Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2019 17/04/2019

Data d'inici de la sessió 17-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia Mirar documentació adjunta

Documents 2019-04-17 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2019 20/03/2019

Data d'inici de la sessió 20-03-2019

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia Mirar documentació adjunta

Documents 2019-03-20 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 7/2018 19/12/2018

Data d'inici de la sessió 19-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del
propvinent dia 19 de desembre de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendràconvocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 10 d'octubre de 2018.
2. Qüestions de Presidència i Gerència
-Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2018.
-Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2018.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
3. Ratificació dels decrets de la presidència del Consell Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès, ambdós de data 26 d'octubre de 2018, mitjançant els quals s'aprova complementar les prestacions que percebrà el personal d'ambdues administracions públiques que es trobin en situació d’incapacitat temporal.
4. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'any 2019.
5. Aprovació de l'actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2019.
6. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social Gironès Salt i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l’accés dels infants als menjadors escolars derivats dels serveis socials adscrits al municipi mitjançant ajuts econòmics extraordinaris pel curs 2018-2019 (i les seves pròrrogues).

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
7. Aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatius:
1) al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2019.
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2019.
8. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), aprovats en data 20 d’abril de 2017, pel Consell d’Administració de l'ATMG.
9. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada Projecte constructiu de la connexió dels abastaments de Cervià de Ter i el nucli de Raset de l'Ajuntament de Cervià de Ter i a l'aprovació del text del conveni respectiu.
10. Aprovació inicial de l’adhesió del Consell Comarcal del Gironès al Consorci local Localret.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
11. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica.

12. Aprovació del text de l'annex del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica pel Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social al municipi.
13. Aprovació del text de l'annex del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica per a implantar el Projecte ESPAI FEINA per millorar l'ocupació i la dinamització econòmica al municipi.
14. Aprovació del text de l'annex del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica per a implantar el Programa TREBALL i FORMACIÓ al municipi.
15. Ratificació del decret de la presidència, de data 18 d'octubre de 2018, i aprovació del Projecte Treball i Formació 2018 al Gironès.
16. Ratificació del decret de la presidència, de data 16 de novembre de 2018, i aprovació del Projecte Gironès, espais singulars.
17. Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions
adreçades a la programació d’Escenaris 2019.
18. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la creació d’Escenaris Teatre al Gironès.
19. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la en la creació d’aules de l’Escola de Teatre del Gironès.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
20. Aprovació de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes realitus al benestar social i polítiques d'igualtat per al exercicis 2018 i 2019.
21. Aprovació del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes realitus al benestar social i polítiques d'igualtat per al exercicis 2018 i 2019.

PROPOSICIÓ PRESENTADA PER LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS
22. Ratificació del decret de la presidència, de data 14 de desembre de 2018, i aprovació del Programa referent d'ocupació juvenil al Gironès 2018.


23. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA
24. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Documents 2018-12-19 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 6/2018 11/10/2018

Data d'inici de la sessió 11-10-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 17 d'octubre de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 18 de juliol de 2018.

2.   Qüestions de Presidència i Gerència

-Donar compte dels informes de morositat del segon trimestre de 2018.

-Donar compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2018.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3.    Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2018.

4.    Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 de l'organisme autònom local Escola de Música del Gironès.

5.    Ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 3 d'octubre de 2018, i aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per facilitar l'accés dels infants derivats dels Serveis Socials Municipals als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris, durant el curs 2018/2019.

6. Aprovació de les bases de subvencions destinades a ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2018-2019.

7.  Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu                                                                                                             

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

8.    Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d'assistència tècnica, en l'àmbit de la gestió dels residus municipals i altres temes de medi ambient.

9.    Aprovació de l'adhesió a l'Acord Marc de subministrament de gas natural de l'ACM.

10.  Aprovació inicial del Reglament regulador del servei comarcal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i les seves modificacions.

11.  Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències            municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada Arranjament carrer de la Plaça de l'Ajuntament de Juià i aprovació del text del conveni respectiu.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

12.  Ratificació del decret de la presidència, de data 9 d'agost de 2018, i aprovació del Pla de treball de l'AODL del Gironès 2018-2019 per al Foment del desenvolupament   econòmic i de l'ocupació de la comarca del Gironès.

