Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?
Mesa de contractació de caràcter permanent 
 
Per decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 9 de maig de 2018 s’ha resolt la composició de la mesa de contractació de caràcter permanent, mitjançant la resolució que transcrita literalment diu:
 
“De conformitat amb l'art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en els procediments obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació, els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una mesa de contractació;
 
Vist que la composició de la mesa de contractació en relació amb els seus components ha variat substancialment del previst a la normativa anterior, fet que implica que la mesa actualment constituïda contradiu el previst a la nova LCSP i que la mesa de contractació es pot constituir amb caràcter permanent o de manera especifica per a cadascun dels procediments de licitació, tal i com es deriva de la Disposició addicional segona, apartat 7è, de la LCSP;
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol establir amb caràcter permanent la composició de la mesa de contractació que ha d'assistir als diferents òrgans de contractació, amb la finalitat de dotar de major celeritat als diferents processos de licitació, finalitat ulterior de la mateixa LCSP;
 
Vist el que prescriu l'art. 326.3 de la LCSP pel que fa a la constitució de la mesa;
 
De conformitat amb el que disposa l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic;
 
DECRETO:
 
Primer. Aprovar l'establiment amb caràcter permanent de la mesa de contractació que ha d'assistir als diferents òrgans de contractació del Consell Comarcal del Gironès en els procediments de licitació obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació, si s'escau, i associació per la innovació.
 
Segon. Determinar la composició següent de la mesa de contractació:
Presidència:
Titular: el vicepresident primer, Sr. Joaquim Roca i Ventura
Suplent: el/la conseller/a comarcal responsable de l'àrea o servei
Vocals:
1) Titular: el secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Suplent: el/la treballador/a públic en qui delegui
2) Titular: la interventora de fons, Sra. Marta Dalmau i Palom 
Suplent: el/la treballador/a públic en qui delegui
3) La gerent: Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú
Suplent: el/la treballador/a públic en qui delegui
4) El/la coordinador/a d'àrea o responsable del servei corresponent en funció de la matèria objecte del contracte o, si s'escau, un/a tècnic/a de l'àrea competent en funció de la matèria objecte del contracte.
Secretari/a:
El personal de la corporació que es designi per la presidència del Consell Comarcal del Gironès a proposta del secretari general.
 
Tercer. Per a l'adequada composició de la mesa de contractació hauran d'assistir la majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència del secretari i de la interventora, així com de la presidència, o els suplents respectius de cadascun d'ells. De conformitat amb l'art. 326.5 de la LCSP, el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracti no podrà formar part de la mesa de contractació, llevat dels supòsits a què es refereix la disposició addicional segona LCSP; tampoc podran formar part de les meses de contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes els càrrecs públics representatius ni el personal eventual.
 
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant del Consell Comarcal del Gironès.”
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició davant la presidència del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, cas en què, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició, tot això sens perjudici que si ho considereu convenient pugueu interposar altres recursos que cregueu més oportuns.
 
Girona, 9 de maig de 2018
 
El president
Jaume Busquets i Arnau