Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa.

Data de signatura 05-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-02-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Marc Puigtió Rebollo, Alcalde 
Teresa Casella i Iglesias, Secretària

Documents 2018-020

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions 3- Obligacions i drets de les parts De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa.

Data de signatura 26-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-01-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Fornells de la Selva 
Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde 
Joaquim Caritg Padrosa, Secretari

Documents 2018-019

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Canet d'Adri per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa.

Data de signatura 05-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-01-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Canet d'Adri 
Carles Espígol Camps, Alcalde 
Carme Gubau Menció, Secretària

Documents 2018-018.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa

Data de signatura 12-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-02-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Sant Gregori 
Joaquim Roca i Ventura, Alcalde 
Carme Gubau i Menció, Secretària

Documents 2018-017

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa.

Data de signatura 15-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-01-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
Martí Vallès i Prats, Alcalde 
Ramon Pujol Hamelink, Secretari 

Documents 2018-016

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions 2. Obligacions del Consell Comarcal del Gironès 2.1. El CCG es compromet a oferir la carta de serveis següent: L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres: • Ajuntaments del Gironès • Empreses i agents turístics • Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat establerta anualment.

Import 1230.0

Data de signatura 03-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Llambilles,
Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde

Documents 2018-015.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Campllong per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa.

Data de signatura 01-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-02-2018

Durada 01/02/2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Campllong.
Lluís Freixas i Vilardell, Alcalde
Anna Fugarolas Viñolas, Secretària

Documents 2018-014

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 4- Aspectes tècnics del projecte - El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució d'atorgament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" contractarà laboralment a les persones participants per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la resolució) i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d'aplicació. El Consell Comarcal del Gironès portarà a terme la selecció de les persones beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. El Consell Comarcal del Gironès desenvoluparà el programa formatiu adreçat a potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que participen en el programa

Data de signatura 16-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 16-02-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Bescanó 
Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde 
Anna M. Linares Bravo, Secretària

Documents 2018-013.pdf

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per facilitar l'accés dels infants derivats dels serveis socials municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics per al curs 2017-2018

Drets i obligacions Tercer. Compromisos del Consell Comarcal del Gironès 3.1. Facilitar l’accés al menjador escolar dels alumnes derivats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan aquests valorin una situació de dèficit o mancança alimentària. 3.2. Realitzar el cobrament de la part no becada a les famílies que disposin de beca de menjador concedida pel propi Consell, o bé d’ajut econòmic extraordinari per part de l’Ajuntament. 3.3 Presentar, a la fi del període conveniat, i com a màxim en el termini d’un mes, a la seu electrònica del Registre General de l’Ajuntament, la memòria de les actuacions realitzades i la memòria econòmica, amb el desglossament de les despeses derivades de l’execució de les actuacions i els seus corresponents justificants, d’acord amb la Base 34a. de les Bases d’Execució del Pressupost Exercici Municipal 2017. En la memòria d’actuacions hi constarà el nombre d’alumnes i el detall del nombre de dies que han fet ús del servei de menjador escolar. Quart. Compromisos de l’Ajuntament L’Ajuntament de Girona es compromet a: 4.1. Facilitar la relació d’alumnes que es podran beneficiar de l’ajut econòmic amb la informació següent: -Nom de l’alumne -Nom del pare / mare / tutor -Import a pagar per part de la família 4.2. Transferir al Consell Comarcal del Gironès la quantitat de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) per al desplegament d’aquest conveni, que es farà efectiva en dos pagaments: -80% a la signatura del conveni: 20.000,00 euros -20% a la presentació de la justificació, segons el pacte 3.3 del present conveni: 5.000,00 euros. En cas que la quantitat final dels ajuts econòmics extraordinaris sigui inferior o superior a la quantitat transferida al Consell Comarcal del Gironès, s’ajustarà amb l’últim pagament, excepte que el Consell Comarcal del Gironès hagués de retornar a l’Ajuntament més del 20% de l’import total, cas en el qual ho haurà de reintegrar en el mateix termini de presentació de la memòria. 4.3. En finalitzar el curs escolar, i a partir de la justificació dels usos del menjador escolar dels alumnes i dels rebuts pertinents, ampliar l’aportació econòmica al Consell Comarcal del Gironès en cas que la despesa fos superior a l’import establert en el conveni.

Import 5000.0

Data de signatura 18-04-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada La vigència del present conveni s’estableix pel curs escolar 2017/2018.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Girona 
Eva Palau Gil, regidora delegada d’Igualtat, Drets Social i Habitatge
José Ignacio Araujo Gómez, Secretari General

Documents 2018-012

Conveni de col·lació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

Drets i obligacions La Col·laboradora es compromet a: - Promocionar l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, així com l’economia social i cooperativa en el territori en les actuacions pròpies que dugui a terme o intervingui - Formar part de la xarxa d’agents de la Taula Territorial de l’Economia Social i Cooperativa (TTESC) que apareixerà en el mapa visual del territori - Compartir informació que pugui ser d’interès per ambdues parts - Participar com a ponent/organitzador en les Jornades que s’organitzin des de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, si s’escau - Fer difusió de totes les activitats que duguin a terme ambdues parts de totes les formes que els sigui possible així com a vetllar per la deguda realització de les mateixes - Facilitar la recollida de dades dels assistents i usuaris, segons els models normalitzats de totes les accions que es duguin a terme en el marc de les activitats realitzades a raó del present Conveni - Derivar a l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, o al seu cercle corresponent, totes aquelles persones amb interès en el món cooperatiu i la creació i transformació de cooperatives o societats laborals ACGi es compromet a: - Compartir tots els recursos i eines que afavoreixin l’enfortiment de l’economia social i cooperativa del territori - Donar suport a la creació i transformació d’empreses d’economia social i cooperativa - Proporcionar recursos materials i humans per a la realització de Jornades, Tallers i altres activitats específiques de l’economia social i cooperativa Promou: Amb el finançamentde: - Proporcionar el material que correspongui per a la recollida de dades dels usuaris i/o assistents als actes en el que hi participi la Col·laboradora sota l’empara d’aquest Conveni

Data de signatura 16-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-11-2017

Prorrogable No

Compliment i execució La durada del present conveni coincideix amb la durada del Projecte generador d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a traves de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins del Marc del Programa Aracoop. La durada del conveni és del dia 1 de novembre de 2017 al dia 31 d'octubre de 2018."

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President

Per FundacióGentis
Marta Cid 

Documents 2018-011

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Martí de Llèmena en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell

Import 1515.0

Data de signatura 26-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena,
Jaume Busquets i Arnau, Alcalde
Isidre Llucià i Sabarich, Secretari- Interventor

Documents 2018-010

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Madremanya en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat establerta anualment.

Import 925.0

Data de signatura 06-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Madremanya,
Albert Peracaula i Boschsacoma, Alcalde
Josep Carreras i Fabrellas, Secretari 

Documents 2018-009

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions 2.1. El CCG es compromet a oferir la carta de serveis següent: L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat establerta anualment.

Import 1605.0

Data de signatura 23-03-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Fornells de la Selva
Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde
Joaquim Cartig i Padrosa, Secretari

Documents 2018-008.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Flaçà en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat establerta anualment.

Import 1200.0

Data de signatura 09-03-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Flaçà,
Jesús Font i Galí, Alcalde
Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2018-007

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Canet d'Adri en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions 2.1. El CCG es compromet a oferir la carta de serveis següent: L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. 3. Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col·locar un baner al web de l’Ajuntament amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 3.4. Col·laborar amb l’aportació d’imatges del municipi al banc d’imatges de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de Gironès amb la finalitat de realitzar la promoció del municipi. 3.5. Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 3.6. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat establerta anualment.

Import 1245.0

Data de signatura 14-03-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Canet d’Adri
Carles Espígol Camps, Alcalde
Carme Gubau Menció, Secretària

Documents 2018-006.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó en matèria de promoció turística 2018-2019

Drets i obligacions 2.1. El CCG es compromet a oferir la carta de serveis següent: L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès vol dinamitzar turísticament el conjunt dels 27 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès amb la missió de garantir una experiència turística òptima als seus visitants. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior sota la marca turística “Gironès, Terra de Passeig”, i així afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i una millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants. Des de l’Àrea de Turisme creiem que per al desenvolupament turístic de la comarca és imprescindible la creació de sinergies entre el sector públic i privat per oferir al públic final una millor experiència en el territori. Així doncs, els nostres públics principals són tres:  Ajuntaments del Gironès  Empreses i agents turístics  Visitants o públic final Els 27 ajuntaments són, doncs, un dels nostres públics principals, i la nostra línia de treball amb aquests s’emmarca dins el Conveni de Col·laboració en Matèria de Promoció Turística, enfocat a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els respectius ajuntaments pel que fa al suport a les accions i serveis que s’exposen en aquest document i que s’emmarquen en tres eixos principals: 1. La promoció turística 2. La dinamització turística del territori 3. L’excel·lència turística 1. Promoció turística 1.1. Punt de Benvinguda Girona-Gironès Gestionem l’Oficina de Turisme del Punt de Benvinguda Girona - Gironès des del passat març del 2015, en cogestió amb l’Ajuntament de Girona. Un equipament destinat a l’exposició i difusió en format paper de la informació dels municipis i a l’atenció turística als visitants amb un equip humà que s’encarrega de facilitar, també, les prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure de la ciutat de Girona, la comarca del Gironès o també de la província. 1.2. Disseny i edició de material turístic Des de l’Àrea de Turisme apostem per la línia de disseny i/o reedició de publicacions d’interès turístic per tal de comercialitzar el territori i donar a conèixer els diferents atractius i recursos del Gironès. Es prioritza la reedició d’aquelles publicacions que hagin tingut una molt bona acollida per part del visitant i l’edició de publicacions considerades d’interès general o bé que aportin un valor a l’experiència del visitant. S’inclouen, també, les publicacions per a la comercialització de les empreses i agents turístics que formen part del Club de Màrqueting Gironès Terra de Passeig amb la finalitat de captar nous clients i públic potencial dels diferents segments turístics (familiar, esportiu, natura, MICE i cultural). Les publicacions previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. 1.3. Web, xarxes socials i newsletters L’estratègia online és un element clau a l’hora de posicionar una destinació turística i donar suport a la comercialització dels serveis turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’Àrea potenciem la difusió i creació de continguts en l’àmbit digital per tal d’arribar a l’audiència desitjada i generar-los interès en la comarca. a) Pàgina web Treballem per la millora continua dels continguts de la pàgina web, la seva accessibilitat i usabilitat amb l’objectiu de crear un espai amb continguts útils i d’interès capaços d’incidir en la decisió de compra del turista. b) Xarxes socials Apostem per la comunicació i difusió dels atractius del Gironès a través dels canals de les xarxes socials. Concretament, gestionem de forma actualitzada les pàgines de Turisme Gironès a Facebook, Twitter i Instagram amb l’objectiu de continuar incrementant el nombre de seguidors i el compromís d’aquests. c) Newsletters Apostem, també, per la creació d’una comunicació periòdica i segmentada en format newsletter, ja que resulta ser un canal efectiu i funcional que possibilita el contacte directe amb els nostres principals públics. 1.4. Fires i accions promocionals a) Fires Des de l’Àrea de Turisme valorem molt positivament l’assistència a fires, ja que permeten reforçar la difusió de la marca “Gironès Terra de Passeig” en el mercat nacional i internacional, sigui personalment o indirectament mitjançant les nostres publicacions, normalment de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona o de l’Agència Catalana de Turisme. L’assistència a les fires previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. b) Accions promocionals Des de l’Àrea de Turisme apostem per la cooperació entre les vuit comarques gironines mitjançant reunions i trobades periòdiques amb els responsables de turisme per tractar aspectes com la coordinació d’accions conjuntes, la presa de decisions pel que fa a l’estratègia global, les problemàtiques existents o potencials detectades, el debat i plantejament en bloc de possibles solucions, la logística en l’assistència a fires, ... Tot plegat encaminat a facilitar la qualitat en matèria turística del conjunt de comarques gironines. Treballem, també, amb diferents entitats com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona, Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme i altres d’àmbit públic o privat, amb la finalitat de coordinar els diferents projectes i treballar de forma alineada segons l’estratègia turística. Les accions promocionals previstes per cada any es detallen al Pla d’Accions anual. - Fam-trips Interl·locució comarcal per poder consolidar un bon programa de viatges de familiarització (Fam-Trips), viatges de premsa (Press-Trips) i viatges de bloguers (Blog-trips). Aquests es realitzen generalment de forma coordinada amb el PTCBPG. 1.5. Clubs de Màrqueting Els clubs de producte són l’estratègia de diversificació en què treballa PTCBPG per donar resposta a les demandes específiques dels diferents perfils de públic, no tan sols dels turistes sinó també empresaris i operadors turístics internacionals. Per tal de seguir aquesta tendència, des de l’Àrea de Turisme considerem que formar part d’aquests clubs és una bona oportunitat per posicionar la nostra destinació. Els Clubs de Producte dels quals som membres es detallen en el Pla d’Accions de cada any. 1.6. Mitjans de comunicació La interlocució amb els mitjans de comunicació és un aspecte clau a l’hora de donar notorietat i millorar el posicionament d’una destinació, per això es realitzen campanyes específiques i notes de premsa que puguin arribar al públic objectiu i també a periodistes, bloguers i/o influencers. Aquestes accions es realitzen amb el suport del Gabinet de Presidència del Consell Comarcal del Gironès. 1.7. Banc d’imatges Per tal d’actualitzar el disseny de les publicacions i de les plataformes digitals, treballem per ampliar el banc d’imatges del territori a través de sessions fotogràfiques realitzades pel mateix equip de l’Àrea o bé, col·laborant amb reportatges o accions que es realitzen per part d’altres entitats turístiques. 2. Dinamització turística del territori És voluntat de l’Àrea de Turisme treballar per la dinamització turística de la comarca del Gironès des dels seus diferents vessants: Patrimoni natural, cultural, històric, arquitectònic, posant en valor l’entorn i els seus productes. 2.1. Diagnosi local en matèria turística Actualització i posada en valor dels recursos potencials dels municipis, de forma alineada amb els ajuntaments, per tal de realitzar una diagnosi local dels municipis i confeccionar circuits d’interès transversals en el territori. 2.2. Programa de Senderisme Guiat: Mou-te! Seguim treballant en el Programa de Senderisme Guiat: Mou-te!, un projecte que es va crear l’any 2009 fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Associació de Guies de Natura, i que consisteix en un programa anual de rutes guiades de senderisme per diferents municipis del Gironès. 3. Excel·lència turística Des de l’Àrea de Turisme apostem per la millora continua de la competitivitat perseguint l’excel·lència turística de la destinació. Per això creiem que és fonamental crear sinergies amb els agents públics i privats per treballar l’estratègia turística i així avançar de forma conjunta cap a la mateixa direcció. En aquesta línia s’inclouen les trobades periòdiques amb els subsectors de la comarca, la valoració de propostes per part dels municipis, l’assessorament individualitzat als agents turístics que ho sol·licitin, entre d’altres.”

Import 2250.0

Data de signatura 26-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada El present conveni tindrà un vigència de dos anys, des de 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antel·lació de 3 mesos al venciment anual del conveni.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Bescanó,
Pere Lluís Garcia Palou, Alcalde
Ana Maria Linares Bravo, Secretària

Documents 2018-005.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Flaçà per al desenvolupament del programa treball i formació al gironès 2017

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del projecte "Treball i Formació 2017". - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2017. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot posteriors a al finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'una baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i Formació 2017". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" d'acord amb la resolució de la subvenció sol·licitada. - Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 12-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-01-2018

Durada La durada d'aquest conveni es fixa pel temps que dura l'obra o servei al municipi, d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/296/2016 i la Resolució TSF/2162/2017 i, en tot cas, durant el procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès 2017. En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable. En tot cas, la durada del present conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Flaçà 
Jesús Font Galí President, Alcalde 
Jaume Solà Molins, Secretari 

Documents 2018-004.pdf

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironè, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Càritas Diocesana de Girona per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès

Drets i obligacions SEGON. Correspon al CCG i al CBSGS: Coordinar el Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès; Desenvolupar les accions contemplades, en base als objectius previstos a aquest Projecte: formació i assessorament als SBAS, accions de sensibilització a la ciutadania envers l'estalvi energètic, auditories energètiques dels habitatges derivats al Projecte, implementació de mesures d'estalvi energètic als habitatges derivats al Projecte, Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès...; Fer un traspàs dels casos atesos des del Projecte a Càritas, segons Protocol de derivació i actuació establert; Fer el seguiment de la tasca encomanada a Càritas; Fer la devolutiva dels resultats finals obtinguts al/a la responsable de Càritas; Donar suport a l'equip de Càritas per la bona execució de les seves tasques; Fer la difusió del Projecte i de la col·laboració de Càritas amb aquest. TERCER. Correspon a Càritas: Nomenar un/a interlocutor/a responsable que es farà càrrec de la supervisió de l'execució de les tasques en el marc d'aquest Projecte; Coordinar l'equip de voluntaris/àries que duran a terme les tasques encomanades. Dur a terme la intervenció de seguiment dels casos derivats segons el Protocol de derivació i actuació establert; Fer la devolutiva de la intervenció feta i dels resultats obtinguts a l'equip tècnic del Projecte del CCG i del CBSGS; Col·laborar en la difusió del Projecte.

Data de signatura 07-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-02-2018

Durada El present conveni tindrà una vigència d'1 any; Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita amb una antelació de 3 mesos al venciment anual del conveni

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Pel Consorci de Benestar Social
Jordi Viñas Xifra, Vicepresident
M. Lourdes Palomino i Pellicer, Secretària

Per Càritas Diocesana de Girona
Dolors Puigdevall i Dalmau, Directora

Documents 2018-003

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, el Consorci de Benestar Socail Gironès-Salt i l'Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les persones retornades a Catalunya

Drets i obligacions Tercera.– OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL El Consell comarcal del Gironès s’obliga, una vegada signat aquest conveni i segons disponibilitat pressupostària, a transferir la quantitat recollida a la clàusula sisena a l’Ajuntament de Llagostera, així com avaluar l’efectivitat de l’aportació efectuada per al desenvolupament dels serveis de primera acollida al municipi, en el sí de la Comissió de Seguiment recollida en la clàusula setena, mitjançant l’avaluació de la relació trimestral dels cursos esmentada en la clàusula següent. El titular del servei és el Consell Comarcal del Gironès, el qual rep el finançament del Contracte Programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya. Quarta.– OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT L’Ajuntament de Llagostera es compromet a: 4 a) Dedicar tècnics/agents d’acollida i/o els de politiques migratòries municipals al servei de primera acollida. b) Atendre les peticions de les persones empadronades al municipi que sol·licitin cursos de Mòdul B i de Mòdul C. c) Aportar els recursos humans (professorat) i materials necessaris per a la realització dels cursos. d) Presentar trimestralment al Consell comarcal una relació dels cursos realitzats que inclogui el detall següent: c.1) dates dels cursos; c.2) durada de cada curs (en hores de formació); c.3) nombre de persones assistents a cada curs tot indicant el nom, cognoms, el número de passaport/DNI/NIE, l’edat i el sexe; c.4) cost de cada curs. e) Justificar l’aportació econòmica rebuda en els termes indicats a la clàusula següent. f) Informar a les persones destinatàries dels cursos sobre l’origen europeu de part dels fons en el seu espai web i mitjançant un cartell visible pel públic de mida A3 mínim. Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió. De igual manera, fer constar l’emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i comunicació que es realitzin així com en qualsevol document que es lliuri als participants dels cursos (els certificats d’assistència, anuncis a les aules, etc). g) Col·laborar i facilitar tota la documentació que li sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control i verificació de l’Autoritat d’Auditoria de Programa operatiu, de l’Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE. Cinquena.– OBLIGACIONS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈSSALT El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es compromet a realitzar el seguiment de l’activitat per que s’executi d’acord amb els objectius tècnics preestablerts.