 

13.  Ratificació del decret de la presidència, de data 9 d'agost de 2018, i aprovació de la         memòria tècnica del projecte d'activitat o actuació del programa joves en pràctiques         2018.

 

14.  Ratificació del decret de la presidència, de data 26 de setembre de 2018, i aprovació de l'informe d'execució de projectes de pròrroga per a la convocatòria 2018 (Programa UBICAT).

 

15.  Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per l'Acord GOV/43/2018 del Govern de la Generalitat, de data 10 de juliol de 2018.

 

16.  Aprovació inicial del Reglament de l'edifici dels Banys Àrabs de Girona.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

17. Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.

18. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2018-10-17 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 5/2018 18/07/2018

Data d'inici de la sessió 18-07-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 18 de juliol de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de juny de 2018.

2. Qüestions de Presidència i Gerència

3. Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part els consellers i conselleres comarcals.

4. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici de 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

5. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018.

6. Aprovació de l'Ordenança general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic del Consell Comarcal del Gironès.

7. Aprovació provisional de la modificació de diferents taxes.

8. Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics.

9. Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica del Consell Comarcal del Gironès.

10. Aprovació de l'increment de les retribucions als treballadors públics del Consell Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès.

11. Contractació, mitjançant tramitació d'emergència, de la gestió del servei de menjador escolar de les escoles de Salt.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

12. Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada Construcció de la depuradora al nucli de Viladasens de l'Ajuntament de Viladasens i a l'aprovació del text del conveni respectiu.

13. Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada Millora acústica de la coberta del local social de l'Ajuntament de Campllong i a l'aprovació del text del conveni respectiu.

14. Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2018 destinada a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, segons Resolució TES/1250/2018.

15. Aprovació del text del conveni de col·laboració mútua entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Sant Gregori en la realització d'activitats i serveis d'interès públic, especialment d'atenció a les persones.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

16. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la creació de l’espai cultural i artístic Màgic Art.

17. Aprovació de la sol·licitud a la Direcció General de Joventut per a l'obertura d'un Punt d'Informació Juvenil a l'antic Centre de Visitants del Gironès a Sarrià de Ter.

18. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

Documents 2018-07-18 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 4/2018 19/06/2018

Data d'inici de la sessió 19-06-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 de juny de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 18 d'abril de 2018.

2.   Qüestions de Presidència i Gerència

- Donar compte dels informes de morositat i del període mitjà de pagaments a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2018.

- Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2018.

3.   Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part els consellers i conselleres comarcals.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

 

4.   Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local.

5.   Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018.

6.   Aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions 2018.

7.   Aprovació de la Instrucció sobre la tramitació de contractes menors al Consell Comarcal del Gironès i a tot el seu grup institucional.

8.   Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals.

9.   Delegació a la presidència del Consell Comarcal del Gironès de les competències per a l'aprovació de tots els tràmits i documents en matèria de contractació quina competència estigui atribuïda al ple del Consell Comarcal del Gironès amb excepció de l'adjudicació del contracte.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

10. Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'expedient d'alteració dels termes municipals de Celrà i de Girona presentat per l'Ajuntament de Celrà.

11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis.

12. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el Consell Comarcal del Gironés per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia i l’estalvi i l’eficiència energètica.

13. Aprovació de les bases de subvenció per a les activitats del Programa d'educació per al desenvolupament sostenible a les escoles, 2018-2019.

14. Aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Gironès al procediment de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

 

15. Aprovació del text de l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

 

16. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

17. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2018-06-20 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 3/2018 18/04/2018

Data d'inici de la sessió 18-04-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 18 d'abril de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de febrer de 2018.

2.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de març de 2018.

 

3.   Presa de possessió del Sr. Joan Josep Alcalà i Quiñones.

4.   Qüestions de Presidència i Gerència

- Donar compte de la liquidació del Pressupost 2017 i del compliment de la LO 2/2012.

- Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.

5.   Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part els consellers i conselleres comarcals.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

6.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès i de la ratificació del decret de la presidència del l'Escola de Música del Gironès, ambdós de data 28 de febrer de 2018, d'aprovació dels criteris de dubtós cobrament per a la liquidació del Pressupost de 2017.

