La Mesa de contractació amb caràcter permanent estarà composta pels membres següents:
 
President/a:
Vicepresidència primera del Consell Comarcal del Gironès o conseller/a comarcal en qui delegui.
 
Vocals:
 • Sra. Estefania Carabellido i Bruns, consellera comarcal en representació del grup de Convergència i Unió (CiU)
 • Sra. Maria Mercè Roca i Perich, consellera comarcal en representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
 • Sr. Daniel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)
 • Sra. Iolanda Pineda i Balló, consellera comarcal en representació del grup de Candidatura de Progrés (PSC-CP)
 • Sra. Míriam Pujola Romero, consellera comarcal en representació del grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s)
 • Sr. Wilder Palacio Pineda, conseller comarcal en representació del grup d'ENTESA (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E)
 • Sra. Concepció Veray i Cama, consellera comarcal en representació del grup del Partit Popular (PP)
 
Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent del Consell Comarcal del Gironès
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Sra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal del Gironès
 
El coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació.
 
Secretari/a:
El personal de la corporació que es designi per la Presidència del Consell Comarcal del Gironès a proposta del secretari general.
 
La mesa podrà sol·licitar informes orals i/o escrits del personal tècnic o administratiu que precisi pel desenvolupament de les seves funcions.
 
La Mesa podrà actuar en la seva funció d’obertura i qualificació de la documentació administrativa corresponent als sobres número 1 de les pliques presentades a licitació a través de la Comissió Tècnica de la qual en formaran part en tot cas els membres següents de la Mesa:
 
 • La gerent del Consell Comarcal del Gironès
 • El secretari general del Consell Comarcal del Gironès
 • La interventora del Consell Comarcal del Gironès
 • El/la coordinador/a de l’àrea competent per raó de l’objecte del contracte.
L’acta de qualificació serà autoritzada per la mesa de contractació en els termes establerts en els plecs de clàusules administratives.