Import 13332.63

Data de signatura 06-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada La vigència d’aquest conveni s’inicia amb la seva signatura i finalitza el 31 de desembre d’enguany. No obstant els seus efectes es retrotreuen a primer de gener de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris


Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President

Per l'Ajutnament de Llagostera,
Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Pel Consorci de Benestar Social
Jordi Viñas Xifra, Vicepresident

Documents 2018-002.pdf

Addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consordi de Benestar Social Gironès-Salt per portar a terme actuacions que afavoreixin una alimentació saludable entre la població escolar de Salt pel curs 2017-2018

Drets i obligacions 1r.- PRORROGAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per continuar propiciant un marc de col·laboració entre les diferents administracions per a maximitzar la rendibilitat de les ajudes de les diferents administracions per atendre totes les situacions detectades de risc de desnutrició i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i emocional dels escolars d'educació infantil i primària de les escoles de Salt pel curs 2017-2018. 2n.- DESENVOLUPAR cadascuna de les administracions, les diferents actuacions recollides en el conveni signat el novembre de 2014, pel curs 2017-2018.

Data de signatura 05-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-11-2014

Durada 23/06/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Salt,
Jordi Viñas Xifra, Alcalde
Ma. Lourdes Palomino Pellicer, secretària

Documents 2018-001

Addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per portar a terme actuacions que afavoreixin l'alimentació saludable entre la població escolar de Salt pel curs 2017-2018

Drets i obligacions les mateixes que el conveni

Data de signatura 31-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-09-2017

Durada 30/06/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Salt,
Jordi Viñas Xifra, Alcalde
Ma. Lourdes Palomino Pellicer, secretària

Documents 2017-079

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla Comarcal de Joventut del Gironès-PIECJ (Pla d'Intervenció estratègica comarcal de joventut)

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Llambilles a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Redactar el Pla Local de Joventut i realitzar tres sessions de dinamització amb els joves del municipi. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 782.35

Data de signatura 22-03-0217

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al dia 31 de juliol de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Llambilles,
Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde
Carles Patiño i Bartomeu, Secretari

Documents 2017-078

Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, Celrà, Vilablareix, Salt i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte agrupar "Pispe 2017 Emprendre a Girona-Gironès" emmarcat en el programa Catalunya Emprèn

Drets i obligacions Cadascuna de les entitats que formen l’agrupació s’obliga a complir totes les obligacions i requisits que preveu l’Ordre EMC/153/2017 com a entitats beneficiàries dels ajuts, i especialment el previst a: ‐ Base 3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/paria. ‐ Base 5. Accions subvencionables. ‐ Base 6. Despeses subvencionables ‐ Base 14. Comunicació de canvis, revisió i vacances en la destinació de la subvenció. ‐ Base 15. Justificació. ‐ Base 16. Verificació de les accions subvencionables. ‐ Base 17. Control de les accions subvencionables. ‐ Base 22. Publicitat de la subvencions. ‐ Base 23. Obligacions de les entitats beneficiàries. Les parts es comprometen a: ‐ Col∙laborar i treballar agrupadament per tal d’executar les actuacions i accions previstes en el programa PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS presentat a la convocatòria de subvencions Resolució EMC/1890/2017. ‐ Aportar el cofinançament necessari, d’acord amb la resolució d’atorgament i aprovació de subvenció que s’escaigui, així com el personal tècnic i material necessari per al seu correcte desenvolupament. ‐ Reunir‐se periòdicament per al seguiment i avaluació de l’assoliment dels objectius/indicadors recollits en el Programa integral de suport a les persones emprenedores EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS. Si un dels ajuntaments no assolís els objectius/indicadors individuals en la justificació tècnica i aquesta reducció signifiqués una minoració de la subvenció, d’acord amb el previst a la Base 18 de l’Ordre EMC/153/2017, l’ajuntament haurà d’assumir individualment la revocació de la subvenció que determini l’entitat atorgant de l’ajut.

Import 149673.81

Data de signatura 13-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-12-2017

Durada S’estableix la vigència del conveni com el període del projecte subvencionat i fins a la data màxima de justificació del mateix. En tot cas, aquesta agrupació no es dissoldrà fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen els articles 99 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Girona
Glòria Plana Yanes, Regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Jose Ignacio Araujo Gómez, Secretari

Per l'Ajuntament de Vilablareix
David Mascort Subiranas, Alcalde
Mònica Iborra Giró, Secretària

Per l'Ajuntament de Celrà
Daniel Cornellà Detrell, Alcalde
Rosa Maria Melero Agea, Secretària

Per l'Ajuntament de Salt
Jordi Viñas Xifra, Alcalde
M. Lourdes Palomino Pellicer , Secretària

Documents 2017-077

Conveni de desenvolupament dels serveis d'impartició i coordinació de les classes teatreals

Drets i obligacions Desenvolupament dels serveis d'impartició i coordinació de les classes teatreals

Import 11710.0

Data de signatura 21-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 21-10-2017

Durada 21/10/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per Associació Gironina de Teatre
Quim Noguera i Plaja

Documents 2017-076

Conveni de desenvolupament del projecte de formació en arts plàstiques per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Drets i obligacions Desenvolupament del projecte de formació en arts plàstiques per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Import 16625.0

Data de signatura 21-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-10-2017

Durada 21/10/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per Coworking Cultural
Mariona Puig Baldoyra

Documents 2017-075

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Juià per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Juià a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 2127.38

Data de signatura 15-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Juià.
Josep Vidal Mias, Alcalde
Sandra valldaura Lacambra, Secretari

Documents 2017-074

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 7199.62

Data de signatura 01-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls,
Josep Aulet Aleñà, Alcalde
Josep Carreras Fabrellas, Secretari

Documents 2017-073

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Madremanya per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Madremanya a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 2127.38

Data de signatura 18-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Madremanya,
Albert Peracaula Boschsacoma, Alcalde
Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

Documents 2017-072

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Sarrià de Ter a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 10548.0

Data de signatura 14-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de juny de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Sarrià de Ter,
Roger Torrent i Ramió, Alcalde
Isider Llucià i Sabarich, Secretari

Documents 2017-071

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Gregori per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge

Drets i obligacions 3- Obligacions de les parts Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Sant Gregori. Posar a disposició del Punt d'Informació Local d'Habitatge personal comarcal 2 dies al mes. El personal comarcal desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol·licitants de pisos de protecció oficial, mediació hipotecària servei Ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic i espai adient per al personal comarcal. Facilitar el material i recursos necessaris al personal comarcal. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Import 65.0

Data de signatura 22-09-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de juny de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019. Tanmateix, amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada anualitat, les parts podran denunciar el conveni i rescindir-lo.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Sant Gregori 
Joaquim Roca i Ventura, Alcalde 
Carme Gubau i Menció, Secretària interventora 

Documents 2017-070

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del Programa de Foment de l'Ocupació del Consorci

Drets i obligacions 2- Obligacions i drets de les parts Del Consell Comarcal del Gironès 2 - Nomenar un responsable tècnic/a que es farà càrrec de l’itinerari d’inserció, la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques de la persona contractada per al desenvolupament del PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ del Consorci. - Si s’escau, participar en el procés de selecció de la persona contractada. - Responsabilitzar-se de l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel consell comarcal. - Responsabilitzar-se del cost dels desplaçaments del treballador, si n’hi han. - Responsabilitzar-se d’un tant per cent del cost del servei per a la gestió de programa. - Impartir la formació que es consideri necessària relacionada amb el desenvolupament de les tasques. - Coordinar les tasques a realitzar al municipi i vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Entregar una memòria de les tasques realitzades, de la formació, si n’hi ha hagut, i especificar de quin tipus, i una avaluació dels resultats. Aquesta memòria s’entregarà al Consorci al mes següent a la finalització de la contractació. Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ, la seva planificació i control continu. - Elaborar una relació de les tasques a realitzar al Consell Comarcal del Gironès. - Tramitar i realitzar el procés de selecció del personal. - Exercir la direcció del personal contractat. - Realitzar la contractació del personal seleccionat. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal. - Realitzar les tasques de la tramitació de la sol·licitud, seguiment i justificació de la subvenció davant de Dipsalut.

Data de signatura 26-07-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-07-2017

Durada Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de tot el procés d'execució i justificació del PROGRAMA FOMENT DE L’OCUPACIÓ (com a màxim fins el 15 d’octubre de 2017).

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
Jordi Viñas Xifra, Vice-president 
M. Lourdes Palomino Pellicer,Secretària

Documents 2017-069

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal:  Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis.  Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats.  Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia.  Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució.  Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries.  Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei.  Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau.  Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui.  Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament:  Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès.  Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions.  Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona.  Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu.  Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada.  Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei. C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat  Proporcionar les dades cadastrals actualitzades del municipi quan es requereixi.  Abonar puntualment el cost del Servei en el cas que no delegui el cobrament de la taxa al Consell Comarcal.  Participar en la definició de les característiques de la prestació del Servei.

Data de signatura 13-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada 13/06/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Sarrià de Ter, 
Roger Torrent i Ramió, Alcalde
Isidre Llucià i Sabarich, Secretari

Documents 2017-068

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 2017

Drets i obligacions Segon: Obligacions del Consell Comarcal del Gironès 2.1. El CCG es compromet com a mínim a oferir la carta de serveis següent: “CARTA DE SERVEIS ÀREA TURISME CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS La nostra missió és dinamitzar turísticament el conjunt dels 28 municipis aixoplugats a la comarca del Gironès. Per tant, treballem per a la promoció i descoberta del nostre territori com a destinació turística d’interior, per afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat per als nostres negocis turístics i millor prestació de serveis i qualitat de vida dels nostres visitants i turistes, a partir d’aquestes 4 línies d’actuació: 1. DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 2. COMUNICACIÓ 3. MÀRKETING INTERN 4. ASSESSORAMENT Els serveis que s’ofereixen són els següents: 1. La diagnosi local dels recursos turístics dels 28 municipis de la comarca. Anàlisi dels atractius existents i del potencial turístic i posada en valor per a la confecció de paquets turístics. 2. El pla de sinergies entre municipis per a la millora de les seves estratègies de promoció en els esdeveniments i fires locals amb interès turístic com a proposta de cap de setmana. 3. Per dinamitzar l’economia local del municipi on esteu ubicats, un protocol d’acord en promoció turística, formalitzat en un conveni amb l’Ajuntament, per afavorir la coordinació i el desenvolupament de nous productes turístics. 4. La informació, l’assessorament i la difusió de l’oferta turística comarcal, de tots els vostres productes, serveis i empreses, en fires i accions de turisme on participem i als diferents canals de distribució del municipi. 5. Creació i coordinació la guia Experiències en 4 idiomes, com la nostra carta comercial del territori, la guia de serveis turístics del Gironès, amb tota la informació d’atractius turístics, plànol, empreses, serveis i dades d’interès turístics, amb la presència dels recursos, serveis turístics i activitats complementàries del municipi, per garantir un material global al turista de la comarca del Gironès. 6. Informació i promoció turística de la comarca, sota la marca turística Gironès, Terra de Passeig amb el suport creat del mapa de recursos turístics de la comarca i de la capital amb el recull dels punts d’interès turístics, serveis i activitats complementàries del municipi. 7. Fomentar la participació de la població local i dels visitants als diferents esdeveniments d’interès turístic de la comarca mitjançant la promoció d’aquests amb la creació del calendari d’esdeveniments on queden reflectits els esdeveniments d’interès turístic del municipi. 8. Un programa d’activitat comarcal entre febrer i novembre: senderisme guiat, motiu de valor afegit pels vostres clients i/o hostes i un motiu més de comercialització per afegir a la vostra cartera de serveis. Unes rutes acompanyats de l’Associació de guies de natura del Gironès, oberta a la població local i visitant, amb l’edició del material corresponen per a la òptima promoció del programa. 9. Promoció i comunicació de les diferents activitats proposades per l’àrea i els recursos turístics de la comarca amb l’elaboració, si s’escau, d’altre material necessari. 10. La millora del nostre capital humà, a partir de les relacions humanes amb els agents turístics: atenció individualitzada, gestió mails, visites als vostres negocis, enviament butlletí bimensual i jornades de descoberta del territori. 11. La comunicació permanent amb el sector turístic privat: allotjaments hotelers, turisme rural, càmpings, empreses de turisme actiu , restaurants, museus, productors, artesans, etc, per sumar esforços i dinamitzar junts el projecte turístic Gironès, Terra de Passeig, amb una trobada anual per subsectors, dins el marc del programa Taules Tècniques de Treball. 12. El foment de la comunicació digital amb la creació i el manteniment del web turístic en 4 idiomes amb l'apartat específic de cada empresa i municipis on s’especifiquen els recursos, serveis turístics i activitats complementàries; així com tot el material editat des de l’Àrea. 13. Promoció i comunicació dels recursos, serveis i activitats complementàries dels municipis a les xarxes socials de l’Àrea, facebook, twitter i instagram. 14. Manteniment de la xarxa telemàtica de punts digitals d’informació turística comarcal i pantalla plasma de promoció directa de propostes de les empreses. 15. L’atenció personalitzada a responsables d’empreses turístiques i altres agents econòmics i socials vinculants en procés continu (telèfon, correu electrònic, visites...) per a qualsevol tema vinculat amb turisme. 16. La coordinació de programes d’incentius i subvencions que puguin beneficiar l’impuls turístic de la comarca, dins l’àmbit de territori, àmbit d’empresa o entitat ubicada en un municipi, amb les diferents administracions autonòmiques, estatals i europees. 17. La coordinació de projectes de comarques gironines, sota el paraigües del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, així com la representació en el seu Consell d’Administració per part del nostre conseller comarcal de Turisme. 18. La cooperació entre els 8 consells comarcals per establir ponts de diàleg que facilitin la qualitat del conjunt de comarques gironines en matèria turística. Reunions bimensuals de les persones coordinadors de l’Àrea de Turisme amb el Director General del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per poder sumar esforços en el paradigma de les marques que ell lidera: Costa Brava i Pirineu de Girona. 19. La coordinació dels projectes entre comarques gironines i Catalunya, dins el marc de l’Agència Catalana del Turisme de la Direcció General de Turisme. 20. La interlocució comarcal per poder consolidar un bon programa de press-trips i fam-trips, coordinat amb el PTCBGI. 21. La interlocució amb els mitjans de comunicació específics, amb una funció de gabinet de relacions públiques i protocol amb institucions, entitats i altri, amb suport del gabinet de presidència i de premsa, per donar notorietat i posicionament a la comarca. 22. La gestió del territori en el canal turístic, en tots els sentits possibles. 23. Informació continuada des de l’Oficina Comarcal de Turisme al visitant de tota l’oferta d’activitats i serveis turístics a la comarca. 24. Punt de distribució i difusió dels vostres fulletons, díptics, targetes i catàlegs específics. Exposició de la vostra informació, en format paper, en el buc promocional de la OIT, disponible i d’ús directe per a tots els nostres visitants. 25. Xarxa entre municipis mitjançant les oficines de turisme i les oficines d’atenció al ciutadà per a la promoció dels recursos, serveis turístics i oferta complementaria de la comarca. 26. Servei de central de reserves als nostre visitants es tracti d’allotjament, restaurant i/o activitat al Gironès. Actualment, és un servei gratuït pels usuaris de l’Oficina Comarcal de Turisme. 27. Serveis de Community Management per foment la dinamització de les noves tendències en comunicació digital. Difusió i promoció diària d’informació i productes a través de les xarxes socials. 28. Enviament setmanal del butlletí d’activitats a una àmplia base de dades amb una proposta d’activitats que es poden fer a la comarca durant aquest període. 29. Disseny de baners específics de les empreses compromeses per a la seva promoció i difusió tant a xarxes socials com de forma contínua als Punts d’Informació Digital. 30. Gestió i comunicació d’ofertes i promocions de propostes turístiques del nostre empresariat. 31. La coordinació i execució d’enquestes de satisfacció i les dades dels nostres visitants per analitzar l’evolució de les empreses i serveis turístics del Gironès, des de la creació de l’Àrea de Turisme el juliol del 2003, tot disposant de dades que ens siguin útils per a la creació de nous projectes turístics a la comarca. 32. Preparació de dossiers comercials per captar nous clients i públic potencial dels segments turisme familiar, turisme esportiu, turisme de natura, turisme d’incentius i turisme cultural. 33. El compromís de mantenir i millorar el procés de dinamització turística comarcal, engegat a principis del 2003, per potenciar la marca creada i fomentar el pla de sinergies entre els actius turístics, els agents implicats i l’oferta del territori, amb la confiança que els municipis signareu el conveni de col·laboració amb el consell comarcal del Gironès en matèria de promoció turística i ens donareu el vostre suport a fer-ho possible en benefici mutu.” 2.2. Facilitar a l’Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s’hagin de prendre. 2.3. Consensuar amb l’Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 2.4. Consignar pressupostàriament el crèdit suficient i adequat per atendre les obligacions que s'assumeixen en aquest conveni. Tercer: Obligacions de l’Ajuntament 3.1. Col·laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 3.2. Col·laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca col·locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals i afavorint els enllaços amb els webs locals i la comunicació entre administracions. 4.3 Col·locar un baner al web de l’AJUNTAMENT DE SALT amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 4.5 Oferir una pàgina de la revista local, en un dels números, per informar i difondre punts d’interès turístic del mateix municipi i de la comarca del Gironès. 4.6 Vetllar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 4.7 Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat de 3.000,00 €/any.