7.   Autorització de la despesa per a la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2018-2019.

8.   Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província.

9.   Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Gironès per a l'any 2018.

10. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança del preu públic núm. 2.

11. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de crèdits núm. 4.

12. Aprovació inicial del Quadre de classificació documental i de la Política de gestió documental del Consell Comarcal del Gironès.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

13. Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la implantació de la recollida porta a porta als municipis d'Aiguaviva i Campllong, i per continuar estenent el compostatge casolà a tots els municipis que tenen delegats els serveis de recollida de residus al Consell.

14. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2018).

15. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per a la gestió de l'autorització del president de la mesa de valoració de situacions d'emergència econòmiques i socials de Catalunya per a la tramitació de la sol·licitud d'adhesió d'un habitatge a la xarxa d'habitatges d'inserció social.

16. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i:

1) l'Ajuntament de Campllong de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, a través de l’Arxiu Històric Provincial de Girona.

2) l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, a través de l’Arxiu Històric Provincial de Girona.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

17. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

18. Aprovació del text de l'addenda de modificació per a l’any 2018 del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

19. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de març de 2018, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves de les comarques gironines (Young Talent al Gironès 2018) i aprovació de les bases reguladores de la 2a edició del Young Talent.

 

20. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

21. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2018-04-18 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2018 21/03/2018

Data d'inici de la sessió 21-03-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès, que es durà a terme el propvinent 21 de març de 2018, a la 1 del migdia, a la sala de plens del Consell Comarcal del Gironès. Si no hi hagués el quòrum necessari s’entendrà convocada per a una hora més tard.

L’ordre del dia és el següent: ÚNIC. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2018-2019.

Documents 2018-03-21 Ordre del dia

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2018 21/02/2018

Data d'inici de la sessió 21-02-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 21 de febrer de 2018, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de desembre de 2017.

2.   Qüestions de Presidència i Gerència

      - Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4t. trimestre 2017 d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

      - Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'estat d'execució del Pressupost del 4t. trimestre 2017.

      - Donar compte del període mig de pagaments a proveïdors corresponent al 4t. trimestre 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3.   Aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca.

4.   Aprovació definitiva del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'any 2018.

5.   Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l’administració electrònica al Consell Comarcal del Gironès.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

6.   Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter.

7.   Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena corresponent a la constitució de l’agrupació dels ajuntaments de les Planes d’Hostoles, de Susqueda i de Sant Martí de Llémena als efectes de sostenir en comú el lloc de secretaria intervenció.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

8.   Adhesió a la Xarxa Local SITMUN-GIRONA (Sistema d'informació territorial municipal).

9.   Ratificació de la sol·licitud de subvenció del projecte Singular a la Diputació de Girona.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

10. Aprovació de l'adhesió al Pla d’igualtat de gènere del Consorci de Benestar Social Gironès Salt (2018-2019) redactat pel Consorci de Benestar Social Gironès Salt.

11. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

12. Renúncia al càrrec de consellera comarcal formulada per la Sra. Marta Madrenas i Mir.

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

Documents 2018-02-21 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 7/2017 20/12/2017

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 de desembre de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 18 d'octubre de 2017.
2. Qüestions de Presidència i Gerència
- Donar compte dels informes de morositat.
- Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2017.
3. Ratificació de les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell Comarcal del Gironès d'interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la desestimació pressumpta de l'escrit de requeriment presentat el 24 d'abril de 2017 i contra l'acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls de data 28 de febrer de 2017.
4. Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part els consellers i conselleres comarcals.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
5. Aprovació del Pla de sanejament financer de l'EMG.
6. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'any 2018.
7. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança del preu públic núm. 2.
8. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2.
9. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2017-2018.
10. Aprovació de l'actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2018.
11. Aprovació de la modificació del règim de dedicació del president del Consell Comarcal del Gironès i autorització de la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
12. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatius:
1) al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2018.
2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2018.
13. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge.
14. Aprovació de la realització del treball Diagnosi del servei de recollida i valoració d'alternatives als sistemes actuals de recollida selectiva a la comarca del Gironès.
15. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de promoció turística.

16. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Adequació de pistes ciclables" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou i aprovació del text del conveni respectiu.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 6 de novembre de 2017, i aprovació del projecte UBICAT al Gironès 2017 elaborat per l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
18. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
19. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per executar el servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva.
20. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per executar el servei d’atenció diürna de Celrà.
21. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
22. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

23. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA
24. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Jaume Busquets i Arnau

President del Consell Comarcal del Gironès

Documents 2017-12-20 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 6/2017 18/10/2017

Data d'inici de la sessió 18-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 18 d'octubre de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de juny de 2017.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 19 de juliol de 2017.
3. Qüestions de Presidència i Gerència
- Donar compte dels informes de morositat.
- Donar compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2017.
4. Donar coneixement de l'activitat dels òrgans col·legiats dels quals formen part els consellers i conselleres comarcals.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
5. Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics.
6. Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de taxes.
7. Aprovació de l'alienació de 120 accions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, de titularitat d’aquest Consell Comarcal, per valor de 6,01 euros cadascuna, a favor de la Diputació de Girona.
8. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 14/2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
9. Aprovació de l'emissió d'informe referent a l'expedient d'alteració dels termes municipals de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena presentat per l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena.
10. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès Salt i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.
11. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el Consell Comarcal del Gironès pel Pla d’accions 2017.
12. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
13. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 d'octubre de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines.
14. Ratificació dels decrets de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de juliol de 2017, aprovació de la sol·licitud per a la subvenció dels agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) i aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL).
15. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 d'agost de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la contractació de 4 joves en pràctiques al Consell Comarcal del Gironès d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016 i la resolució TSF/1779/2017.
16. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 30 d'agost de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de setembre de 2017, i aprovació de la sol·licitud de subvenció per al Projecte "Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya - Gironès 2017" i de la sol·licitud del Projecte al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
18. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 d'octubre de 2017, aprovació de la sol·licitud de subvenció per al Projecte "Treball i Formació 2017 al Gironès" i adhesió del Consell Comarcal del Gironès a la pròrroga de l'acord retributiu.
19. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Projecte "Treball i Formació 2017 al Gironès".
20. Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2018.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
21. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de setembre de 2017, i aprovació del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
22. Aprovació del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució del contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS
23. Moció de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya

24. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

25. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Documents 2017-10-18 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 5/2017 19/07/2017

Data d'inici de la sessió 19-07-0017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 19 de juliol de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de juny de 2017.

2.   Presa de possessió:

      - Sr. Miquel Cortés i Cardenal

      - Sra. Georgina Trias i Pilsa

 

3.   Qüestions de Presidència i Gerència

4.   Aprovació del compte general corresponent a l’exercici de 2016.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

5.  Aprovació del seguiment del Pla econòmic i financer 2016-2017 del Consell Comarcal del Gironès i les entitats dependents que formen el sector administracions públiques de la corporació.

6.   Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics.

7.   Aprovació inicial de la modificació de crèdits 08/2017.

8.   Aprovació de l'increment d'un 1% de les retribucions als treballadors públics del Consell Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

9.   Aprovació de la modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres.

10. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte per a la venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva.

11. Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Pavimentació del camí de la torre" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou i l'aprovació del text del conveni respectiu.

12. Aprovació del text del conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant Andreu Salou i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida, transport i tractament del rebuig.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

13. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès referent a la participació en el Club Girona Cultura.

14. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre:

      1) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la creació de l'aula de Quart de l'Escola d'Art i Creativitat del Gironès.

2) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per a la creació de l'aula de Sarrià de Ter de l'Escola d'Art i Creativitat del Gironès.

15. Aprovació del text del conveni entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca i aprovació del text del conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès en relació amb la transferència anual per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Gironès i la seva comarca.

PROPOSICIONS PRESENTADES PER LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

16. Aprovació de l'informe favorable de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Campllong corresponent a la dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Campllong i Sant Andreu Salou als efectes de sostenir en comú el lloc de secretaria intervenció.

17. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2017-07-19 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 4/2017 21/06/2017

Data d'inici de la sessió 21-06-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 21 de juny de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 19 d'abril de 2017.

