Correcció  d’errades  en  el  DOGC  núm.  827,  p.  1408,  de  10.4.1987,  en  el  DOGC núm. 830, p. 1508, de 22.4.1987 i en el DOGC núm. 856, p. 2588, de 26.6.1987), els únics òrgans de contractació en el Consell Comarcal són el President i el Ple Comarcal.

 

Capítol I  
Òrgans del consell comarcal  
Article 13 -1 Són òrgans del consell comarcal:
a) El ple.  
b) El president.  
c) La comissió especial de comptes.  

 

-2  Forma  part  també  de  l’organització  comarcal  el  gerent,  amb  les  funcions  executives que determina aquesta Llei.  
-3 El Consell Comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos  en  la  legislació  de  règim  local,  ja  sigui  mitjançant  acord  del  ple  o   mitjançant l’aprovació del reglament orgànic comarcal corresponent.  
-4  Les  disposicions  establertes  per  als  grups  en  la  legislació  de  règim  local  són  
aplicables també al funcionament dels òrgans de govern de la comarca. 

 

Article 14

-1 El president té les atribucions següents:
a) Representar el consell comarcal.  
b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.  
c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.  
d) Exercir la direcció su perior del personal.  
e) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.  
f) Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.  
g) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.  

-2 El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals,  un vice-president o més, que l’han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l’exercici de les seves atribucions.  

 

Article 15

-1  El  ple  del  consell  comarcal  és  constituït  pel  president  i  els  altres  consellers  
comarcals.

-2 Correspon al ple:

a) Elegir el president del consell comarcal, d’acord amb l’article 22.  
b) Establir l’organització del consell comarcal.  
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.  
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.  
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions.  
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d’acord amb el que estableix l’article 43.  
g) Aprovar els plans comarcals.  
h) Exercir la potestat expropiatòria.  
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.  
j)  Aprovar  les  formes  de  gestió  dels  serveis  i  dels  expedients  per  a  l’exercici d’activitats econòmiques.  
k) Delegar competències en els municipis.  
l)  Aprovar  la  plantilla  del  personal,  la  relació  de  llocs  de  treball,  les  bases  de  les proves  per  a  la  selecció  de  personal  i  per  als  concursos  de  provisió  de  llocs  de  treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i  el  nombre  i  el  règim  del  personal  eventual,  tot  això  d’acord  amb  les  normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la  corporació,  llevat del  que  estableix  l’article  99.4  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim  Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.  
m)   Plantejar   conflictes   de   competències   a   altres   entitats   locals   i   a   altres   administracions públiques.  
n) Exercir accions administratives i judicials.  
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.  
p) Alienar el patrimoni.  
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la  legislació  assigna  a  la  comarca  i  no  atribueix  a  altres  òrgans  comarcals. 

-3  Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.  
d) Determinar el nombre de membres de la comissió especial de comptes i atribuir els  que  corresponen  a  cada  grup  polític present  en  el  consell,  tenint  en  compte  la  representativitat de cadascun d’ells.