Import 3000.0

Data de signatura 10-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de 1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Salt,
Jordi Viñas i Xifra, Alcalde
Lourdes Palomino i Pellicer, Secretària

Documents 2017-067

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cervià de Ter per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Cervià de Ter a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 7199.62

Data de signatura 30-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Cervià de Ter,
Roser Estañol, Alcaldessa,
Glòria Massó, secretària

 

Documents 2017-066

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bordils per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Bordils a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest.g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. 4.- Tasques del professional/a compartit/da de joventut a. Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut. b. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut. c. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. d. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Import 7119.62

Data de signatura 16-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Bordils,
Albert Serrats i Llach, Alcalde
Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2017-065

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions Concreció i gestió dels projectes de professionals compartits

Import 4429.77

Data de signatura 26-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis,
Marc Puigtió rebollo,Alcalde
Francisco Luis Muñoz Cameo, Secretari accidental

Documents 2017-064

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Flaçà per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Import 7199.38

Data de signatura 16-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Flaçà,
Jesús Font Galí,Alcalde
Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2017-063

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge

Drets i obligacions Informar i oferirels serveis derivats d'informació i gestió en matèria d'habitatge

Import 65.0

Data de signatura 01-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Cassà de la Selva
Martí Vallès i Prats, Alcalde
ramon Pujol Hamelink, Secretari

Documents 2017-062b

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Llagostera. Posar a disposició de l’oficina d’habitatge un personal comarcal 4 dies al mes. El personal comarcal desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol·licitants de pisos de protecció oficial, mediació hipotecària servei d'ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic i espai adient per al personal comarcal Facilitar el material i recursos necessaris al personal comarcal. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Import 65.0

Data de signatura 17-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019. Tanmateix, amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada anualitat, les parts podran denunciar el conveni i rescindir

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Llagostera
Fermí Santamaria i Molero, Alcalde
Ignacio López Salvador, Secretari

Documents 2017-061

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter

Drets i obligacions Col·laboració, concreció i gestió dels projectes dels projectes de professionals de joventut compartits

Import 2127.38

Data de signatura 01-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 01/01/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet,
Ramón Costa Palomeras, Alcalde
Ivan Garcia Diaz, Secretari

Documents 2017-060

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d'Aiguaviva per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions - La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 24-03-2017

Vigent

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogable de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys més. Tres mesos abans de la finalització de la durada inicial, qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del Conveni, de manera expressa i escrita

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament d’Aiguaviva,
Joaquim Mateu Bosch,Alcalde
Ignasi Prádanos Duran, Secretari

Documents 2017-059

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Sarrià de Ter. Posar a disposició del Punt d'Informació Local d'Habitatge personal comarcal 2 dies al mes. El personal comarcal desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol·licitants de pisos de protecció oficial, mediació hipotecària servei Ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic i espai adient per al personal comarcal. Facilitar el material i recursos necessaris al personal comarcal. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Import 65.0

Data de signatura 17-11-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de juny de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019. Tanmateix, amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada anualitat, les parts podran denunciar el conveni i rescindir-lo.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Roger Torrent i Ramió, Alcalde 
Isidre Llucià i Sabarich, Secretari interventor

Documents 2017-058

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Bescanó. Posar a disposició del Punt d'Informació Local d'Habitatge personal comarcal 2 dies al mes. El personal comarcal desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol·licitants de pisos de protecció oficial, mediació hipotecària servei Ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic i espai adient per al personal comarcal. Facilitar el material i recursos necessaris al personal comarcal. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Import 65.0

Data de signatura 17-11-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2017

Durada El present conveni serà vigent des de l'1 de juny de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2019. Tanmateix, amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada anualitat, les parts podran denunciar el conveni i rescindir-lo.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l’Ajuntament de Bescanó 
Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde 
Anna M. Linares i Bravo, Secretaria 

Documents 2017-057

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Quart per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 22-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2017

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogable de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys més. Tres mesos abans de la finalització de la durada inicial, qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del Conveni, de manera expressa i escrita.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Quart, 
Pere Cabarrocas Sitjes, Alcalde
Carles Velasco Perarnau, Secretari

Documents 2017-056

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 22-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2017

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogable de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys més. Tres mesos abans de la finalització de la durada inicial, qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del Conveni, de manera expressa i escrita

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Llambilles
Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde
Carles Patiño i Bartomeu, Secretari

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Documents 2017-055

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cervià de Ter per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions - La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 13-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogable de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys més. Tres mesos abans de la finalització de la durada inicial, qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del Conveni, de manera expressa i escrita.

Prorrogable

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Cervià de Ter, 
Roser Estañol Torrent, Alcaldessa
Glòria Masó Serra, Secretària

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Documents 2017-054.pdf

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Flaçà per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions - La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 13-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura

Prorrogable

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de FLAÇÀ
SR. JESÚS FON T GALÍ, Alcalde
JAUME SOLÀ MOLINAS, Secretari

Pel Consell Comarcal del Gironès,
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Documents 2017-053.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llambilles per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla Comarcal de Joventut del Gironès-PIECJ (Pla intervenció estratègica comarcal de joventut)

Drets i obligacions 2.- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. 3. - Obligacions de l’Ajuntament de Llambilles a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut.

Import 782.35

Data de signatura 15-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/07/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès, 
Jaume Busquets i Arnau, President
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l’Ajuntament de Llambilles,
Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde
Carles Patiño i Bartomeu, Secretari 

Documents 2017-052

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bordils, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès Llegim"!

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament de Bordils. L’Ajuntament de Bordils es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 16-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 16-10-2017

Durada 16/10/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès

Jaume Busquets i Arnau, President  

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l’Ajuntament de Bordils

Albert Serrats i Llach, Alcalde

Jaume Solà i Molinas, Secretari

Documents 2017-051

Addena de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquesta comarca, per l'any 2018

Drets i obligacions Establir termes i condicions d'assessorament en matèria d'habitatge

Import 23750.0

Data de signatura 31-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-12-2017

Durada 31/12/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Jaume Fornt i Paradell, Director de l'Agèncai Catalana d'Habitatge

Documents 2017-050

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els Consell Comarcal del Gironès en el marc dels "Programes Integrals" Conveni de col•laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc dels “Programes Integrals”

Drets i obligacions L’objecte d’aquest Conveni és regular els incentius a abonar a les persones joves participants en el Programa Integral de l’entitat Consell Comarcal del Gironès, en virtut de la base 9.3 de l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre,que estableixen que les entitats col·laboraran amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i l’abonament dels incentius a les persones joves participants en el programa que tenen atorgats.

Import 10.0

Data de signatura 07-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 08-06-2017

Durada finalització actuacions

Prorrogable No

Dades dels signataris

Mercè Garau i Blanes
Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Representant legal 

Jaume Busquest i Arnau
President del Consell Comarcal del Gironès

Documents 2017-049

Conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions La notificació als subjectes beneficiaris i/o afectats. - El servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. - La gestió dels residus generats pel desenvolupament de les actuacions. - La gestió administrativa del servei. - La realització de les inspeccions que es considerin oportunes. - La coordinació del cobrament

Data de signatura 01-01-1970

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-1970

Durada El present conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogable de forma expressa per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys més. Tres mesos abans de la finalització de la durada inicial, qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del Conveni, de manera expressa i escrita.

Prorrogable

Dades dels signataris

Per part del Consell Comarcal del Gironès
Jaume Busquets i Arnau 
President

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general

Per l'Ajuntament d’Aiguaviva,
Joaquim Mateu Bosch
Alcalde

Ignasi Prádanos Duran
Secretari

Documents 2017-048

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Sarrià de Ter per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal: Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis. Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats. Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia. Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució. Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries. Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei. Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau. Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui. Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament: Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès. Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions. Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona. Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu. Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada. Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 13-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada 13/06/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Roger Torrent i Ramió, Alcalde de Sarrià de Ter
Isidre Llucià i Sabarich, Secretari de Sarrià de Ter

 

Documents 2017-047

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament Flaçà per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal: Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis. Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats. Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia. Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució. Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries. Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei. Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau. Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui. Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament: Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès. Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions. Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona. Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu. Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada. Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 13-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada 13/06/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Jesús Font i Galí, Alcalde de Flaçà
Jaume Solà Molinas, Secretari de Flaçà

Documents 2017-046

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament Quart per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal: Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis. Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats. Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia. Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució. Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries. Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei. Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau. Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui. Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament: Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès. Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions. Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona. Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu. Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada. Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 22-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2017

Durada 22/03/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Pere Cabarrocas Sitjes, Alcalde de Quart
Carles Velasco Perarnau, Secretari de Quart

Documents 2017-045

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Cervià de Ter per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal: Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis. Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats. Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia. Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució. Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries. Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei. Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau. Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui. Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament: Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès. Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions. Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona. Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu. Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada. Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 13-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada 13/06/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Roser Estañol Torrent,Alcaldessa de Cervià de Ter
Glòria Masó Serra, Secretària de Cervià de Ter

Documents 2017-044

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Llambilles per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal: Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis. Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats. Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia. Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució. Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries. Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei. Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau. Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui. Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament: Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès. Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions. Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona. Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu. Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada. Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 22-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2017

Durada 22/03/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde de Llambilles
Carles Patiño i Bartomeu, Secretari de Llambilles

Documents 2017-043

Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament d'Aiguaviva per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Gironès i de l'Ajuntament: Correspon al Consell Comarcal:  Notificar als beneficiaris i afectats sobre la seva implicació amb l'execució del Servei d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció d'incendis.  Rebre i tractar els informes dels subjectes desconnectats.  Realitzar inspeccions als subjectes desconnectats que no presentin justificació suficient sobre l'execució pròpia.  Licitar els treballs de manteniment de les franges amb empreses idònies per a la seva execució.  Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses adjudicatàries.  Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei.  Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als beneficiaris del Servei, si escau.  Executar el procediment sancionador establert a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, en els casos que correspongui.  Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions i ajuts oportuns per minorar el cost del servei. Correspon a l'Ajuntament:  Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei de manteniment de franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès.  Aprovar els Plans de delimitació i les seves actualitzacions.  Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona.  Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que col.laborin per a l'acompliment del mateix objectiu.  Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i afectada.  Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.

Data de signatura 24-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 24-03-2017

Durada 24/03/2021

Prorrogable No

Documents 2017-042

Més informació Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Joaquim Mateu Bosch, Alcalde d'Aiguaviva
Ignasi Prádanos Duran, Secretari d'Aiguaviva

Concretar els acords generals per al període 2017-2019 del CP per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i politiques d'igualtat.

Drets i obligacions Es dóna continuïtat als serveis i programes inclosos en el CP 2016-2019 i s'amplien o es modifiquen segons els nous models aprovats dels serveis i les liníes d'actuació per al període 2017-2019 que inclouen la Fitxa general i de la Fitxa núm. 1 a la número 43 Es milloren alguns dels serveis. S'amplien alguns dels serveis.

Data de signatura 19-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 21/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Jaume Busquets i Arnau president consell comarcal del Gironès
 • Maria Dolors Bassa Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

Documents 2017-041

Conveni entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca i aprovació del text del conveni de col•laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès en relació amb la transferència anual per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca

Drets i obligacions L’Arxiu Històric Provincial de Girona exercirà les funcions pròpies d’arxiu comarcal, establertes a l’article 30 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, a la comarca on té la seu l’arxiu provincial, sens perjudici del que estableix l’article 3.2 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. El Departament de Cultura col•laborarà amb el Consell Comarcal del Gironès en la implantació i manteniment del seu sistema de gestió documental, i en la creació de l’estructura que permeti donar suport als altres arxius de la comarca a través de l’Arxiu Històric Provincial de Girona, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants. Per al desenvolupament de les funcions pròpies d’arxiu comarcal que assumeix l’Arxiu Històric Provincial de Girona, el Consell Comarcal del Gironès es dotarà dels recursos humans i la infraestructura necessària per a implantar i mantenir un sistema de gestió documental, així com prestar suport tècnic i organitzatiu als altres arxius de la comarca, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants, i per a dur a terme les funcions pròpies d’arxiu comarcal previstes a l’article 30 de la Llei d’arxius i documents a la comarca on té la seu l’arxiu provincial. El Consell Comarcal del Gironès proporcionarà els recursos tècnics i materials necessaris per a la realització de les tasques de suport als municipis de la comarca de menys de 10.000 habitants que ho sol•licitin. Totes aquestes tasques s’efectuaran seguint les directrius de la persona que exerceixi la direcció de l’Arxiu Històric Provincial de Girona. Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua en l’exercici dels aspectes competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, atribueix a cadascuna de les administracions implicades en el funcionament dels arxius comarcals, es crearà una comissió de seguiment integrada per un representant del cada institució. Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada l’any. Per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat anualment per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca es signarà un conveni específic anual entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès que establirà l’aportació econòmica a transferir al Consell Comarcal del Gironès.

Data de signatura 20-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-07-2016

Durada 20/07/2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Jaume Busquets i Arnau president consell comarcal del Gironès
 • Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Documents 2017-040

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions De l'ajuntament: Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiaries contractades per al desenvolupament del projecte Treball i Formació. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar els llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Col•laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de les tasques concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2016. - L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb l'antelació suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la Seguretat Social dels treballadors, si el Servei d'Ocupació de Catalunya no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en què el Consell Comarcal rebi l'import de la subvenció del Programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat. - L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa o que a conseqüència de verificacions administratives, fins i tot posteriors a la finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. - L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del projecte i assumides pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte mitjançant una liquidació. - En cas de ser coneixedor d'alguna baixa o incidència per part de la persona beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del Gironès amb la màxima celeritat. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 10-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Durada obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari
Marc Puigtió i Rebollo, alcalde Sant Julià de Ramis
Francisco Muñoz Cameo, secretari

Documents 2017-039

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Vilablareix, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 02-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
David Mascort i Subiranas, Alcalde
Mónica Iborra i Giró, Secretari

Documents 2017-038

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Sant Julià de Ramis, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 24-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 24-03-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Marc Puigtió i Rebollo, Alcalde
Francisco Muñoz Cameo, Secretari accidental

Documents 2017-037

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Sarrià de Ter, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 20-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-12-2016

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Roger Torrent i Ramió, Alcalde
Isidre Llucià i Sabarich, Secretari

Documents 2017-036

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Salt, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 24-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 24-03-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Jordi Viñas i Xifra, Alcalde
M. Lourdes Palomino i Pallicer, Secretari

Documents 2017-035

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Madremanya, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 24-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 24-11-2016

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Albert Peracaula i Boschsacoma, Alcalde
Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

Documents 2017-034

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Llagostera, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 02-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Fermí Santamaria i Molero, Alcalde
Ignacio López i Salvador, Secretari

Documents 2017-033

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Fornells de la Selva, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 02-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde
Joaquim Caritg i Padrosa, Secretari

Documents 2017-032

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Celrà, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 12-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 12-11-2017

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Daniel Cornellà i Detrell, Alcalde
Rosa Maria Melero i Agea, Secretària

Documents 2017-031

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Bescanó, per a l'organització del projecte de foment de la lectura "Al Gironès llegim!"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments participants en el projecte. S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica i difusió del conjunt de la programació. Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles. Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. De l’Ajuntament: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. Nomenarà un coordinador local del projecte. S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal.

Data de signatura 28-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2016

Durada 1 any prorrogable amb addenda

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquests i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Jordi batllori Nouvilas, secretari general
Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde
Anna Maria Linares i Bravo, secretària

Documents 2017-030

Conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'Arts Escèniques Emergent

Drets i obligacions veure en l'apartat 5è d'obligacions del beneficiari

Import 20000.0

Data de signatura 01-07-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-07-2017

Durada Festival

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Pere Solés i Bahí, President de l'Associaicó Fringe

Documents 2017-029

Conveni de col•laboració entre l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà i l'Escola de Música del Gironès per a la realització d'un taller de gralla durant el curs 2017-2018

Drets i obligacions Que aquesta col•laboració es desenvoluparà en base a: - La realització d'un taller de gralla els dilluns de les 21.00 h a les 22.00 h a la seu de l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà. Les dates de realització del taller, distribuïdes per mesos, seran les següents: Setembre: 18, 25 Octubre: 2, 9, 16, 23, 30 Novembre: 6, 13, 20, 27 Desembre: 4, 11, 18 Gener: 8, 15, 22, 29 Febrer: 5, 19, 26 Març: 5, 12, 19 Abril: 9, 16, 23, 30 Maig: 7, 14, 21, 28 Juny: 11, 18 - El taller es durà a terme només durant les dates i horari descrits i l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà s'encarregarà de l'obertura i tancament de l'espai i de posar a disposició dels participants els elements necessaris per dur a terme l'activitat (gralles, partitures...) - Els participants hauran d'acordar inexcusablement amb l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà el règim, la quota i l'admissibilitat al taller. - L’EMG contractarà el professor d'instruments tradicionals per dur a terme el taller i la preparació de les sessions lectives musicals. - L'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà abonarà a l’EMG l'import de 1.425,00 € per sufragar el cost del professor i de realització de l'activitat. L'import es liquidarà en tres parts iguals (475,00 € cadascuna) en tres terminis (dins la primera setmana de setembre, de gener i d'abril) mitjançant rebut bancari cobrat al compte 0075-0712-59-0704118912 de l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà. - L'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà es compromet a informar el professor de l'EMG d'aquells aspectes relacionats amb el bon funcionament de l'activitat. - Ambdues entitats podran fer la difusió del taller que considerin necessària seguint la legislació vigent pel que fa a la protecció de dades personals

Import 1425.0

Data de signatura 03-07-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-07-2017

Durada 18/06/2018

Prorrogable

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Carme Vila i massegú, Presidenta de l'Agrupació Recreativa i Cultural de Flaçà

Documents 2017-028

Conveni entre la Fundació Privada Gentis i el Consell Comarcal del Gironès de cessió d'ús de part de l'espai de l'equipament Centre de Visitants del Gironès

Drets i obligacions PER PART DE LA FUNDACIÓ GENTIS: adoptar les mesures oportunes per a coordinar el bon funcionament de les activitats a desenvolupar en l'equipament; tenir cura dels espais i conversar en bon estat el mobiliari i els equips que utilitzin; contractar una assegurança de responsabiliat civil que garanteixi sense limitaci´la reparació dels possibles danys en les isntal·lacions i materials i la indemnització per danys a prsones i béns aliens, així com de robatori; responsde dels danys que es pugin ocasionar als béms i a les instal3lacions cedides; no utilitzar l'equipament i les instal·lacions per a finaliat diferents de la'establerta en aquest conveni; adquirir el mobiliari d'oficina, el material funcible i els equips informàtics de treball necessaris pel personal tècnic destinat a l'Ateneu Cooperatiu; adquitit els rètols i altres elements de senyalització que es considerin necessaris per a difusió de l?Ateneu Corporatiu, prèvia conformitat del Consell Comarcal qui vetllarà per tal de fer-los compatible amb la senyaltizació actual corresponent a l'Oficina d'informació turística; contractar la isntal·lació al servei de telefonica i d'internet propi de l'Ateneu Cooperatiu; informar al Consell Comaral de totes les circumstàncies que afectin el bon funcionametn de l'instal·lació; fer-se càrrec de l'obertura i el tancament de l'edifici, mitjançant la persona designada per l'entitat com aresponsable i diposit`riar de les claus i del codi d'alarma; abonar el cost corresponent a la cessió d'ús, en els termes pactats en aquest conveni; accpetar per part de la Fundació i als afectes previstos a l'art. 75 del Decret 336/1998, de 7 d'octubre, la manca total de relació de dependència de la Fudnació amb el Consell Comarcal del Gironès, als efectes de l'art. 121 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novemebre, del Codi penal; formular la sol·licitud d'autorització al consell coarmcal per acollir les cooperatives que s'integrin. PER PART DEL CONSELL COAMRCAL DEL GIRONÈS: assumir les despeses corresponents als subministraments d'energia elèctrica i climatització, aigua, recollida de residus, de neteja de tot l'edifici, de manteniment de l'aparell elevador i de seguretat, de prenvenció d'incendis (extintors), aixií com les despeses de l'asssegurança; assumir les despeses de les reparacions i manteniment en general de l'edifici, les despeses de conservació, reparació i renovació del mobiliari i quipament, no imputables a la Fundació Gentis, per mal ús negligent; assistir a la Fundació Gentis en tot el necessari per a la contractació dels serveis de telecomunicacions i per a la instal·lació de l'equip de treball; propo

Import 16000.0

Data de signatura 15-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-03-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Marta Cid Pañella, representant de la Fundació Gentis

Documents 2017-027

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 17-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-05-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                       Per l’Ajuntament de Salt,

Jaume Busquets i Arnau                                       Jordi Viñas i Xifra

President                                                                Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                            M. Lourdes Palomino i Pellicer

Secretari                                                                  Secretària

Documents 2017-026

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Vilablareix per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 06-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Vilablareix,

Jaume Busquets i Arnau                                           David Mascort i Subiranas

President                                                                   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Mònica Iborra i Giró

Secretari                                                                     Secretària

Documents 2017-025

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 12-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-04-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Sarrià de Ter,

Jaume Busquets i Arnau                                           Roger Torrent i Ramió

President                                                                   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Isidre Llucià i Sabarich

Secretari                                                                    Secretari

Documents 2017-024

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 06-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Sant Gregori,

Jaume Busquets i Arnau                                           Joaquim Roca i Ventura

President                                                                   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Carme Gubau i Menció

Secretari                                                                     Secretària

Documents 2017-023

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 03-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-04-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Llagostera,

Jaume Busquets i Arnau                                          Fermí Santamaria i Molero

President                                                                 Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                             Ignacio López Salvador

Secretari                                                                  Secretari

Documents 2017-022

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,               Per l’Ajuntament de Fornells de la Selva,

Jaume Busquets i Arnau                               Narcís Boschdemont i Esparraguera

President                                                       Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                  Joaquim Caritg i Padrosa

Secretari                                                         Secretari

Documents 2017-021

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Flaçà per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 06-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Flaçà,

Jaume Busquets i Arnau                                           Jesús Font i Galí

President                                                                   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Jaume Solà i Molina

Secretari                                                                     Secretari

Documents 2017-020

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 17-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès                    Per l’Ajuntament de Celrà,

Jaume Busquets i Arnau                                 Daniel Cornellà i Detrell

President                                                       Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                     Rosa Maria Melero Agea

Secretari                                                         Secretària

Documents 2017-019

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 22-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-03-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,               Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva,

Jaume Busquets i Arnau                               Martí Vallès i Prats

President                                                       Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                  Ramon Pujol Hamelink

Secretari                                                         Secretari

Documents 2017-018

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Campllong per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 05-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-04-2017

Durada fins acabar obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Campllong,

Jaume Busquets i Arnau                                           Lluís Freixas i Vilardell

President Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Sílvia Tubert Borrell

Secretari                                                                    Secretària accidental

Documents 2017-017

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bordils per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Durada final d'obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,                          Per l’Ajuntament de Bordils,

Jaume Busquets i Arnau                                           Albert Serrats i Llach

President                                                                   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                              Jaume Solà i Molina

Secretari                                                                    Secretari

Documents 2017-016

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Durada obra i servei

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,               Per l’Ajuntament de Bescanó,

Jaume Busquets i Arnau                               Pere Lluís Garcia i Palou

President                                                       Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                  Anna M. Linares i Bravo

Secretari                                                        Secretària

Documents 2017-015

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d'Aiguaviva per al desenvolupament del programa treball i formació al Gironès 2016.