2.   Qüestions de Presidència i Gerència:

- Donar compte dels informes de morositat.

- Donar compte de l'execució pressupostària del primer trimestre de 2017.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3.   Aprovació inicial de la modificació de diferents preus públics.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

4.   Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt en matèria de promoció turística 2017.

5.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 28 d'abril de 2017, i a l'aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona en matèria de promoció, difusió i informació turística.

6.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 7 de juny de 2017, a l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una nova captació d'aigua a l'abastament de Viladasens" de l'Ajuntament de Viladasens i d'aprovació del text del conveni respectiu.

7.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de maig de 2017, i a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2017 destinada a la implantació de deixalleries de tractament de residus municipals segons Resolució TES/676/2017.

8.   Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2017 destinada al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, segons la Resolució TES/860/2017.

9.   Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a l'any 2017 destinada a projectes de prevenció de residus municipals i preparació per a la reutilització, segons la resolució TES/790/2017.

10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre:

1) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al funcionament d'un punt d'informació local d’habitatge.

2) el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament d'un punt d'informació local d’habitatge.

3) el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funcionament d'un punt d'informació local d’habitatge.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

11. Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 de maig de 2017, i aprovació de conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès  en el marc dels “programes integrals”.

12. Aprovació de la ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de gener de 2017, i aprovació de conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

13. Moció amb relació als embargaments que l'Agència Estatal d'Administració Tributària practica contra les ajudes socials i les beques menjador.

14. Moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – la Farga 3 (Medinyà).

15. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

16. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Isidre Alis i Meya.

17. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Oriol Pellicer i Sabrià.

18. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes.

19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2017-06-21 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 3/2017 19/04/2017

Data d'inici de la sessió 19-04-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 19 d'abril de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 15 de febrer de 2017.

2.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 22 de març de 2017.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència:

      - Donar compte de la liquidació del Pressupost 2016.

      - Donar compte de les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2018-2020

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès i de la ratificació del decret de la presidència del l'Escola de Música del Gironès, ambdós de data 28 de febrer de 2017, d'aprovació dels criteris de dubtós cobrament per a la liquidació del Pressupost de 2016.

5.   Aprovació inicial de la modificació de crèdits 02/2017.

6.   Aprovació inicial de la modificació de crèdits 03/2017.

7.   Aprovació amb caràcter provisional de la modificació de taxes.

8.   Aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball.

9.   Aprovació de la creació de dos fitxers nous amb dades de caràcter personal de titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de tres fitxers de titularitat del Consell Comarcal del Gironès.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i prevenció d'incendis (any 2017).

11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

12. Aprovació del text de l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

13. Aprovació del text del conveni regulador de concessió de subvenció directa a l'associació Fringe, per a la difusió de les arts per al finançament del festival Emergent en l’anualitat de 2017.

14. Aprovació del text del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

15. Ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 d'abril de 2017, i aprovació del text de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

16. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.

 

17. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

Documents 2017-04-19 OdD

Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2017 22/03/2017 EXTRAORD.

Data d'inici de la sessió 22-03-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès, que es durà a terme el propvinent 22 de març de 2017, a 2/4 de 2 del migdia, a la sala de plens del Consell Comarcal del Gironès.

Si no hi hagués el quòrum necessari s’entendrà convocada per a una hora més tard.

L’ordre del dia és el següent:

ÚNIC.    Aprovació de les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar (AIMS) adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2017-2018

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 17 de març de 2017

 

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2017 15/02/2017

Data d'inici de la sessió 15-02-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 15 de febrer de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de desembre de 2016.

2.   Nomenament de la gerent del Consell Comarcal del Gironès.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència:

      - Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016.

      - Donar compte dels informes de morositat.

4.   Aprovació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

5.   Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès públic i social.

6.   Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca.

7.   Aprovació de l’actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

8.   Aprovació de la declaració com a bé cultural d’interès local de l'església de Sant Cristòfol de Raset a Cervià de Ter.

9.   Aprovació inicial de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis.

10. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès.

11. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatius:

      1) al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2017.

      2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2017.

12. Aprovació del text del conveni de col·laboració:

1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

13. Aprovació de la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental.

14. Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una depuradora a Fellines" de l'Ajuntament de Viladasens i d'aprovació del text del conveni respectiu.

