Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Les subvencions són també una de les activitats estratègiques del nostre Consell Comarcal, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.

El Consell Comarcal del Gironès s'insta a sotmetre l'atorgament de les subvencions als principis que la mateixa Llei General de Subvencions (Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) estableix en el seu article 8.3, i que són:
a).- Principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b).- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
c).- Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
A part també, l'atorgament de les subvencions tindran com a pilars fonamentals:
a).- La planificació i integració de les actuacions
b).- La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles
c).- La cooperació entre administracions
d).- La col·laboració amb els diversos agents del territori de la comarca
e).- La coordinació en l'organització i articulació de les accions
f).- L'austeritat en la despesa
g).- La total transparència en la gestió pública
h).- La subjecció als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
i).- L'assegurament de l'equilibri pressupostari