Drets i obligacions - Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Seleccionar i contractar al personal coordinador del projecte. - Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos,... - Seleccionar i contractar a les persones beneficiàries del programa. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" d'acord amb la resolució de la subvenció. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat, si escau. - El Consell Comarcal del Gironès contractarà una assegurança d'accidents i responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in itinere. - Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Data de signatura 24-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 24-03-2017

Durada fins acabar l'obra i el sevei

Prorrogable No

Dades dels signataris

President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets i Arnau                              

Alcalde d'Aiguaviva, Joaquim Mateu i Bosch

Documents 2017-014

Conveni de col•laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d’experiència professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès atendrà a 20 persones joves desocupades d’entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 3 de desembre de 2015, i amb número d’expedient SOC001/15/00068. El Consell Comarcal del Gironès comprovarà que totes les persones joves participants en el Programa “Joves per l’ocupació” estiguin inscrites en l’oficina de treball corresponent com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). Les persones joves participants en el programa “Joves per l’ocupació” podran rebre un incentiu econòmic condicionat a la seva participació i a l’aprofitament de les actuacions de formació i, si s’escau, en les pràctiques no laborals, amb la finalitat d’assegurar la seva permanència en el programa. El Consell Comarcal del Gironès rebrà del Servei Públic d’Ocupació Catalunya, mitjançant la resolució d’atorgament dels ajuts previstos, una quantia de 600 euros per participant. El Consell Comarcal del Gironès abonarà 150 euros mensuals a la persona jove fins un màxim de quatre mesos, un cop comprovat que aquesta ha complert amb l’assistència mensual mínima exigida en les actuacions de formació i, si escau, en les pràctiques no laborals en entorn productiu, en el cas de que el seu aprofitament progressi de forma adequada. Per tenir dret a rebre aquest incentiu, la persona jove haurà de complir d’una assistència mínima del 75% mensual en l’acció formativa i, si escau, el mateix percentatge d’assistència en les pràctiques no laborals en entorn productiu. La persona jove percebrà l’ incentiu mentre no hagi iniciat l’experiència professional en empreses dins del programa. En aquest sentit, la persona no percebrà aquest incentiu quan concorrin la seva assistència a una acció formativa i tingui subscrit un contracte de treball en el marc del programa “Joves per l’ocupació”. El Consell Comarcal del Gironès pagarà aquest incentiu a la persona jove mitjançant taló bancari, transferència bancària o lliurament en metàl•lic i n’haurà de quedar constància de la seva recepció mitjançant un rebut signat per la persona participant, mitjançant l’imprès normalitzat. El Consell Comarcal del Gironès no destinarà a altres activitats i accions del programa, les quanties romanents corresponents als incentius no abonats a les persones joves. El Consell Comarcal del Gironès haurà de justificar la correcta distribució dels fons rebuts en concepte d’incentius davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la justificació econòmica que presenti l’entitat local en el termini de dos mesos a partir de la finalització de l’execució del programa “Joves per l’ocupació”. La justificació aquests incentius per a les persones joves haurà d’estar desglossada i diferenciada de la resta d’actuacions subvencionables atorgades a l’entitat local. Els incentius s’han d’haver produït durant el període d’execució del programa i han d’estar pagats a les persones joves abans de la finalització del termini de presentació de la memòria justificativa i comptabilitzades a l’exercici pressupostari corresponent.

Data de signatura 23-02-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-02-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau i Blanes
President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets i Arnau

Documents 2017-013

Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística

Drets i obligacions Compromisos de l’Ajuntament de Girona 1. Aportar l'espai de titularitat municipal, conegut com Punt de Benvinguda, situat Berenguer Carnicer número 3 (17001) de Girona per portar a terme tasques d'informació turística. 2. Fer-se càrrec de les despeses de funcionament i manteniment del Punt de Benvinguda Girona- Gironès, excepte les de personal i material de promoció del Consell Comarcal del Gironès que seran assumides directament per aquesta institució . 3. Dur a terme la direcció de l’oficina del Punt de Benvinguda Girona – Gironès , d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni. 4. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’assolir els objectius estratègics fixats en matèria turística, facilitant que la ciutat de Girona sigui un punt de sortida d’experiències turístiques al Gironès. 5. Difondre material de promoció turística de la comarca aportat per l'Àrea de Turisme, en fires i accions promocionals de la ciutat, de l’Auditori Palau de Congressos, així com en esdeveniments de renom. 6. Col•locar un baner a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona amb enllaç directe a la pàgina web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal. 7. Col•laborar amb l’objectiu que el sector privat del municipi s’impliqui en les accions i línies estratègiques que anualment es fixin en matèria turística i fomentar que les empreses, establiments i activitats turístiques estiguin degudament inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya. 8. Proporcionar el material de promoció turística de la ciutat de Girona per a la seva distribució a l’oficina del Punt de Benvinguda Girona – Gironès . 9. Fer efectiva una aportació de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària CONVENIS TURISME 2017 601 43200 22712 de l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, en concepte de prestació del servei d’informació turística al Punt de Benvinguda Girona – Gironès per part del Consell Comarcal del Gironès. Aquesta quantitat també comportarà la col•laboració de l’Ajuntament de Girona en el projecte comarcal de dinamització turística Gironès, Terra de Passeig. Compromisos del Consell Comarcal del Gironès 1. Promoure l’oferta turística de la ciutat, així com difondre el material editat per l’Ajuntament de Girona, en fires, campanyes específiques i accions promocionals. 2. Dur a terme la gestió de l’oficina del Punt de Benvinguda Girona – Gironès, d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni. 3. Facilitar a l’Ajuntament de Girona la possibilitat de participar en el conjunt de fires i accions de turisme en les quals participi l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 4. Organitzar un mínim de 5 activitats que podran ser de diferents tipologies (culturals, de natura, gastronòmiques ...), amb l’objectiu de diversificar el producte turístic de la ciutat, les quals s’incorporaran al programa d’activitats anuals del municipi. 5. Incorporar imatges de la ciutat de Girona en el material editat i en tota la difusió 2.0, que estaran situades i amb un enllaç a l’agenda de l’Ajuntament de Girona. 6. Col•locar un baner a la pàgina web de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès amb l'enllaç directe a la pàgina web de Turisme de l’Ajuntament de Girona. 7. Incorporar el logotip institucional de l’Ajuntament de Girona en els materials de difusió editats, així com també en els materials de difusió de la resta de municipis de la comarca. 8. Aportar el material de mobiliari, els equips informàtics i fer-ne el manteniment. 9. Aportar els recursos humans per donar cobertura als horaris establers en el punt 7 del present conveni. La plantilla de personal que aportarà el Consell Comarcal del Gironès, ha de tenir la qualificació d'informadors/es intèrprets, diplomats/des en Turisme o titulació equivalent i coneixements suficients per dur a terme les tasques d’informació turística de la ciutat de Girona i de la comarca del Gironès.

Data de signatura 09-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2017

Durada 09/05/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Glòria Plana i Yanes, regidora de promoció econòmica, desenvolupament local i turisme de l'Ajuntament de Girona
 • José Ignacio Araujo Gómez, secreatari de la corporació de l'Ajuntament de Girona
 • Girona Jaume Busquets i Arnau, President Comarcal del Gironès
 • Jordi Batllori Nouvilas, secretari del Consell Comarcal del Gironès

Documents 2017-012

Addenda al conveni tipus de col•laboració interinstitucional entre l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (dipsalut) i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària

Drets i obligacions La present addenda al conveni, en el marc de col•laboració institucional entre Dipsalut i els ens locals adherits, es formalitza a efectes de garantir la continuïtat en la prestació del servei. Durant aquest període s’efectuaran el mínim d’altes possibles i es continuarà prestant el servei en règim de manteniment i, per tant, l'única possibilitat de creixement s’haurà de justificar per una situació d’emergència social i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’ens local corresponent. El pressupost estimatiu del servei fins a 31 de desembre de 2017 es fixa en la quantitat màxima de 1.013.564,15 € IVA inclòs, que es finançarà des de la cooperació interinstitucional en els termes següents: 423.967,32 € a càrrec de Dipsalut i 589.596,83 € a càrrec dels ens locals participants del programa. La despesa màxima de 423.967,32 € IVA inclòs, que finançarà Dipsalut es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de Dipsalut per a l’any 2017. La despesa màxima de 589.596,83 € IVA inclòs, que anirà a càrrec dels ens locals de la província de Girona participants en el programa de teleassistència, fa necessària la consignació del crèdit suficient en els seus pressupostos per fer front a les despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial. Les aportacions per unitat i mes d’acord amb el cofinançament institucional quedaran: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona : 41,25 % Consell Comarcal del Gironès: 58,75 % L’empresa proveïdora facturarà mensualment a cadascun dels ajuntaments i consells comarcals, i aquests podran repercutir la part que correspongui a l’usuari/a, en funció del previst a les seves ordenances reguladores. El finançament corresponent al Consell Comarcal del Gironès fins el 31 de desembre de 2017, serà d’un import total màxim de 50.924,68 euros. Així mateix, és voluntat del Consell Comarcal del Gironès que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt continuï fent la funció de cooperació amb Dipsalut en el marc del servei de Teleassistència. El Consorci de Benestar Social Gironès Salt es compromet a autoritzar la despesa amb càrrec al seu pressupost, i a lliurar certificat d’aquest acte administratiu a Dipsalut en el moment de signatura de la present addenda.

Import 50924.68

Data de signatura 12-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-04-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Jaume Busquets i Arnau, president consell comarcal del Gironès
 • Jordi Batllori Nouvilas, secretari del Consell
 • Josep Maria Corominas i Barnadas president de Dipsalut
 • Jordi Batllori Nouvilas, secretari de Dipsalut

 

Documents 2017-011

Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

Drets i obligacions 1. El conveni d’encàrrec de gestió comprèn l’atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries: a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui de forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores. L’oficina ha d’estar oberta al públic un mínim de 10 hores a la setmana. b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. c) Recepció i tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents. d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin. e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, gestionar les reclamacions portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, d’acord amb les instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit territorial. En aquells consells comarcals en què, per la manca de volum d’expedients no es realitzen vistes arbitrals de manera habitual, la persona que hauria d’actuar com a secretària dels òrgans arbitrals donarà suport, quan així se li requereixi per part d l’ACC, a altres consells comarcals per tal d’estar permanentment formada 2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb les normes vigents en matèria de consum i amb els actes, les instruccions i les resolucions aprovades per l’entitat encarregant. 3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, qualsevol decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de comunicar a l’Agència Catalana del Consum abans de la seva aplicació i amb antel•lació suficient per a la seva valoració. 1. El Consell Comarcal disposarà del personal propi que s’especifica a l’annex I d’aquest conveni per dur a terme les tasques indicades en la clàusula anterior. Aquestes tasques es desenvoluparan en coordinació amb la secció territorial de consum de l’Agència Catalana del Consum de la seva demarcació i dels serveis centrals de Agència Catalana del Consum, d'on rebrà les instruccions i els protocols necessaris i també el suport formatiu i informàtic i l'assessorament legal que siguin necessaris. A l’hora de seleccionar aquest personal es valorarà l’experiència i coneixements en l’àmbit del consum i caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana del Consum a la seva contractació. La contractació de personal sense l’aprovació expressa de l’Agència Catalana del Consum comportarà la inadmissió de les despeses corresponents a aquest personal en la justificació que haurà de presentar el Consell Comarcal d’acord amb el que estableix la clàusula novena. 2. L’Agència Catalana del Consum a través dels seus serveis centrals o de les seccions territorials de consum convocarà a reunions periòdiques als tècnics comarcals, per tal d’avaluar i fer un seguiment de les tasques i unificar i coordinar criteris d'actuació. 1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal del Gironès, per a l’any 2017, de 29.930,84.- € a càrrec de la partida 6170/460000100/4610/0000 del seu pressupost. 1. El Consell Comarcal del Gironès ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada en exercici de l’activitat encarregada, abans del 31 de gener de 2018, mitjançant: Un certificat original de costos subscrit per l’Interventor/a del consell comarcal que haurà d’incloure les despeses corresponents a les activitats encomanades d’acord amb el conveni signat. Una relació detallada del personal del consell comarcal (nom, NIF i categoria) que ha portat a terme les tasques de consum amb informació de l’horari dedicat a l’activitat. Una memòria anual amb el detall de les actuacions realitzades que haurà de contenir les dades especificades a l’annex II. 2. Sens perjudici de les actuacions que legalment corresponguin als òrgans de control i intervenció, l’Agència Catalana del Consum ha de comprovar la justificació presentada pel Consell Comarcal pel que fa a la despesa i a les tasques efectivament realitzades. 3. En cas que la quantitat de la despesa justificada per l’activitat desenvolupada sigui inferior a l’aportació prevista a la clàusula vuitena, la diferència s’aplicarà com a reducció al conveni o addenda de l’exercici següent. A manca d’aquest, les parts de mutu acord establiran el procediment de devolució més àgil i oportú. 1. El Consell Comarcal del Gironès ha de tramitar els expedients de consum que derivin de les tasques encomanades mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’informació de Consum) d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del Consum i també les de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya en relació amb la gestió de reclamacions en matèria de mediació i arbitratge de consum, per tal d’aprofitar les eines de gestió vinculades al SIC especificades en les instruccions (compulsa, assentament de sortida, etc.) i també perquè es pugui fer la valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió d’acord amb els barems establerts a l’annex II 2. Els barems d’actuacions es revisaran cada any i han de servir per determinar el dimensionament de la comarca i la quantia de la dotació o finançament del conveni per a l’any següent. 3. L’Agència Catalana del Consum farà arribar al consell comarcal un informe de les activitats realitzades durant els sis primers mesos de l’any on es recolliran els indicadors necessaris perquè pugui fer el seguiment de les tasques encomanades. 4. En els procediments i les relacions amb les interessats i entre les administracions s’haurà de tenir en compte la tramitació electrònica impulsada per les lleis de procediment administratiu.

Import 29930.84

Data de signatura 12-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès

Montserrat Ribera i Puig, directora de l’Agència Catalana del Consum

Documents 2017-010

Conveni d'encàrrec de gestió per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt anys 2016,2017, 2018 i 2019.

Drets i obligacions La Diputació de Girona, actualitzant el conveni d’encàrrec de gestió de la Casa de Cultura les Bernardes, l'any 2017 transferirà al Consell Comarcal del Gironès la quantitat de 175.000,00 € en concepte de subvenció de despeses relatives al personal de la plantilla comarcal de servei a la Casa de Cultura les Bernardes de Salt que es concreta al punt dos de la clàusula tercera del conveni i les relatives a la gestió sociocultural i educativa. Les anualitats de 2018 i 2019 resten condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient i a l’aprovació dels pressupostos corresponents, amb les aportacions de 175.000 euros

Import 175000.0

Data de signatura 20-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-04-2016

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, president consell comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari consell comarcal del Gironès
Pere Vila i Fulcarà, president Diputació de Girona
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la Diputació de Girona  

Documents 2017-009

Conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès haurà de complir amb les obligacions següents: - Traspassar a l’Ajuntament de Quart el finançament establert a la Fitxa Núm. 2.2. del Contracte Programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, en el moment que la Generalitat de Catalunya faci efectiu el pagament. Qualsevol disminució en l'import atorgat inicialment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, motivat per manca o deficient justificació o incompliment per part de l’Ajuntament de Quart, farà que aquest import sigui restat en l'import final. - Requerir a l’Ajuntament de Quart tota la documentació necessària per justificar aquesta despesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi. - Facilitar la coordinació interadministrativa de tal manera que es promogui la comunicació, la col•laboració i l’intercanvi d’idees i experiències entre els tècnics de l’administració local i la comarcal.

Import 1802.0

Data de signatura 03-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 03-04-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets Arnau             
Secretari general, Jordi Batllori Nouvilas

PER L’AJUNTAMENT DE QUART
Alcalde, Pere Cabarrocas Sitjes         
Secretari, Carles Velasco Perarnau

Addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2017

Drets i obligacions Establir els termes i les condicions de la col•laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la prosimitat de la gestió d'aquests serveis en el territori. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 28/03/2014

Import 5750.0

Data de signatura 31-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris

President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets i  Arnau

Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt i Paradell 

Documents 2017-007

Addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2017

Drets i obligacions Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/03/2014, acordant que: Les aportacions econòmiques que s'hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2017 les següents: a) L'import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, serà de 15.000 €. b) L'aportació màxima que s'estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 23.750 €.