15. Aprovació del text del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per a la prestació  del servei de recollida i transport del rebuig, del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos, del servei de recollida de voluminosos i del servei de neteja viària.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

16. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i la Fundació Privada Gentis de cessió d'ús de part de l'espai de l'equipament Centre de Visitants del Gironès.

17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de novembre de 2016, i aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya signat en data 7 de setembre de 2016.

18. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de gener de 2017, i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

19. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió:

1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva.

2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert.

3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart.

4) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida.

5) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

20. Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge.

21. Moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms.

22. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

23. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Ple del Consell Comarcal del Gironès 8/2016 21/12/2016

Data d'inici de la sessió 21-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 21 de desembre de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 14 de setembre de 2016.
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
- Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2016.
- Donar compte dels informes de morositat.
3. Aprovació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
4. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'any 2017.
5. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2016-2017.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
6. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte del servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
7. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la gestió de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
8. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès, Zona jove de la llera del Ter.
9. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès - PIECJ (Pla d'intervenció estratègica comarcal de joventut).
10. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al Gironès.
11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa treball i formació (TSF/296/2016).
12. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Pla de treball àrea urbana sud-oest del Gironès 2016, a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local.
13. Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
14. Aprovació de l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci i prorrogat per a l'exercici 2017.
15. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 1 de desembre de 2016, i aprovació de l'addenda al protocol 2016-2019 del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió).
16. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 9 de desembre de 2016, i aprovació de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar.


17. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA
18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Documents 2016-12-21 OdD.pdf

Ple del Consell Comarcal del Gironès 7/2016 19/10/2016

Data d'inici de la sessió 19-10-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la se essió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del
propvinent dia 19 d'octubre de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocadda per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si esccau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de juliol de
2016.

2.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 14 de setembre
de 2016.

3.Qüestions de Presidència ii Gerència.
-Donar compte de l'execucció pressupostària del segon trimestre de e 2016.
-Donar compte dels inform mes de morositat.
-Donar compte de les línie es fonamentals del pressupost 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.Aprovació inicial de la mod dificació de crèdits 10/2016.

5.Aprovació inicial de la mod dificació dels preus públics.

6.Aprovació amb caràcter pr rovisional de la modificació de taxes.

7.Aprovació inicial de l'Ordeenança general de subvencions del Consell Comarcal del
Gironès.

8.Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

9.Aprovació del text del connveni de col·laboració entre el Patrona at de Turisme Costa Brava i el Consell Comarca al del Gironès per tal de contribuir al seu Pla d’actuacions i al seu Pressupost ordinari de turisme, per a l’exercici de 2016.

10.Ratificació del decret de la a Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 15
de setembre de 2016, de e formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de fracció orgànica de residus s municipals per a 2016.

11.Aprovació del text del cconveni de col·laboració entre l’Assocciació Catalana de Municipis i el Consell CComarcal del Gironès per a impulsa ar l’acord marc de subministrament de gasoil, per als usos d’automoció i calefac cció, i adhesió a la contractació agregada del consorci català pel desenvolupament local.

12.Aprovació de la conformita at a què el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos
anys al període inicial, am mb les mateixes condicions econòmique es que han regit fins  ara en el contracte deriv vat anomenat “Serveis de telecomunica acions (veu, mòbil i dades) dels municipis, connsells comarcals i ens locals adherits a al procés de compra agregada de les comarquues del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva”.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

13.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'agost de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de Joves en pràctiques.

14.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de juliol de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció d'agent d'ocupació al desenvolupament local.

15.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de setembre de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de Joves per a l'ocupació.

16.Aprovació del text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca, per a l’organització del projecte de foment de la lectura “AL GIRONÈS LLEGIM!”.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

17.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 d'octubre de 2016, d'adhesió al conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

18.Aprovació del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

19.Aprovació de l'acord per al Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès.

20.Aprovació del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també del Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès

21.DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

22.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

 

Ple del Consell Comarcal del Gironès 6/2016 - 14/09/2016

Data d'inici de la sessió 14-09-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a laa sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès, que es durà a terme el propvinent 14 de setembre de 2016, a les 7 de la tarda, a la sala de plens del Consell Comarcal del Gironès.

Si no hi hagués el quòrum necessari s’entendrà convocada per a una hora més tard.


L’ordre del dia és el següent:

ÚNIC. Aprovació del compte g general corresponent a l’exercici de 2015.


El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 8 de setembre de 201 16

Ple del Consell Comarcal del Gironès 5/2016 - 20/07/2016

Data d'inici de la sessió 20-07-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió o ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironèès del propvinent dia 20 de juliol de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal ddel Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòr rum necessari s'entendrà convocada per a una a hora més tard, sota el
següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si escau, de e l’esborrany de l’acta del proppassat 15 de juny dde 2016.
2.Qüestions de Presidència i Gerència.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3. Aprovació de la devolució propoorcional dels preus públics del curs 2015-2016 ddels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarca al del Gironès atesa l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge.

4. Aprovació inicial de la modificac ció del Reglament orgànic comarcal.

5. Aprovació del text del conveni e entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntam ent de Vilablareix per tal de gestionar de forma compartid da el servei de menjador escolar de l'Escola Madrenc (Vilablareix).

6. Aprovació inicial de la modificac ció dels preus públics.

7. Aprovació de la ratificació del d decret de la presidència del Consell Comarcal de el Gironès, de data 7 de juliol de 2016, referent a l'adhes sió al Pla extraordinari d’assistència financera locaal 2016.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

8. Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Com marcal del Gironès per a l’obtenció de les dades cadastrrals dels polígons identificats en el plànol de deelimitació i la realització d’una prova pilot consistent en n la redacció d’un projecte executiu per a la re ealització de les franges exteriors de protecció per a la prrevenció d’incendis.

9. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de lla comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de manteniment de le es franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès.

10. Aprovació inicial de l'ordenança a comarcal reguladora de la prestació del servei d d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFFORMATIVA DE CULTURA

11. Aprovació del text del conveni dde col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i eel Consell Comarcal del Gironès referent a la participacióó en el Club Girona Cultura.


PROPOSICIONS PRESENTADES PPELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció per a l’impuls de la incorpporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració pública local.


13. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA


14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 14 de juliol de 2016

Ple del Consell Comarcal del Gironès 4/2016 - 15/06/2016

Data d'inici de la sessió 15-06-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la se essió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 15 de juny de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ RRiera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a unna hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si es scau, de l’esborrany de l’acta del propp passat 20 d'abril de 2016.

2. Qüestions de Presidència i Gerència.
-Donar compte dels inform mes de morositat.
-Donar compte de l'execucció pressupostària del primer trimestre de 2016.
-Donar compte de la liquid dació del Pressupost 2015.

DICTÀMENS DE LA COMISS SIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3.Aprovació inicial de l'exped dient de modificació de crèdits 3/2016.

4.Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'abril de 2016, d'aprovació dels criteris de dubtós cobrament per a la liquidació del Pressupoost de 2015.

5. Donar conformitat i trame etre el Pla econòmic i financer del Co onsell Comarcal del Gironès, a la Direcció Ge eneral de Política Financera, Assegurannces i Tresor de la Generalitat de Catalunya a als efectes de la seva aprovació.

6. Aprovació del Pla estratègiic de subvencions.

7. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’AAssociació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupameent Local.

8. Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Co onsell Comarcal del Gironès, de data 18 de ma aig de 2016, d'aprovació del text del conv veni de col·laboració entre el Consorci Administ tració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en la prestació ó de serveis d’assistència tècnica a les addministracions locals de la comarca per a la m millora de les prestacions dels serveis p públics mitjançant la utilització de les TIC.

9. Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Co onsell Comarcal del Gironès, de data 18 de ma aig de 2016, d'aprovació del text del conv veni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjança ant el Departament d’Ensenyament i el Conssell Comarcal del Gironès relatiu a laa delegació de les competències quant a la ggestió del servei escolar de transport i d del servei escolar de menjador i l'annex d'establliment de les despeses de gestió dels connsells comarcals.

10.Aprovació provisional de la a modificació d'una taxa.