Import 23750.0

Data de signatura 31-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets i Arnau
Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt i Paradell

Documents 2017-006

Conveni de col•laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i prevenció d'incendis (any 2017)

Drets i obligacions La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 591.767,17 € per col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el pacte primer pel període de gener a desembre de 2017. També és objecte d'aquest conveni la participació econòmica de la Diputació en el finançament de la potenciació dels equips que presten els serveis de cooperació tècnica, econòmica i juridicoadministrativa del Consell des que va deixar de prestar els serveis de gestió tributària i recaptació. Dins l'import global atorgat, de 591.767,17 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 22.292,11 €. Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 6.435,64 €. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del conveni de l’any anterior. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i ingressos al pressupost de l’any 2017. En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les aportacions finalistes detallades al pacte segon: Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en el curs escolar 2016-2017. Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la quantitat atorgada. En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en excés. S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.

Import 591767.0

Data de signatura 20-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 20-04-2017

Durada 31/03/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general

Documents 2017-005bb

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del Pla de Treball "Àrea urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'agent d'ocupació i desenvolupament local. • Posar a disposició de l'agent d'ocupació i desenvolupament local un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc. • Lliurar la memòria de treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors que consten en el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre les necessitats dels ajuntaments i actors del municipis participants. • Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades de la contractació (vacances, baixes, horaris, sou, nòmines,.. ). • Realitzar totes les tasques relatives a la sol•licitud, seguiment, gestió i justificació del projecte d'acord amb la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 i fer d'interlocutor amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per part de l’Ajuntament: • Nomenament d'un/a responsable tècnic i/o polític que serà l'interlocutor amb l'agent d'ocupació i desenvolupament local i qui serà el referent de l'Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del projecte. Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al projecte. • Facilitar un espai de treball i d'atenció per a l'agent d'ocupació i desenvolupament local al seu municipi. • Col•laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'agent d'ocupació i desenvolupament local es coordini amb altres tècnics municipals i amb altres agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. • L’Ajuntament es farà càrrec de la despeses següents: o Despeses de telèfon i petit material fungible d'oficina de l'AODL. o Despeses per al desenvolupament de les actuacions del projecte que s'acordin. o La part corresponent al 20% de la part no subvencionada de despeses salarials i de seguretat social i desplaçaments (1200€/ anuals) i despeses de gestió per a la sol•licitud, gestió i justificació del projecte (300€/ anuals). Aquests 1500 € es trametran al Consell Comarcal del Gironès durant el primer trimestre de l'any. En cas que es superés aquesta quantitat, el cost serà a càrrec dels ajuntaments. o En cas de baixa laboral de l'AODL, es procurarà per part del Consell Comarcal la seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al programa. o Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió del contracte per incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016 seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o Els pagaments en espècies, les indemnitzacions de qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016, seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o El Consell Comarcal del Gironès informarà a la finalització del projecte amb el detall corresponent les despeses no subvencionades que haurà d'assumir l'ajuntament relatives als apartats anteriors.

Import 1500.0

Data de signatura 25-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució És prorrogable per un any més mitjançant addenda que haurà de ser aprovada expressament.

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Sant Gregori,                           Pel Consell Comarcal del Gironès,

 

Sr. Joaquim Roca Ventura                                     Jaume Busquets i Arnau

Alcalde                                                                  President

 

Carme Gubau Menció                                             Jordi Batllori i Nouvilas

Secretaria                                                              Secretari general

 

Documents 2016-100

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Vilablareix per al desenvolupament del Pla de Treball "Àrea urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'agent d'ocupació i desenvolupament local. • Posar a disposició de l'agent d'ocupació i desenvolupament local un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc. • Lliurar la memòria de treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors que consten en el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre les necessitats dels ajuntaments i actors del municipis participants. • Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades de la contractació (vacances, baixes, horaris, sou, nòmines,.. ). • Realitzar totes les tasques relatives a la sol•licitud, seguiment, gestió i justificació del projecte d'acord amb la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 i fer d'interlocutor amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per part de l’Ajuntament: • Nomenament d'un/a responsable tècnic i/o polític que serà l'interlocutor amb l'agent d'ocupació i desenvolupament local i qui serà el referent de l'Ajuntament de Vilablareix per al desenvolupament del projecte. • Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al projecte. • Facilitar un espai de treball i d'atenció per a l'agent d'ocupació i desenvolupament local al seu municipi. • Col•laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'agent d'ocupació i desenvolupament local es coordini amb altres tècnics municipals i amb altres agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. • L’Ajuntament es farà càrrec de la despeses següents: o Despeses de telèfon i petit material fungible d'oficina de l'AODL. o Despeses per al desenvolupament de les actuacions del projecte que s'acordin. o La part corresponent al 20% de la part no subvencionada de despeses salarials i de seguretat social i desplaçaments (1200€/ anuals) i despeses de gestió per a la sol•licitud, gestió i justificació del projecte (300€/ anuals). Aquests 1500 € es trametran al Consell Comarcal del Gironès durant el primer trimestre de l'any. En cas que es superés aquesta quantitat, el cost serà a càrrec dels ajuntaments. o En cas de baixa laboral de l'AODL, es procurarà per part del Consell Comarcal la seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al programa. o Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió del contracte per incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016 seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o Els pagaments en espècies, les indemnitzacions de qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016, seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o El Consell Comarcal del Gironès informarà a la finalització del projecte amb el detall corresponent les despeses no subvencionades que haurà d'assumir l'ajuntament relatives als apartats anteriors.

Import 1500.0

Data de signatura 15-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució És prorrogable per un any més mitjançant addenda que haurà de ser aprovada expressament.

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Vilablareix,                               Pel Consell Comarcal del Gironès,

 

Sr. David Mascort i Subiranas                                Jaume Busquets i Arnau

Alcalde                                                                  President

 

Mònica Iborra Giró                                                 Jordi Batllori i Nouvilas

Secretària                                                              Secretari general

Documents 2016-099

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva per al desenvolupament del Pla de Treball "Àrea urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'agent d'ocupació i desenvolupament local. • Posar a disposició de l'agent d'ocupació i desenvolupament local un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc. • Lliurar la memòria de treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors que consten en el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre les necessitats dels ajuntaments i actors del municipis participants. • Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades de la contractació (vacances, baixes, horaris, sou, nòmines,.. ). • Realitzar totes les tasques relatives a la sol•licitud, seguiment, gestió i justificació del projecte d'acord amb la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 i fer d'interlocutor amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per part de l'Ajuntament: •Nomenament d'un/a responsable tècnic i/o polític que serà l'interlocutor amb l'agent d'ocupació i desenvolupament local i qui serà el referent de l'Ajuntament de Fornells de la Selva per al desenvolupament del projecte. • Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al projecte. • Facilitar un espai de treball i d'atenció per a l'agent d'ocupació i desenvolupament local al seu municipi. • Col•laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'agent d'ocupació i desenvolupament local es coordini amb altres tècnics municipals i amb altres agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. • L’Ajuntament es farà càrrec de la despeses següents: o Despeses de telèfon i petit material fungible d'oficina de l'AODL. o Despeses per al desenvolupament de les actuacions del projecte que s'acordin. o La part corresponent al 20% de la part no subvencionada de despeses salarials i de seguretat social i desplaçaments (1200€/ anuals) i despeses de gestió per a la sol•licitud, gestió i justificació del projecte (300€/ anuals). Aquests 1500 € es trametran al Consell Comarcal del Gironès durant el primer trimestre de l'any. En cas que es superés aquesta quantitat, el cost serà a càrrec dels ajuntaments. o En cas de baixa laboral de l'AODL, es procurarà per part del Consell Comarcal la seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al programa. o Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió del contracte per incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016 seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o Els pagaments en espècies, les indemnitzacions de qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016, seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o El Consell Comarcal del Gironès informarà a la finalització del projecte amb el detall corresponent les despeses no subvencionades que haurà d'assumir l'ajuntament relatives als apartats anteriors.

Import 1500.0

Data de signatura 15-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució És prorrogable per un any més mitjançant addenda que haurà de ser aprovada expressament.

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Fornells de la Selva,                 Pel Consell Comarcal del Gironès,

 

Sr. Narcís Boschdemont i Esparreguera                 Jaume Busquets i Arnau

Alcalde                                                                 President

 

Joaquim Caritg Padrosa                                        Jordi Batllori i Nouvilas

Secretari                                                              Secretari general

 

Documents 2016-098

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Pla de Treball "Àrea urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'agent d'ocupació i desenvolupament local. • Posar a disposició de l'agent d'ocupació i desenvolupament local un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc. • Lliurar la memòria de treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors que consten en el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre les necessitats dels ajuntaments i actors del municipis participants. • Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades de la contractació (vacances, baixes, horaris, sou, nòmines,.. ). • Realitzar totes les tasques relatives a la sol•licitud, seguiment, gestió i justificació del projecte d'acord amb la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 i fer d'interlocutor amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per part de l’Ajuntament: • Nomenament d'un/a responsable tècnic i/o polític que serà l'interlocutor amb l'agent d'ocupació i desenvolupament local i qui serà el referent de l'Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del projecte. • Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al projecte. • Facilitar un espai de treball i d'atenció per a l'agent d'ocupació i desenvolupament local al seu municipi. • Col•laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'agent d'ocupació i desenvolupament local es coordini amb altres tècnics municipals i amb altres agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. • L’Ajuntament es farà càrrec de la despeses següents: o Despeses de telèfon i petit material fungible d'oficina de l'AODL. o Despeses per al desenvolupament de les actuacions del projecte que s'acordin. o La part corresponent al 20% de la part no subvencionada de despeses salarials i de seguretat social i desplaçaments (1200€/ anuals) i despeses de gestió per a la sol•licitud, gestió i justificació del projecte (300€/ anuals). Aquests 1500 € es trametran al Consell Comarcal del Gironès durant el primer trimestre de l'any. En cas que es superés aquesta quantitat, el cost serà a càrrec dels ajuntaments. o En cas de baixa laboral de l'AODL, es procurarà per part del Consell Comarcal la seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al programa. o Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió del contracte per incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016 seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o Els pagaments en espècies, les indemnitzacions de qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016, seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o El Consell Comarcal del Gironès informarà a la finalització del projecte amb el detall corresponent les despeses no subvencionades que haurà d'assumir l'ajuntament relatives als apartats anteriors.

Import 1500.0

Data de signatura 25-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució prorrogable per un any més mitjançant addenda que haurà de ser aprovada expressament

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Bescanó,                                 Pel Consell Comarcal del Gironès,

 

Sr. Pere Lluís Garcia i Palou                                   Jaume Busquets i Arnau

Alcalde                                                                     President

 

Anna M Linares Bravo                                             Jordi Batllori i Nouvilas

Secretària                                                                Secretari general

Documents 2016-097

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Aiguaviva per al desenvolupament del Pla de Treball "Àrea urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local .

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'agent d'ocupació i desenvolupament local. • Posar a disposició de l'agent d'ocupació i desenvolupament local un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc. • Lliurar la memòria de treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors que consten en el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre les necessitats dels ajuntaments i actors del municipis participants. • Realitzar la contractació de l'AODL i gestionar totes les tasques derivades de la contractació (vacances, baixes, horaris, sou, nòmines,.. ). • Realitzar totes les tasques relatives a la sol•licitud, seguiment, gestió i justificació del projecte d'acord amb la Resolució TSF/1695/2016 i l'Ordre EMO/258/2014 i fer d'interlocutor amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per part de l'Ajuntament: • Nomenament d'un/a responsable tècnic i/o polític que serà l'interlocutor amb l'agent d'ocupació i desenvolupament local i qui serà el referent de l'Ajuntament de Aiguaviva per al desenvolupament del projecte. •Implicar-se activament en la presa de decisions i actuacions conjuntes relatives al projecte. • Facilitar un espai de treball i d'atenció per a l'agent d'ocupació i desenvolupament local al seu municipi. • Col•laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'agent d'ocupació i desenvolupament local es coordini amb altres tècnics municipals i amb altres agents del municipi per a un bon desenvolupament del projecte. • L’Ajuntament es farà càrrec de la despeses següents: o Despeses de telèfon i petit material fungible d'oficina de l'AODL. o Despeses per al desenvolupament de les actuacions del projecte que s'acordin. o La part corresponent al 20% de la part no subvencionada de despeses salarials i de seguretat social i desplaçaments (1200€/ anuals) i despeses de gestió per a la sol•licitud, gestió i justificació del projecte (300€/ anuals). Aquests 1500 € es trametran al Consell Comarcal del Gironès durant el primer trimestre de l'any. En cas que es superés aquesta quantitat, el cost serà a càrrec dels ajuntaments. o En cas de baixa laboral de l'AODL, es procurarà per part del Consell Comarcal la seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al programa. o Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió del contracte per incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016 seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o Els pagaments en espècies, les indemnitzacions de qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments no subvencionables d'acord amb l'EMO/258/2014 i la Resolució TSF/1695/2016, seran assumides pels ajuntaments participants a parts iguals. o El Consell Comarcal del Gironès informarà a la finalització del projecte amb el detall corresponent les despeses no subvencionades que haurà d'assumir l'ajuntament relatives als apartats anteriors.

Import 1500.0

Data de signatura 25-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Aiguaviva,                                Pel Consell Comarcal del Gironès,

 

Sr. Joaquim Mateu i Bosch                                      Jaume Busquets i Arnau

Alcalde                                                                     President

 

Ignasi Prádanos Duran                                            Jordi Batllori i Nouvilas

Secretari                                                                  Secretari general

 

Documents 2016-096

Addenda del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per portar a terme actuacions que afavoreixin una alimentació saludable entre la població escolar de salt pel curs 2016-2017.

Drets i obligacions PRORROGAR el conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l'Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per continuar propiciant un marc de col•laboració entre les diferents administracions per a maximitzar la rendibilitat de les ajudes de les diferents administracions per atendre totes les situacions detectades de risc de desnutrició i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i emocional dels escolars d'educació infantil i primària de les escoles de Salt pel curs 2016-2017.

Data de signatura 31-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada curs escolar 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès.

Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general d'aquest Consell Comarcal.

Sr. Jordi Viñas Xifra, alcalde-president de l'Ajuntament de Salt.

Sra. Maria Lourdes Palomino i Pellicer, secretària de l'ajuntament de Salt.

Sra. Caritat Castillo i Canales, gerent del Consorci de Benestar Social Gironès-

Salt.

Sra. Maria Lourdes Palomino i Pellicer, secretària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Documents 2017-004

Prestació del servei de centre obert de Celrà entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà, d’acord amb el previst en el Contracte Programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès (Fitxa núm. 2.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert).

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès haurà de complir amb les obligacions següents: 1.- Traspassar a l’Ajuntament de Celrà el finançament establert a la Fitxa Núm. 2.1. del Contracte Programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, en el moment que la Generalitat de Catalunya faci efectiu el pagament. Qualsevol disminució en l'import atorgat inicialment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, motivat per manca o deficient justificació o incompliment per part de l’Ajuntament de Celrà, farà que aquest import sigui restat en l'import final. 2.- Requerir a l’Ajuntament de Celrà tota la documentació necessària per justificar aquesta despesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi. 3.- Facilitar la coordinació interadministrativa de tal manera que es promogui la comunicació, la col·laboració i l’intercanvi d’idees i experiències entre els tècnics de l’administració local i la comarcal. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT L’Ajuntament de Celrà haurà de complir amb les obligacions següents: 1.- Coordinar-se amb la resta dels serveis comunitaris del municipi de Celrà. 2.- Vetllar pel funcionament del servei durant l’horari establert i responsabilitzar-se de la seva organització interna. 3.- Vetllar pels objectius següents: 3.1.- Objectiu general: atendre als infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 3.2.- Objectius específics: a) Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen a Celrà, que requereixen suport per compensar dèficits socioeducatius, prioritàriament aquells que estan en situació de risc. b) Vetllar per un correcte desenvolupament personal i integració social dels infants atesos. c) Vetllar per l’adquisició d’aprenentatges i hàbits personals i socials. d) Prevenir el deteriorament de les situacions de risc. 4.- Es lliurarà al Consell Comarcal una Memòria descriptiva sobre les actuacions realitzades des del servei de Centre Obert de Celrà quan el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya així ho requereixi. 5.- Conservar una còpia de tota la documentació justificativa per un període no inferior a cinc anys en l’arxiu municipal.

Import 17490.0

Data de signatura 29-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-03-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau president consell comarcal del Gironès
Jordi Batllori i Nouvilas secretari consell comarcal del Gironès
Daniel Cornellà Detrell, alcalde de Celrà
Rosa Maria Melero Agea, secretària de Celrà

Documents 2017-003

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart.

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès haurà de complir amb les obligacions següents: - Traspassar a l’Ajuntament de Quart el finançament establert a la Fitxa Núm. 2.2. del Contracte Programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, en el moment que la Generalitat de Catalunya faci efectiu el pagament. Qualsevol disminució en l'import atorgat inicialment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, motivat per manca o deficient justificació o incompliment per part de l’Ajuntament de Quart, farà que aquest import sigui restat en l'import final. - Requerir a l’Ajuntament de Quart tota la documentació necessària per justificar aquesta despesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi. - Facilitar la coordinació interadministrativa de tal manera que es promogui la comunicació, la col•laboració i l’intercanvi d’idees i experiències entre els tècnics de l’administració local i la comarcal. L’Ajuntament de Quart haurà de complir amb les obligacions següents: - Atendre la gestió del Programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc segons la normativa establerta. - Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del seu sector territorial. - Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de la seva organització interna. a) Assoliment dels següents objectius: General Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant els dèficits socioeducatius. Específics En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida: - Desenvolupament personal i integració social. - Adquisició d’aprenentatges. En relació amb el mateix programa: - Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva i que requereixen suport per pal•liar els dèficits soferts. Cal atendre prioritàriament aquells que estan en situació de risc. - Prevenir el deteriorament de les situacions de risc. - Compensar els dèficits socioeducatius. b) Es lliurarà al Consell Comarcal una Memòria Descriptiva sobre les actuacions realitzades des del servei municipal quan el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya així ho requereixi. c) Conservar els originals de tota la documentació justificativa per un període no inferior a cinc anys en els arxius del municipi. d) Designar una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consorci de Benestar Social per el seguiment del conveni i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre l’Ajuntament i aquest Consorci.

Data de signatura 24-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-12-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets i Arnau president consell comarcal del Gironès

Jordi Batllori i Nouvilas secretari consell comarcal del Gironès

Pere Cabarrocas i Sitjes alcalde ajuntament de Salt

Carles Velasco Perarnau secretari ajuntament de Salt

Documents 2017-002c

Conveni de col·laboració entre RED ELÉCTRICA i l'EMG per les activitats de nadal

Drets i obligacions SEGUNDA.- Compromisos de RED ELÉCTRICA RED ELÉCTRICA contribuirá mediante una aportación económica al CCG de QUINCE MIL EUROS (15.000 €), que se destinarán íntegramente a las actividades de educación musical de la EMG y los conciertos de Navidad que la EMG celebra en los municipios de la Comarca, en los términos señalados en la cláusula primera, siempre y cuando dicha aportación única no sea superior al importe de los gastos que se deriven de la ejecución del presente Convenio, de acuerdo con el artículo 48.6 de la Ley 40/2015. RED ELÉCTRICA abonará al CCG el 50% de dicha cantidad a la firma del presente Convenio y el 50% restante a la finalización de las actividades previstas en la Estipulación tercera, una vez terminado el curso 2016-2017. Para la realización de cada uno de los pagos, el CCG deberá: • Emitir la correspondiente solicitud de abono de las cantidades pactadas a RED ELÉCTRICA. • Para el último pago y con carácter previo, además de la correspondiente solicitud de abono, entregar a RED ELÉCTRICA la memoria justificativa del proyecto con la descripción del desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos. Los pagos se realizarán en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud de abono, mediante ingreso en la cuenta corriente de la que es titular el CCG cuyos dígitos identificativos son: ES60-2100-0002-5902-0166-9400. RED ELÉCTRICA facilitará al CCG la identidad corporativa y el logotipo que será incluido en todos los soportes que utilice para la difusión de las actividades de educación musical desarrolladas por la EMG en la comarca. TERCERA.- Compromisos del CCG El CCG en cumplimiento de sus fines de interés general, mediante la EMG, impulsará el proyecto educativo y musical, que pretende proyectar la escuela hacia el territorio y la sociedad, con el desarrollo de las siguientes actividades: SEGUNDA.- Compromisos de RED ELÉCTRICA RED ELÉCTRICA contribuirá mediante una aportación económica al CCG de QUINCE MIL EUROS (15.000 €), que se destinarán íntegramente a las actividades de educación musical de la EMG y los conciertos de Navidad que la EMG celebra en los municipios de la Comarca, en los términos señalados en la cláusula primera, siempre y cuando dicha aportación única no sea superior al importe de los gastos que se deriven de la ejecución del presente Convenio, de acuerdo con el artículo 48.6 de la Ley 40/2015. RED ELÉCTRICA abonará al CCG el 50% de dicha cantidad a la firma del presente Convenio y el 50% restante a la finalización de las actividades previstas en la Estipulación tercera, una vez terminado el curso 2016-2017. Para la realización de cada uno de los pagos, el CCG deberá: • Emitir la correspondiente solicitud de abono de las cantidades pactadas a RED ELÉCTRICA. • Para el último pago y con carácter previo, además de la correspondiente solicitud de abono, entregar a RED ELÉCTRICA la memoria justificativa del proyecto con la descripción del desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos. Los pagos se realizarán en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud de abono, mediante ingreso en la cuenta corriente de la que es titular el CCG cuyos dígitos identificativos son: ES60-2100-0002-5902-0166-9400. RED ELÉCTRICA facilitará al CCG la identidad corporativa y el logotipo que será incluido en todos los soportes que utilice para la difusión de las actividades de educación musical desarrolladas por la EMG en la comarca. TERCERA.- Compromisos del CCG El CCG en cumplimiento de sus fines de interés general, mediante la EMG, impulsará el proyecto educativo y musical, que pretende proyectar la escuela hacia el territorio y la sociedad, con el desarrollo de las siguientes actividades: • Desarrollo de la EMG virtual: Desarrollo de las diferentes aplicaciones en la plataforma de intercomunicación y gestión docente, administrativa, económica, etc. • Material en las aulas: Adquisición y reposición de diferente material fungible y no fungible para las aulas como pizarras pautadas, borradores, rotuladores e instrumentos de Orff. • Banco de instrumentos: Adquisición de instrumentos para los alumnos de los primeros cursos de aprendizaje instrumental. • Salidas pedagógicas para asistir a espectáculos de carácter musical. • Formaciones: Creación de un circuito itinerante de representaciones y actuaciones de manera individualizada y colectiva de las diferentes formaciones musicales de la EMG por todo el territorio comarcal. El CCG se compromete a destinar la cantidad íntegra recibida al apoyo de las actividades de educación musical que la EMG llevará a cabo en la comarca en cumplimiento de sus fines de interés general. Asimismo, RED ELÉCTRICA actuará como patrocinador principal de los conciertos de Navidad que la EMG celebra en diversos municipios de la Comarca. El CCG hará mención expresa a RED ELÉCTRICA como entidad colaboradora en las actividades de educación musical desarrolladas por la EMG en la comarca. Una vez recibida la transferencia de fondos, el CCG emitirá un certificado de la colaboración de RED ELÉCTRICA que acredite el cumplimiento de los fines del Convenio y justifique que la aportación económica ha sido destinada a la realización de las actividades de interés general previstas, según la normativa legal vigente y en especial la Ley 49/2002, de acuerdo con lo indicado en la estipulación segunda. Dicho certificado deberá contener los siguientes extremos: a) El número de identificación fiscal del CCG. b) Fecha de recepción de la aportación económica de RED ELÉCTRICA e importe de la misma. c) Destino que el CCG ha dado a la aportación económica en el cumplimiento de su finalidad específica. El CCG se compromete al fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015. En este sentido, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 50.1 de la mencionada ley, el CCG ha elaborado una memoria justificativa donde se analiza la necesidad, oportunidad, impacto económico, y el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la citada Ley. Esta memoria se acompaña al presente Convenio como parte integrante del mismo.

Data de signatura 10-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-01-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Dña. Fátima Rojas Cimadevila, Directora de Relaciones Institucionales, y D. Luis Pinós Jorba, Delegado Regional Nordeste, actuando en nombre y representación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU

D. Jaume Busquets i Arnau, Presidente, actuando en nombre y representación del CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Documents 2016-095

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al funcionament d'un punt d'informció local d'habitatge

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Celrà. Posar a disposició de l’oficina d’habitatge personal comarcal 2 dies al mes. El personal comarcal desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol•licitants de pisos de protecció oficial, mediació hipotecària servei d'ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic i espai adient per al personal comarcal. Facilitar el material i recursos necessaris al personal comarcal. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l’Ajuntament de Celrà                           Pel Consell Comarcal del Gironès
Daniel Cornellà i Detrell                              Jaume Busquets i Arnau
Alcalde                                                      President

Rosa Maria Melero i Agea                          Jordi Batllori i Nouvilas
Secretària                                                  Secretari general

Documents 2017-001

Conveni de Col•laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador

Drets i obligacions El Departament d’Ensenyament delega al Consell Comarcal –qui les assumeix- les competències de: a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent. b) Servei escolar de transport escolar no obligatori c) Ajuts de Desplaçament d) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu e) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional f) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat g) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel Departament

Data de signatura 20-06-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-09-2016

Durada inici del curs escolar 2015-2016; finalització el 31/12/2022

Prorrogable

Dades dels signataris Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès
Meritxell Ruiz i Isern, Consellera d’Ensenyament

Documents 2016-091

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per facilitar l'accés dels infants derivats dels serveis socials municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris, durant el curs 2016/2017

Drets i obligacions Establir les condicions per permetre l'accés al menjador escolar de l'alumnat de les escoles públiques de Girona- derivats pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit o mancança alimentària-, els menjadors de les quals són gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.

Import 30000.0

Data de signatura 14-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Curs escolar 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès
Sílvia Paneque, Regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat de l'Ajuntament de Girona

 

Documents 2016-090

Conveni amb Ajuntament Sarrià de Ter per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1620.0

Data de signatura 12-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Roger Torrent, Alcalde de Sarrià de Ter

Documents 2016-089

Conveni amb Ajuntament Sant Julià de Ramis per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1117.0

Data de signatura 23-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Marc Puigtió, Alcalde de Sant Julià de Ramis

Documents 2016-088

Conveni amb Ajuntament Sant Gregori per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 2970.0

Data de signatura 14-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Joaquim Roca, Alcalde de Sant Gregori

Documents 2016-087

Conveni amb Ajuntament Sant Andreu Salou per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 90.0

Data de signatura 01-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Francesc xavier Casanovas, Alcalde de Sant Andreu Salou

Documents 2016-086

Conveni amb Ajuntament Salt per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 3000.0

Data de signatura 28-04-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Jaume Torramadé, Alcalde de Salt

Documents 2016-085

Conveni amb Ajuntament Quart per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1530.0

Data de signatura 03-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Pere Cabarrocas, Alcalde de Quart

Documents 2016-084

Conveni amb Ajuntament Madremanya per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 630.0

Data de signatura 26-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Albert Peracaula, Alcalde de Madremanya

Documents 2016-083

Conveni amb Ajuntament Girona per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 20000.0

Data de signatura 27-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 27-05-2016

Durada 2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Glòria Planas, Regidora de Turisme de l'Ajuntament de Girona.

Documents 2016-082

Conveni amb Ajuntament Fornells de la Selva per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1530.0

Data de signatura 21-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Narcís Boschdemont, Alcalde de Fornells de la Selva

Documents 2016-081

Conveni amb Ajuntament Flaçà per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 270.0

Data de signatura 25-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Jesús Font, Alcalde de Flaçà.

Documents 2016-080

Conveni amb Ajuntament Cervià de Ter per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1080.0

Data de signatura 01-01-1970

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Roser Estañol, Alcaldessa de Cervià de Ter

Documents 2016-079

Conveni amb Ajuntament Campllong per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 1350.0

Data de signatura 26-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 2016-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès.

Lluís Freixas, Alcalde de Campllong

Documents 2016-078

Conveni amb Ajuntament Bescanó per afavorir la col•laboració en matèria de promoció turística

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Import 2160.0

Data de signatura 19-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 19-07-2016

Durada Any 2016 i 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del Gironès

Pere Lluís Garcia Palou, Alcalde de Bescanó

Documents 2016-077d

Conveni amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per la millora de la competitivitat del territori

Drets i obligacions Cohesionar accions interès turístic comú

Data de signatura 21-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 21-10-2016

Durada 15/12/2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jaume Busquets, President del Consell de Gironès

Pere Vila, President Diputació de Girona

Documents 2016-076

Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera

Drets i obligacions veure document adjunt

Data de signatura 23-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-1970

Durada Anual

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès Per l'Ajuntament de Llagostera
Jaume Busquets, President Fermí Santamaria, Alcalde
Jordi Batllori, Secretari ignacio López, Secretari

Documents 2016-075

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMWNT DE MADREMANYA, PER A L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES "EMERGENT"

Drets i obligacions Del Consell Comarcal El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe desenvolupi correctament les tasques de programació artística i tècnica que comporti l'organització del festival. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe coordini amb els diferents municipis la contractació dels diferents espectacles i els elements tècnics necessaris per al bon funcionament de cada acte. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe consensuï amb l'Ajuntament les dates de realització de l'activitat i, així mateix, que disposi d'una persona permanentment localitzable es dies de programació. De l'Ajuntament. L'Ajuntament es responsabilitzarà mitjançant empresa o entitat, de l'equip d'escenari de llum i so, així com del seu muntatge i desmuntatge en el propi municipi, aportant una quantitat mínima de 3.000€ (iva no inclòs), que haurà de pagar directament a l'esmentada empresa o entitat. Aportarà l'espai per a la celebració d'aquesta activitat, així com les seves despeses d'obertura i de posada en funcionament. Estarà coordinat amb els responsables de la programació artística i tpècnica de l'Associació Fringe. Si l'actuació es realitza a l'aire lliure tindrà a disposició del festival un espai cobert en cas de pluja. Posarà a disposició del festival les taules i cadires per al públic assistent, així com els serveis bàsics. Posarà tanques als accessos del recinte escollit o al seu voltant en cas que aquest estigui totalment aïllat d'edificis.

Data de signatura 20-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-07-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

 

Per l'Ajuntament de Madremanya

Albert Peracaula i Boschsacoma, Alcalde

Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

Documents 2016-072

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE VILABLAREIX PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA AULA DE L'ESCOLA D'ART DEL GIRONÈS

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès: El Consell Comarcal adjudicarà les tasques docents de l'escola a una entitat o empresa que garanteixi un nivell adequat del projecte educatiu. El Consell Comarcal s'encarregarà de les tasques de coordinació, administració, difusió i seguiment que comporti el funcionament de l'escola, exceptuant les que fan referència a la contractació de professorat que seran a càrrec de l'adjudicatari. Els ingressos de les mensualitats dels alumnes de l'escola, seran pel Consell Comarcal del Gironès. Els pagaments a l'empresa adjudicatària els efectuarà el Consell Comarcal. De l'Ajuntament de Vilablareix: L'Ajuntament de Vilablareix es farà càrrec de part del finançament de les despeses de professorat i material, així com de les despeses d'adequació i manteniment, obertura i posada en funcionament durant els dies de sessions i reunions, dels locals destinats com a aula de l'escola d'Art del Gironès, els quals reuniran els requisits necessaris per a la realització d'aquesta activitat: espai suficient, il•luminació, taules, cadires, un espai per a desar material i instal•lació de calefacció. Així mateix l'edifici gaudirà de les seves oficines publicitat i informació sobre els tràmits de l'escola en el seu municipi. Als efectes de concretar la durada del curs, el nombre mínim i màxim d'alumnes, el nombre de professors, la data d'inici i la data de finalització del curs, així com les despeses i ingressos, s'acompanya un annex al present conveni.

Data de signatura 30-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 30-06-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Vilablareix,

David Mascort i Subiranas, Alcalde President

Mònica Iborra i Giró, Secretària

Documents 2016-071

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE _______ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 18-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 18-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Fornells de la Selva,

Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde

Joaquim Caritg i Padrosa

Documents 2016-070

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Gregori,

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde President

Carme Gubau i Menció, Secretària

Documents 2016-069

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 22-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

 

Documents 2016-068

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis,

Marc Puigtió i Rebollo, Alcalde

Teresa Casellas i Iglesias, Secretària

 

Documents 2016-067

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De la Mancomunitat - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 13-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 13-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per la Mancomunitat de la Vall de Llémena,

Francesc Oliveras i Torrent, Vice-President de la Mancomu nitat

Isidre llucià i Sabarich, Secretari

Documents 2016-066

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE VILABLAREIX PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 07-12-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-12-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Vilablareix,

David Mascort i Subiranas, Alcalde President

Mònica Iborra i Giró, Secretària

Documents 2016-065

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 22-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Celrà,

Daniel Cornellà Detrell

Alcalde President

Rosa M. Melero Agea, Secretària

Documents 2016-064

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 05-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 05-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament d'Aiguaviva,

Joaquim Mateu i Bosch, Alcalde

Ignasi Prádanos i Duran, Secretari

 

Documents 2016-063

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 11-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 11-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Cassà de la Selva,

Martí Vallès i Prats, Alcalde

Cristina Pou i Molinet, Secretària

Documents 2016-062

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE FLAÇÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 22-12-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Flaçà,

Jesús Font i Galí, Alcalde

Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

 

Documents 2016-061

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE BORDILS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'EMO/204/2015 de 23 de juny. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Programa Treball i Formació al Gironès 2015". - Fer-se càrrec de la prospecció d'empreses adequades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el programa. - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-01-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Bordils,

Albert Serrats i Llach, Alcalde

Jaume Solà i Molinas, Secretari

Documents 2016-060

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 04-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 04-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Celrà,

Daniel Cornellà Detrell

Alcalde President

Rosa M. Melero Agea, Secretària

Documents 2016-059

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL LLÉMENA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 29-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per la Mancomunitat de la Vall de Llémena,

Francesc Oliveras i Torrent, Vice-President de la Mancomunitat Vall de Llémena,

Isidre Llucià  Sabarich, Secretari

Documents 2016-058

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 18-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-12-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sarrià de Ter,

Roger Torrent i Ramió, Alcalde President

José M. Beltran i Reig, Secretari-Interventor

Documents 2016-057

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 22-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

 

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-056

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 25-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 25-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Fornells de la Selva,

Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde

Joaquim Caritg i Padrosa

Documents 2016-055

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE FLAÇÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 27-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 27-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Flaçà,

Jesús Font i Galí, Alcalde

Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

Documents 2016-054

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 27-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 27-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

 

Per l'Ajuntament de Cassà de la Selva,

Martí Vallès i Prats, Alcalde

Cristina Pou i Molinet, Secretària

 

Documents 2016-053

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 09-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament d'Aiguaviva,

Joaquim Mateu i Bosch, Alcalde

Ignasi Prádanos i Duran, Secretari

Documents 2016-052

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE QUART PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 22-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 22-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Quart,

Pere Cabarrocas i Sitjes, Alcalde

Carles Velasco i Perarnau, Secretari

Documents 2016-051

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE BORDILS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 08-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 08-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Bordils,

Albert Serrats Llach, Alcalde

Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2016-050

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 03-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 03-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Gregori,

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde President

Carme Gubau i Menció, Secretària

Documents 2016-049

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015)

Drets i obligacions De l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis : - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi de Sant Julià de Ramis. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi de Salt als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 09-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis,

Marc Puigtió i Rebollo, Alcalde

Teresa Casellas i Iglesias, Secretària

Documents 2016-048

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SALT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EMO/244/2015

Drets i obligacions De l'Ajuntament de Salt : - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi de Salt. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció Individuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar al municipi de Salt als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - Incloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització dels peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 02-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

 

Per l'Ajuntament de Salt,

Jordi Viñas i Xifra, Alcalde

M. Lourdes Palomino i Pellicer, Secretària

Documents 2016-047

Conveni de Col•laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística

Drets i obligacions De l’Ajuntament de Girona - Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística, facilitant que la ciutat de Girona sigui punt de sortida d’experiències turístiques al Gironès. - Col•laborar activament en la difusió del material de promoció turística de la comarca aportat per l'Àrea de Turisme en fires i accions promocionals de la ciutat, de l’Auditori Palau de Congressos, així com esdeveniments de renom. - Col•locar un baner a la pàgina web de l'Ajuntament amb l'enllaç directe a la pàgina web de l'Àrea Comarcal de Turisme. - Col•laborar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als serveis territorials d’innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. Dedel Consell Comarcal del Gironès - La difusió de l’oferta turística de la ciutat de Girona en fires i accions promocionals així com la difusió del material editat per l’Ajuntament de Girona així com les campanyes específiques. - L’Ajuntament de Girona podrà participar en el conjunt de fires i accions de turisme a les quals assisteixi l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. - Amb l’objectiu de diversificar el producte turístic de la ciutat, el Consell Comarcal del Gironès organitzarà un total de 5 activitats que podran ser de diferents tipologies (culturals, de natura, gastronòmiques ...) que s’incorporaran al programa d’activitats anual del municipi. - En tot el material editat i en tota la difusió 2.0, s’incorporaran imatges de la ciutat de Girona i amb un espai específic i enllaç a l’agenda de l’Ajuntament de Girona. - Col•locar un baner a la pàgina web de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès amb l'enllaç directe a la pàgina web de Turisme de l’Ajuntament de Girona. - Incorporar el logotip institucional de l’Ajuntament de Girona en els materials de difusió editats, com la resta de municipis de la comarca.

Import 20000.0

Data de signatura 12-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Per l'Ajuntament de Girona,

Glòria Plana i Yanes, Regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme

José Ignacio Araujo i Gómez,

Secretari

 

Documents 2016-044

Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Andreu Salou en matèria de promoció turística 2016-2017

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès: 1. El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). 2. Facilitar a l'Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s'hagin de prendre. 3. Consensuar amb l'Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 4. Aportar anualment la consignació pressupostària corresponent. Per part de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou: 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni.