11.Aprovació inicial de la crea ació dels preus públics

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

12.1) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al funcionament d’una oficina d’habitatge.
2) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament d’una oficina d’habitatge.
3) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funcionament d’una oficina d’habitatge.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

13.Aprovació de l'addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni de 29
d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Gironès, per a la
realització d’actuacions en matèria de consum.

14.Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del
Gironès, de data 6 de maig de 2016, i a l'aprovació del contingut de la minuta de
l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal
del Gironès per al quadrienni 2016-2019 quin import ascendeix a 71.193,00 € per al
2016.

15.Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Vilablareix per a la implantació a Vilablareix d'una aula de l’Escola
d’Art del Gironès.

16.Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la implantació a Cassà de la Selva d'una aula
de l’Escola de Teatre del Gironès.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

17. Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i el pagament del
deute amb el Consell Comarcal del Gironès
 

18.DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

19.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 9 de juny de 2016

Ple del Consell Comarcal del Gironès 3/2016 - 20/04/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 d'abril de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 17 de febrer de 2016.

2.   Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romero.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conformitat a les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2017-2019.

5.   Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades de caràcter personal de titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de quatre fitxers de titularitat del Consell.

6.   Aprovació de la creació de la comissió per a la redacció del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenament dels representants.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

7.   Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

8.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca del Gironès.

9.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de març de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jordi Gamell.

10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció pel transport escolar.

 

DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

13. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics.

 

14.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 14 d'abril de 2016

 

Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2016 - 20/04/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 d'abril de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 17 de febrer de 2016.

2.   Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romero.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conformitat a les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2017-2019.

5.   Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades de caràcter personal de titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de quatre fitxers de titularitat del Consell.

6.   Aprovació de la creació de la comissió per a la redacció del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenament dels representants.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

7.   Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

8.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca del Gironès.

9.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de març de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jordi Gamell.

10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció pel transport escolar.

 

DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

13. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics.

 

14.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

 

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 14 d'abril de 2016

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2016 - 16/02/2016

Data d'inici de la sessió 16-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 17 de febrer de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 16 de desembre de 2015.

 

2.   Designació de la gerent del Consell Comarcal del Gironès.

 

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

      - Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2015.

      - Donar compte dels informes de morositat.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

 

4.   Fixació dels límits de les quanties màximes de retribucions totals del personal directiu dels ens dependents o entitats vinculades del Consell Comarcal del Gironès.

 

5.   Aprovació de l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert i varis criteris de valoració, de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Gironès cursos 2016-2017 i 2017-2018.

 

6.   Aprovació de la delegació a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de l’aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

 

7.   Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’una oficina d’habitatge.

 

8.   Aprovació de l’expedient de licitació del contracte de subministrament de l'energia elèctrica a la comarca del Gironès.

 

9.   Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i d'aprovació del text del conveni corresponent.

 

10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística.

 

11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2016.

 

12. Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:

1) de la capella de Sant Bartomeu de Segalars a Sant Gregori

2) de l'ermita de Sant Grau a Sant Gregori

3) de l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sant Gregori

4) de la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gregori

5) de la capella de la Mare de Déu de la Pietat a Sant Gregori

6) de l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori

7) de l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori

8) del mas del Mansó Rossell a Sant Gregori

9) del mas de Can Tacó a Sant Gregori

10) del mas Gironès a Sant Gregori

11) del mas La Massana a Sant Gregori

12) del mas Can Piu a Sant Gregori

13) del pont d'en Peres a Sant Gregori

14) del mas Prat a Sant Gregori

15) del molí d'en Peres a Sant Gregori

16) del mas Can Prat-Masia amb torre a Sant Gregori

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

 

13. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 23 de desembre de 2015, mitjançant el qual s'aprova el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució de l'addenda al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

 

14. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt.

 

15. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Consell  Comarcal  del Gironès i l'Ajuntament de Girona  per al desenvolupament de les accions formatives del programa de Treball i Formació  adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/204/2015).

 

16. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació", tramès pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

17. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016, inclòs en el pla comarcal de joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter.

 

18. Aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

19. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

 

20.  Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Juan María Castel i Sucarrat.

 

21.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

 

 

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 11 de febrer de 2016