Import 90.0

Data de signatura 01-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Andreu Salou,

Francesc Xavier Casanovas i Busquets, Alcalde

Gemma Masmiquel i Boada, Secretària

Documents 2016-046

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament d'una Oficina d'Habitatge

Drets i obligacions • Oferir el servei de l'Oficina d'habitatge comarcal al municipi de Bescanó. • Posar a disposició de l'oficina d'habitatge un tècnic comarcal un mínim de 2 dies al mes. • El tècnic desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació i tramitació sobre les subvencions i ajudes al lloguer i per a la rehabilitació d'habitatges, informació i tramitació sobre lloguer social i Registre de Sol•licitants de pisos de protecció oficial, mediacó en matèria de consum hipotecari. • Incorporar el servei d'ofideute. Per part de l'Ajuntament: • Disposar de material informàtic per al tècnic, espai. • Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. • Finançar el cost del conveni

Data de signatura 16-06-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 16-06-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Bescanó,

Pere Lluis Garcia i Palou, Alcalde

Anna M. Linares i Bravo, Secretària - Interventora

Documents 2016-045

Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en la promoció del coneixement mèdic i la seva relació amb la promoció artística i cultural de la comarca del Gironès

Drets i obligacions De la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona: Col·laborar amb el Consell Comarcal del Girpnès en l'estudi de propostes mèdiques, culturals i artístiques de la comarca per ta d'afavorir l'acompliment dels objectius estratègics fixats. b. Col·laborar activament en l'elaboració, esposició i difusió del material estudiat de propostes mèdiques, culturals i artístiques de la comarca del Gironès. Del Consell Comarcal del Gironès a. Anàlisi de la situació actual i detecció de necessitats en l'àmbit cultural, artístic i mèdic del Gironès. b. Concreció de necessitats que donin lloc a elaboració d'idees, estudis, projectes i accions de millora en els àmbits anteriorment descrits. c. La millora del territori en l'àmbit cultural, artístic i mèdic del Gironès en tots els sentits possibles. d. Facilitar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona els canals i mitjans d'elaboració i difusió dels treballs que es realitzin i que afectin els objectius estratègics en matèria cultural, artística i mèdica del Gironès

Data de signatura 23-11-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-11-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President.

Per la Universitat de Girona,

Sergi Bonet i Marull, Rector

Documents 2016-043

Conveni de Col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona per al desenvolupament de les accions formatives del programa Treball i Formació 2015 adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Gironès. Designar un tècnic/a de la pròpia entitat, per coordinar i fer el seguiment de la formació de tots els alumnes assignats al Programa Treball i Formació. Fomentar i participar en activitats de coordinació amb l'Ajuntament de Girona per tal d'avaluar les actuacions formatives i fer propostes de millora, si s'escau. Aportar tota la documentació de control, seguiment i avaluació dels participants derivats, que es genera mitjançant l'aplicatiu GIA, en temps i forma per a la correcta gestió de l'acció formativa. Facilitar a l'Ajuntament de Girona, en els terminis indicats a la Guia de Prescripcions Tècniques del Programa Treball i Formació, les dades dels alumnes necessàries per a poder fer les corresponents gestions a l'aplicatiu GIA. Controlar l'assistència dels participants a les accions formatives i vetllar per compliment de l'horari establert. Resoldre les incidències derivades de la participació de les persones derivades a les accions formatives. Fer efectiu els pagaments de la liquidació emesa per l'Ajuntament de Girona per les despeses derivades dels serveis formatius, en temps i forma. De l'Ajuntament de Girona. Executar la formació objecte d'aquest conveni i fer-se càrrec de la vigilància dels riscos laborals. Designar un tècnic/a com a persona de contacte per a la interlocució amb el Consell Comarcal del Gironès pel seguiment i control de l'actuació formativa. Contractar una assegurança per a les persones participants en el projecte d'acord a a la base 4 apartat d) de la convocatòria. Garantir que el personal docent compleix els requisits de competència docent, titulació acadèmica i experiència laboral que s'especifiquen en els programes formatius de l'especialitat que imparteixen, d'acord amb l'article 15.2de l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny. Emetre la liquidació corresponent on s'especifiqui: especialitat formativa impartida, nom del formador i NIF, nombre d'hores de formació i nom dels participants. Informar del resultat de l'avaluació. Informar al Consell Comarcal sobre l'assistència dels alumnes. Facilitar al Consell Comarcal del Gironès la informació requerida pel Servei d'Ocupació de Catalunya sobre els alumnes, docents accions formatives, indicadors i justificació econòmica de l'acció formativa. Liquidar les despeses pels serveis formatius, d'acord amb el següent criteri: despeses efectuades en concepte de docència, material didàctic i despeses de gestió, prorratejades pels alumnes i admeses pel Consell Comarcal del Gironès indistintament de la seva assistència a les accions formatives.

Data de signatura 22-02-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 25-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

En representació del Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

En representació de l'Ajuntament de Girona,

Albert Ballesta i Tura, Alcalde

Documents 2016-042

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Vilablareix, per a l'organització del Festival d'Arts Escèniques "Emergent"

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès vetllarà per tal que l'Associació Fringe desenvolupi correctament les tasques de programació artística i tècnica que comporti l'organització del festival. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe coordini amb els diferents municipis la contractació dels diferents espectacles i els elements tècnics necessaris per al bon funcionament e cada acte. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe consensuï amb l'Ajuntament, les dates de realització de l'activitat i, així mateix, que disposi d'una persona permanentment localitzable els dies de programació

Import 3000.0

Data de signatura 24-05-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 24-05-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Vilablareix,

David Mascort i Subiranas, Alcalde President

Mònica Iborra i Giró, Secretària

Documents 2016-041

Addenda del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet per acollir-se al Projecte de professionals compartits, inclòs en el Pla Comarcal de Joventut del Gironès

Import 2.893

Data de signatura 04-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 04-01-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet,

Ramon Costa i Palomeras, Alcalde

Iván Garcia Diaz, Secretari

Documents 2016-040

Conveni Marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis en matèria de Promoció Turística 2016-2017

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: 1. El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). 2. Facilitar a l'Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s'hagin de prendre. 3. Consensuar amb l'Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 4. Aportar anualment la consignació pressupostària corresponent. Per part de l'Ajuntament de 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni

Import 1170.0

Data de signatura 26-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis,

Marc Puigtió i Rebollo, Alcalde

Teresa Casellas i Iglesias, Secretària

Documents 2016-037

Addenda del Conveni de col·laboració dentre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis per acollir-se al Projecte de Professionals compartits, inclòs en el Pla Comarcal de Joventut del Gironès

Drets i obligacions Aprovar el pagament per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis al Consell Comarcal del Gironès de 4.200€ per a l'exercici 2016. Fixar la dedicació dels tècnics compartits a Sant Julià de Ramis en 6 hores de treball setmanals durant l'exercici 2016. Si, d'acord amb la convocatòria de subvencions de la Direcció General de Joventut de la Genenralitat de Catalunya per l'any 2016, l'import de la subvenció atorgada al projecte de tècnics de joventut, es transfereix al Consell Comarcal del Gironès, a través del contracte programa, en comptes de lliurar-se als municipis que ho sol·liciten, es reduirà o s'anul·larà l'import en funció de l'import aportat pel municipi de Sant Julià de Ramis al Consell Comarcal del Gironès, en funció de l'import atorgat

Import 4200.0

Data de signatura 14-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable

Documents 2016-036

Més informació

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis,

Marc Puigtió i Rebollo, Alcalde

Teresa Casellas i Iglesias, Secretària

Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cervià de Ter, per a l'organització del Festival d'Arts Escèniques "Emergent"

Drets i obligacions Del vetllarà per tal que l'Associació Fringe desenvolupi correctament les tasques de programació artística i tècnica que comporti l'organització del festival. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe coordini amb els diferents municipis la contractació dels diferents espectacles i els elements tècnics necessaris per al bon funcionament de cada acte. El Consell Comarcal vetllarà per tal que l'Associació Fringe consensuï amb l'Ajuntament les dates de realització de l'activitat i, així mateix, que disposi d'una persona permanentment localitzable es dies de programació. De l'Ajuntament de Cervià de Ter. L'Ajuntament de Cervià de Ter es responsabilitzarà mitjançant empresa o entitat, de l'equip d'escenari de llum i so, així com del seu muntatge i desmuntatge en el propi municipi, aportant una quantitat mínima de 3.000€ (iva no inclòs), que haurà de pagar directament a l'esmentada empresa o entitat. Aportarà l'espai per a la celebració d'aquesta activitat, així com les seves despeses d'obertura i de posada en funcionament. Estarà coordinat amb els responsables de la programació artística i tpècnica de l'Associació Fringe. Si l'actuació es realitza a l'aire lliure tindrà a disposició del festival un espai cobert en cas de pluja. Posarà a disposició del festival les taules i cadires per al públic assistent, així com els serveis bàsics. Posarà tanques als accessos del recinte escollit o al seu voltant en cas que aquest estigui totalment aïllat d'edificis

Import 3000.0

Data de signatura 18-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Cervià de Ter,

Roser Estañol i Torrent, Alcaldessa

Glòria Masó i Serra, Secretària

Documents 2016-035

Conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la Casa de Cultura les Bernardes de Salt, anys 2016, 2017, 2018 i 2019

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Gironès s'obliga a: 1. Dirigir, programar, organitzar i executar l'activitat de la Casa de Cultura les Bernardes de Salt, orientada a la consecució dels objectius següents: - Estimular el desig de les persones per l'aprenentatge no formal i informal, en la mesura que cerca afavorir el desenvolupament de la vida personal, social i professional. - Promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les persones i que s'adaptin als canvis i a les exigències de l'entorn. - Oferir recursos i crear les condicions òptimes pel gaudi personal en les propostes socioeducatives i culturals que es proposin. - Oferir a la comarca i a Salt un recurs pel temps de lleure de la població, adient pel desenvolupament d'activitats socioculturals i d'oci en condicions de qualitat i amb diversificació de recursos. 2. Adscriure al servei de la Casa de Cultura les Bernardes de Salt les places compreses en la Relació de llocs de treball de 2016 del Consell Comarcal del Gironès que es detallen: Denominació Dot CD CE Grup FP RJP Observacions Subaltern 1 D Laboral a jornada complerta Manteniment 1 D Laboral a jornada parcial 3. Crear, en el seu cas, nous llocs de treball i la seva dotació econòmica. 4. Complir la normativa de prevenció de riscos laborals. 5. Assumir la realització de les actuacions de manteniment, millora i reparació ordinàries, necessàries per a conservar l'immoble en les condicions de servir a l'ús convingut, i actuar en situacions d'emergència. A aquests efectes, haurà de redactar un pla de manteniment preventiu i fer-ne el seguiment amb l'objectiu d'allargar al màxim la vida útil de l'edifici i garantir el compliment de la normativa vigent. La realització de les actuacions referides en aquest apartat requerirà la prèvia comunicació a la Diputació de Girona. 6. Assumir les despeses corresponents als subministraments d'aigua, gas, electricitat, telèfon o altres de naturalesa similar. 7. Vetllar la prevenció de danys o perjudicis al interès públic o privat que, en qualsevol cas, serien de la seva responsabilitat. 8. Fer constar la imatge institucional de la Diputació de Girona en els suports comunicatius vinculats a la Casa de Cultura les Bernardes. 9. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que correspongui a la Intervenció General de la Diputació de Girona, a la Sindicatura de Comptes i a d'altres òrgans competents en aquesta matèria i, per tant, facilitarà tota la documentació que li puguin requerir.

Data de signatura 01-04-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-04-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General.

Per la Diputació de Girona,

Pere Vila i Fulcarà, President

Documents 2016-034

Conveni marc de de Col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Madremanya en matèria de Promoció Turística 2016-2017

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: 1. El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). 2. Facilitar a l'Ajuntament un canal de participació en les decisions que afectin els objectius estratègics que en matèria turística s'hagin de prendre. 3. Consensuar amb l'Ajuntament les decisions que en matèria turística afectin directament al municipi. 4. Aportar anualment la consignació pressupostària corresponent. Per part de l'Ajuntament de Madremanya: 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni.

Data de signatura 26-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Madremanya,

Albert Peracaula i Boschsacoma, Alcalde

Josep Carreras i Fabrellas, Secretari

Documents 2016-033

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE VILABLAREIX PERA L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des deis municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, e!s fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del a professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència • Col.laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments.

Data de signatura 03-09-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Vilablareix,

David Mascort i Subiranas, Alcalde President

Mònica Iborra i Giró, Secretària

Documents 2016-026

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS i L'AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des deis municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, e!s fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del a professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència • Col.laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments.

Data de signatura 27-10-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General.

Per l'Ajuntament de Cervià de Ter,

Roser Estanyol i Torrent, Alcaldessa Presidenta

Glòria Masó i Serrà, Secretària

Documents 2016-025

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantía Juvenil. L'avaluació fara referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); Intervencions o xerrades informatives sobre la Garantía Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsor d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de l'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments.

Data de signatura 27-11-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet,

Ramon Costa i Palomeras, Alcalde

David Camps i Vilà, Secretari-Interventor

Documents 2016-024

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRlES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EM0/244/2015)

Drets i obligacions De la Mancomunitat de la Vall de Llémena: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 a la Vall de Llémena i concretament als municipis de Sant Gregori, Canet d'Adri i Sant Martí de Llémena. 1 - Col- laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de 1 treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. \ - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció lndividuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades pels ajuntaments de la Mancomunitat. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de _manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironès una relació de les tasques a realitzar als municipis de la Vall de Llémena als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironés 2015. C/ Riera de Mus,1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 • 17003 G RONA - www.glrones.cat - E-mall: lnfo@girones.cat ! " t 1 • ,..--( omar cal ,kJ (.;¡¡ om: - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - lncloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos deis municipis de la Vall de Llémena i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Girones: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització deis peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà la mancomunitat per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per la Mancomunitat per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb la Mancomunitat les mesures de salut laboral i prevenció de riscos - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al 1 1 desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca 1 1 f del Gironès". - Fer-se carrec de la formació transversal per a les persones contractades per al 1 desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a la Mancomunitat pels pagaments que haura avançat.

Data de signatura 29-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

 

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

 

Per la Vall de Llémena

                                   ·'

 

Francesc Oliveras i Torrent, Vice-President de la Mancomunitat

 

 

lsidre Llucia i Sabarich, secretari de la Mancomunitat de la Vall de Llémena

Documents 2016-023

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES BENEFICIÀRlES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ AL GIRONÈS 2015 (EM0/244/2015)

Drets i obligacions De I'Ajuntament de Celrà: - Nomenament d'un/a responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell Comarcal del Gironès a la persona contractada per al desenvolupament del projecte Programa de treball i formació per a persones aturades, beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015 al municipi de Celrà. - Col•laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar el llocs de treball sol•licitats. - Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. - Proporcionar a les persones contractades als Equips de Protecció lndividuals d'acord amb les tasques a desenvolupar. - Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'Ajuntament. - Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene adequades. - Presentar al Consell Comarcal del Gironés una relació de les tasques a realitzar al municipi de Celrà als efectes d'integrar-les al programa Treball i Formació RMI al Gironès 2015. - Fer efectiu el pagament mensual de 1.316,44 € i un pagament final de 200 a 300€ al Consell Comarcal del Gironès corresponent a les despeses derivades de les activitats que mat•cal del Girones -l Ajuntament de Celra es desenvoluparan al projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironés". Es retornaran conforme es preveu en el punt cinquè d'aquest conveni. - lncloure el personal beneficiari de la subvenció dins les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de l'ajuntament i coordinar-les amb les del Consell Comarcal del Gironès. - En el cas de rebre alguna baixa per malaltia de les persones contractades, fer arribar immediatament el comunicat d'aquest al Consell Comarcal del Gironès. Del Consell Comarcal del Girones: - Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". - Les facultats de direcció i d'organització deis peons contractats correspon inexcusablement al Consell Comarcal del Gironès i s'integren i depenen d'aquesta corporació a tots els efectes: jornada, horari, permisos... - Realitzar el procés de selecció que realitzarà l'Ajuntament per a cobrir els llocs de treball sol•licitats. - Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'Ajuntament per a desenvolupar les tasques descrites en el projecte. - Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos. - Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironés". - Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades per al desenvolupament del projecte "Suport als equips de brigades municipals de la comarca del Gironès". \ ' - Realitzar les tasques de sol•licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació \.; davant del Servei d'Ocupació de Catalunya. - Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa rescabalar a l'Ajuntament pels pagaments que haurà avançat.

Data de signatura 04-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Celrà,

Daniel Cornellà i Detrell, Alcalde

Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2016-018

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2016

Data de signatura 31-12-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Per l'Agència de l'Habitatge de Cayalunya,

Jaume Font i Paradell, Director

Documents 2016-017

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER AL FUNCIONAMENT D'UNA OFICINA D'HABITATGE

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: • Oferir el servei de l'Oficina d'habitatge comarcal al municipi de Llagostera. • Posar a disposició de l'oficina d'habitatge un tècnic comarcal un cop a la setmana•o segons demanda. • El tecnic desenvoluparà •les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden so•llicitar els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d'habitatges, i tramitació de les sol.licituds d'ajut per a la rehabilitació d'habitatges. • El tècnic informarà i tramitarà els ajuts municipals referents a la rehabilitació d'habitatges dins l'àmbit del pla de barris. • Vincular la borsa d'habitatge de lloguer amb la borsa d'habitatge del municipi. • Incorporar el servel d'ofideute. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de material informatic per al tècnic,espai • Facilitar el material, recursos informàtics al tècnic. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon imaterial fungible. • L'Ajuntament crearà la borsa d'habitatge de lloguer • Finançar el cost del conveni

Data de signatura 03-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-016

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER AL FUNCIONAMENT D'UNA OFICINA D'HABITATGE

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: Oferir el servei de L'Oficina d'habitatge comarcal al municipi de Llagostera. • Posar a disposició de L'oficina d'habitatge un tècnic comarcal un cap a la setmana o segons demanda. • El tècnic desenvolupara les accions que es porten a terme des del Consell a través de la connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden sol•licitar els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d'habitatges, i tramitació de les sol•licituds d'ajut per a la rehabilitació d'habitatges. • El tècnic informarà i tramitarà els ajuts municipals referents a la rehabilitació d'habitatges dins l'àmbit del pla de barris. • Vincular la borsa d'habitatge de lloguer amb la borsa d'habitatge del municipi. • Incorporar el servei d'ofideute. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de material informàtic per al tècnic, espai • Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. • L'Ajuntament crearà la borsa d'habitatge de lloguer • Finançar el cost del conveni

Data de signatura 14-08-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-0015

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS i L'AlUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS EN EL MARC DELS SERVEIS D'ACOLLIDA

Drets i obligacions OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL El Consell Comarcal del Girones haurà de complir ambles obligacions següents: Traspassar a I'Ajuntament de Llagostera el finançament establert a la Fitxa Núm. 7 del Contracte Programa subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en el moment que la Generalitat de Catalunya faci efectiu el pagament. Qualsevol disminució en l'import atorgat inicialment pel Departament de Benestar Social i Família, motivat per manca o deficient justificació o incompliment per part de I'Ajuntament de Llagostera, farà que aquest import sigui restat en l'import final. Requerir a I'Ajuntament de •Llagostera tota la documentació necessària per justificar aquesta• despesa al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi. Facilitar la coordinació interadministrativa de tal manera que es promogui la comunicació, la col•laboració i l'intercanvi d'idees i experiències entre els tècnics de l'administració local i la comarcal en temes d'acollida i gestió de la diversitat. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT L'Ajuntament de Llagostera haura de complir amb les obligacions següents: Contractar als professionals en el marc dels serveis d'acollida (tècnica de polítiques migratòries). Aquest personal no tindrà cap vinculació ni relació de tipus laboral amb el Consell Comarcal del Girones, ni s'acollirà a l'article 44 de I'Estatut de Treballadors, de successió d'empresa. Amb aquestes contractacions haura d'assolir els següents objectius: Gene.rals. Promoure la integració deis nouvinguts i les nouvingudes a la societat catalana. Treballar pels consensos que han de permetre que Catalunya pugui gestionar el fet migratori. Mantenir la cohesió social. Millorar els nivells del benestar de la població catalana. Específics: Promoure una major autonomía dels nouvinguts i les nouvingudes en el seu procés d'incorporació en la societat en igualtat d'oportunitats i d'obligacions. Millorar la gestió de la diversitat mitjançant professionals especialitzats. Promoure la igualtat d'oportunitats. Fomentar la participació deis ciutadans d'origen estranger en la societat catalana. Promoure la gestió de la diversitat, treballant la convivència i la cohesió social. La tècnica de polítiques migratories contractada haura de coordinar-se amb els professionals deis Plans Locals per a la Inclusió Social i de Desenvolupament Comunitari de l'àrea basica de serveis socials del seu territori. L'objectiu d'aquesta coordinació es la interrelació de les actuacions conjuntes. L'esmentada coordinació es realitzara en 2 o 3 sessions durant el 2015. Es lliurarà al Consell Comarcal una Memòria Descriptiva sobre les actuacions realitzades des del servei d'acollida municipal quan el Departament de Benestar Social i Família així ho requereixi. Conservar els originals de tota la documentació justificativa per un període no inferior a cinc anys en els arxius del municipi. Designar una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de ,gestió i coordinació amb el Consorci de Benestar Social pel seguiment del conveni i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre I'Ajuntament i aquest Consorci.

Data de signatura 05-05-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 05-05-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-014

Drets i obligacions Compromisos de RED ELÉCTRICA RED ELÉCTRICA contribuirá mediante una aportación económica al CCG de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €), que se destinarán íntegramente a la financiación de las actividades de educación musical de la EMG. RED ELÉCTRICA abonará al CCG el 50% de dicha cantidad a la firma del presente Convenio y el 50% restante a la finalización de las actividades previstas en la estipulación tercera, una vez terminado el curso 2015-2016. Para la realización de cada uno de los pagos, el CCG deberá: • Emitir la correspondiente solicitud de abono de las cantidades pactadas a RED ELÉCTRICA • Para el último pago y con carácter previo, además de la correspondiente solicitud de abono, entregar a RED ELÉCTRICA la memoria justificativa del proyecto con la descripción del desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos. Los pagos se realizarán en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud de abono, mediante ingreso en la cuenta corriente de la que es titular el CGG cuyos dígitos identificativos son: XXXXX. RED ELÉCTRICA facilitará al CCG la identidad corporativa y el logotipo que será incluido en todos los soportes que utilice para la difusión de las actividades de educación musical desarrolladas por la EMG en la comarca. Compromisos del CCG. El CCG, mediante la EMG impulsará el proyecto educativo y musical, que pretende proyectar la escuela hacia el territorio y la sociedad, con el desarrollo de las siguientes actividades• Desarrollo de la EMG virtual: Desarrollo de las diferentes aplicaciones en la plataforma de intercomunicación y gestión docente, administrativa, e,conómica, etc. . Material en las aulas: Adquisición y . reposición de diferente material fungible y no fungible. para las aulas como pizarras pautadas, borradores, rotuladores e instrumentos de Orff. • Banco de instrumentos: Adquisición de instrumentos para los alumnos de los primeros cursos de aprendizaje instrumental. •Salidas pedagógicas para asistir a espectáculos de carácter musical. • Formaciones: Creación de_ un circuito itinerante de representaciones y actuaciones de manera individualizada y colectiva de las diferentes formaciones musicales de la EMG por todo el territorio comarcal. El CCG se compromete a destinar la cantidad íntegra recibida al apoyo de las actividades de educación musical que la EMG llevará a cabo en la comarca. Asimismo, si RED ELÉCTRICA lo requiere, se compromete a celebrar un concierto musical en algún acto de la compañía. La fecha, formato y lugar de realización será acordado con RED ELÉCTRICA. El CCG hará mención expresa a RED ELÉCTRICA como entidad colaboradora en las actividades de educación musical desarrolladas por la EMG en la comarca. Una vez recibida la transferencia de fondos, el CCG emitirá un certificado de la colaboración de RED ELÉCTRICA que acredite el cumplimiento de los fines del Convenio y justifique que la aportación económica ha sido destinada a la realización de las actividades previstas, según la normativa legal vigente y en especial la Ley 49/2002, de acuerdo con lo indicado en la estipulación segunda.

Data de signatura 16-07-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 16-07-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President.

Per Red Eléctrica de España, SAU,

Ana Cuevas Tello, Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales

Luis Pinós Jorba, Delegado Regional Nordeste

Documents 2016-013

ACORD DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GIRONA I L'EMPRESA CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'APLICACIÓ PRÀCTICA RELACIONADES AMB EL PROJECTE SINGULAR IMPULS DE L'ESCOLA MARISTES GIRONA

Drets i obligacions L'Ajuntament de Girona es compromet a facilitar l'accés dels alumnes a instal•lacions adients on dur a terme les activitats d'aplicació pràctica, fora del centre educatiu, previstes al programa de diversificació curricular en que l'alumne participa. El Consell Comarcal del Gironés, accepta col•laborar en la formació acadèmica d'alumnes de l'escola Maristes Girona facilitant la realització de les activitats d'aplicació practica detallades en el projecte singular lmpuls en les seves instal•lacions

Data de signatura 31-07-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Tinenta d'Alcadlde de l'Ajuntament de Girona

Director de l'Escola Maristes de Girona

Ens col.laborador, Consell Comarcal del Gironès

Documents 2016-012

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal l del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments

Data de signatura 01-06-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General


Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-011

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE BORDILS PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal l del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments

Data de signatura 06-11-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General.

Per l'Ajuntament de Bordils,

Albert Serrats Llach, Alcalde

Jaume Solà Molinas, Secretari

Documents 2016-010

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal l del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments

Data de signatura 02-10-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sarrià de Ter,

Roger Torrent i Ramió, Alcalde President

José M. Beltran i Reig, Secretari-Interventor

Documents 2016-009

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEl GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal l del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments

Data de signatura 01-06-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General.

Per l'Ajuntament de Celrà,

Gerard Fernandez Tatié, Alcalde President

Rosa M. Melero Agea, Secretària

Documents 2016-008

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SALT PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de l'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de l'impulsora de la Garantia Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de l'impulsora d'acord amb la jornada de treball del professional, procurant atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironès. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència. • Col.laborar amb el Consell Comarcal l del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipis. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments

Data de signatura 31-07-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari.

Per l'Ajuntament de Salt,

Jordi Viñas i Xifra, Alcalde

M. Lourdes Palomino i Pellicer, Secretària

Documents 2016-007

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Coordinar la tasca de !'impulsora de la Garantia Juvenil del Gironès • Facilitar un ordinador portàtil i accés remot que faciliti el treball mancomunat des dels municipis del Gironès i poder consultar tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, els correus electrònics, etc. • Facilitar la memòria de treball de l'impulsora en els municipis on s'hagi conveniat el servei de !'impulsora de la Garantía Juvenil. L'avaluació farà referència als indicadors següents: Número de persones ateses, (sexe, edat, municipi); Número de persones inscrites (sexe, edat, municipi); Número de persones informades (sexe, edat, municipi); lntervencions o xerrades informatives sobre la Garantía Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantía Juvenil a la comarca. • Coordinar l'horari de treball de !'impulsora d'acord amb la jornada de treball del a professional, procuran!atendre el major número de joves amb perfil de Garantia Juvenil al Gironés. Per part de I'Ajuntament: • Disposar de l'espai de treball i d'atenció al jovent en el municipi de referència • Col.laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per tal que la impulsora es coordini amb els professionals de joventut, de promoció econòmica i d'altres de I'Ajuntament per fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipi • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de teléfon i material fungible que s'hagi posat a la seva disposició en l'espai cedit pel municipi i dels costos de desplaçaments.

Data de signatura 01-06-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 18-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas,

Per l'Ajuntament de Sant Gregori,

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde-President

Carme Gubau i Menció, Secretària

Documents 2016-06

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CELRÀ, SALT, VILABLAREIX I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "EMPRENDRE AL GIRONÈS" (PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE L'EMPRENEDORIA, CATALUNYA EMPRÈN

Data de signatura 28-10-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 28-10-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Celrà.

Daniel Cornellà i Deltrell, Alcalde

Rosa Maria Melero Agea, Secretària

Per l'Ajuntament de Vilablareix,

David Mascort i Subiranas, Alcalde

Mònica Iborra i Giró, Secretària

Documents 2016-005

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2016-2017

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni

Data de signatura 18-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Sant Martí Vell,

Robert Vilà i Brugués, Alcalde

Maria Carmen Gómez Muñoz-Torrero

Documents 2016-022

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONES I L' AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2016-2017

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni

Data de signatura 18-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas

Per l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena,

Joan Antoni Pla i Calsina, Regidor de Turisme i Promoceconòmica

Isidre Llucià i Sabarich, Secretari

Documents 2016-021

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L' AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2016-2017

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de Llagostera: 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni

Data de signatura 19-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Llagostera,

Fermí Santamaria i Molero, Alcalde

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Documents 2016-020

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de Sarrià de Ter: 1. Col•laborar amb els serveis turistics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turistica. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turistica de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni.

Data de signatura 12-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Sarrià de Ter,

Roger Torrent i Ramió, Alcalde

José M. Beltrán i Reig, Secretari

Documents 2016-004

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de Canet d'Adri: 1. Col•laborar amb els serveis turistics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en materia turística i facin els seus registres als Serveis Territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni.

Data de signatura 19-01-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Canet d'Adri,

Carles Espigol i Camps, Alcalde

Dolors Menció i Noguer, Secretària

Documents 2016-003

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I AJUNTAMENT DE FLAÇA EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Drets i obligacions Per part Per part del Consell Comarcal del Gironès: El CCG es compromet, com a mínim, a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig (annexada al document adjunt i aprovada amb el present Conveni). Per part de l'Ajuntament de Flaçà 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d'agents públics i privats de la comarca per tal d'afavorir l'acompliment deis objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació interadministrativa. 3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s'impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als serveis territorials d'innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 3. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s'acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni.

Data de signatura 25-09-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Flaçà,

Jesús Font i Galí, Alcalde

Jaume Solà i Molinas, Secretari

Documents 2016-002

Conveni de Col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Fornells de la Selva per a la creació de l'aula de Fornells de la Selva de l'Escola d'Art del Gironès

Drets i obligacions Del Consell Comarcal del Girones El Consell Comarcal adjudicará les tasques docents de !'escala a una entitat o empresa que garanteixi un nivel! adequat del projecte educatiu. El Consell Comarcal s'encarregara de les tasques de coordinació, administració, difusió i segl)iment que compartí el funcionament de !'escala, exceptuant les que fan referencia a la contractació de professorat que seran a cárrec de l'adjudicatari. Els ingressos de les mensualitats deis alumnas de !'escala, seran pe! Consell Comarcal del Gironés. Els pagaments a !'empresa adjudicataria els efectuará el Consell ComarcaL De I'Ajuntament de Fornells de la Selva L'Ajuntament de Fornells de la Selva es fara carrec de part del financ;:ament de les despeses de professorat i material, així com de les despases d'adequació i manteniment, obertura i posada en funcionament duran!els dies de sessions i de reunions, deis locals destinats com a aula de !'Escala d'Art del Gironés, els quals reuniran els requisits necessaris pera la realització d'aquesta activitat: espai suficient, il•luminació, taules, cadires, un espai pera desar material i instal•lació de calefacció. Així mateix l'edifici gaudira de les mesures de seguretat precises, essent responsabilitat exclusiva de l'ajuntament el seu compliment per a locals destinats a aquest tipus d'activitats i es fará cárrec de l'asseguranc;:a de responsabilitat civil corresponent a l'activitat desenvolupada. L'Ajuntament facilitará des de les seves oficinas publicitat i informació sobre els trámits de !'escala en el seu municipi. Als efectes de concretar la durada del curs, el nombre mlnim i maxim d'alumnes, el nombre de professors, la data d'inici i la data de finalització del curs, aixl com les despeses i ingressos, s'acompanya un annex al present conveni.

Data de signatura 30-11-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-10-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Per l'Ajuntament de Fornells de la Selva,

Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde

Joaquim Caritg i Padrosa, Secretari

Documents 2016-001

Conveni Marc de Col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sant Gregori en matèria de Promoció Turística 2016-2017

Drets i obligacions El CCG es compromet com a mínim a oferir la carta de serveis: Gironès, Terra de Passeig, aprovada pel present Conveni. Obligacions per part de l’Ajuntament: 1. Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 2. Col•laborar activament en la difusió de tot el material de promoció turística de la comarca afavorint els enllaços amb les webs locals i la comunicació entre administracions. 3.3. Col•laborar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als serveis territorials d’innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 3.4. Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que anualment s’acordi i que es signarà en un annex a aquest conveni. Quart: Accions de l’ajuntament 4.1 Col•laborar amb els serveis turístics del Consell Comarcal del Gironès i la de la resta d’agents públics i privats de la comarca per tal d’afavorir l’acompliment dels objectius estratègics fixats en matèria turística. 4.2 Col•laborar activament en la difusió del material de promoció turística de la comarca aportat per l'Àrea de Turisme col•locant-lo en cartelleres i punts de difusió municipals. 4.3 Col•locar un baner al web de l’Ajuntament de Sant Gregori amb un enllaç directe al web de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. 4.4 Oferir la possibilitat d'un espai de 3x3 m. per muntar un estand informatiu de l'Àrea de Turisme en una de les fires locals del municipi. 4.5 Oferir una pàgina de la revista local, en un dels números, per informar i difondre punts d’interès turístic del mateix municipi i de la comarca del Gironès. 4.6 Col•laborar perquè els agents privats del municipi s’impliquin en les accions i objectius estratègics que anualment es fixin en matèria turística i facin els seus registres als serveis territorials d’innovació, universitats i empresa, dins la secció de Turisme. 4.7 Aportar al Consell Comarcal del Gironès la quantitat de 2970 €/any. Aquest import serà amb caràcter anual. Existeix la possibilitat de fraccionar-ho en diferents pagaments fins aportar la quantitat establerta en el conveni abans del 31 de desembre de cada any

Data de signatura 14-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Documents 2016-SA-06-StGregori

Més informació

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari

Per l'Ajuntament de Sant Gregori,

Joaquim Roca i Ventura, Alcalde

Carme Gubau i Menció, Secretària

Conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Comissió Gestora Municipal de Medinyà per acollir-se al Projecte de professionals compartits de 2016, inclòs en el Pla Comarcal de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter.

Drets i obligacions Obligacions de la Comissió Gestora Municipal de Medinyà a. Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca. b. Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin. c. Facilitar que les persones joves dels municipis puguin participar en les mateixes condicions es realitzi l’activitat o acció en el seu municipi o en qualsevol dels altres. d. Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal•lacions dels municipis que ells governen. e. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la taula de joventut del Gironès. f. Desenvolupar un Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest. g. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part de la Secretaria de Joventut. h. Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni. i. Facilitar, als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut Obligacions del Consell Comarcal del Gironès a. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits. b. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals de joventut compartits i també coordinar la resta de professionals de joventut compartits de la comarca. c. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla Local de Joventut i dels programes i accions vinculats a aquest. d. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords apuntats en aquest conveni. e. Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis. f. Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Data de signatura 16-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 16-03-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Jaume Busquets i Arnau, President.

Jordi batllori i Nouvilas, Secretari

Per la Comissió Gestora Municipal de Medinyà, 

Montserrat Garcia Sànchez, Presidenta

Jordi Turon i Serra, Secretari

Documents 2016-SA-05-Ter

Conveni de Col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al funcionament d'un Oficina d'Habitatge

Drets i obligacions • Oferir el servei de l'Oficina d'habitatge comarcal al municipi de Celrà. • Posar a disposició de l'oficina d'habitatge un tècnic comarcal dos cops a la setmana o segons demanda. • El tècnic desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden sol.licitar els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d'habitatges, i tramitació de les sol.licituds d'ajut per a la rehabilitació d'habitatges. • Incorporar el servei d'ofideute. Per part de l'Ajuntament: • Disposar d'un espai adequat per poder atendre el públic. • Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. • L'Ajuntament es fa càrrec de la despesa de telèfon i material fungible. • Finançar el cost del conveni

Data de signatura 31-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Celrà

Daniel Cornellà i Trell, Alcalde President

Jaume Solà i Molinas, Secretari.

Pel Consell Comarcal del Gironès

Jaume Busquets i Arnau, President

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General

Documents 2016-SA-04-Celrà

Més informació 65€/dia + 7€/ dia de desplaçament, assistència del tècnic un mínim de 2 dies la me, o segons demanda.

Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al funcionament d'una Oficina d'Habitatge

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: • Oferir el servei de l'Oficina d'habitatge comarcal al municipi de Llagostera. • Posar a disposició de l'oficina d'habitatge un tècnic comarcal un cop a la setmana o segons demanda. • El tècnic desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden sol.licitar els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d'habitatges, i tramitació de les sol.licituds d'ajut per a la rehabilitació d'habitatges. • El tècnic informarà i tramitarà els ajuts municipals referents a la rehabilitació d'habitatges dins l'àmbit del pla de barris. • Vincular la borsa d'habitatge de lloguer amb la borsa d'habitatge del municipi. • Incorporar el servei d'ofideute. Per part de l'Ajuntament: • Disposar de material informàtic per al tècnic, espai. • Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. • L'Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. • L'Ajuntament crearà la borsa d'habitatge de lloguer. • Finançar el cost del conveni

Data de signatura 03-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Llagostera

Fermí Santamaria i Molero, Alcalde President.

Josep Rovira i Jofre, Secretari

Pel Consell Comarcal del Gironès

Jaume BUsquets i Arnau, President.

Jordi Batllori Nouvilas, Secretari General

Documents 2016-SA-03-Llagostera

Addenda de la pròrroga del Conveni de col.laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquesta comarca, per a l'any 2016

Data de signatura 31-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Jaume Font i Paradell, Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Documents 2016-SA-02-Habitatge

Establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva en el funcionament de l'oficina d’habitatge.

Drets i obligacions Per part del Consell Comarcal: Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Cassà de la Selva. Posar a disposició de l’oficina d’habitatge un tècnic comarcal un mínim de 4 dies al mes. El tècnic desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden sol•licitar els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d’habitatges, lloguer entitats financeres i grans tenidors, entitats, tramitació de les sol•licituds d’ajut per a la rehabilitació d’habitatge i mediació en matèria de consum hipotecari. Incorporar el servei d'ofideute. Per part de l’Ajuntament: Disposar de material informàtic per al tècnic, espai Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. L’Ajuntament es fa càrrec econòmic de la despesa de telèfon i material fungible. Finançar el cost del conveni

Data de signatura 15-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-03-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

Martí Vallès i Prats,  Alcalde de Cassà de la Selva

Cristina Pou i Molinet , Secretària General Ajuntament de Cassà de la Selva

Jaume Busquets i Arnau, President del Consell Comarcal del Gironès

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General del Consell Comarcal del Gironès

Documents 2016-SA-01-Cassà

Més informació 65€/dia, assistència del tècnic un mínim de 4 dies al mes