No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.
Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2017 22/03/2017 EXTRAORD.

Data d'inici de la sessió 22-03-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès, que es durà a terme el propvinent 22 de març de 2017, a 2/4 de 2 del migdia, a la sala de plens del Consell Comarcal del Gironès.

Si no hi hagués el quòrum necessari s’entendrà convocada per a una hora més tard.

L’ordre del dia és el següent:

ÚNIC.    Aprovació de les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar (AIMS) adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2017-2018

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 17 de març de 2017

 

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 03/2017 21/06/2017

Data d'inici de la sessió 21-06-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia A determinar

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 02/2017 19/04/2017

Data d'inici de la sessió 19-04-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia A determinar

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2017 15/02/2017

Data d'inici de la sessió 15-02-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 15 de febrer de 2017, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 21 de desembre de 2016.

2.   Nomenament de la gerent del Consell Comarcal del Gironès.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència:

      - Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2016.

      - Donar compte dels informes de morositat.

4.   Aprovació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

5.   Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès públic i social.

6.   Aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca.

7.   Aprovació de l’actualització del Pla estratègic de subvencions per a l'any 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

8.   Aprovació de la declaració com a bé cultural d’interès local de l'església de Sant Cristòfol de Raset a Cervià de Ter.

9.   Aprovació inicial de l'ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis.

10. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès.

11. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatius:

      1) al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2017.

      2) a l’oficina d’habitatge situada al Gironès, per a l'any 2017.

12. Aprovació del text del conveni de col·laboració:

1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per al funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge.

13. Aprovació de la composició de la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental.

14. Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l'obra titulada "Construcció d'una depuradora a Fellines" de l'Ajuntament de Viladasens i d'aprovació del text del conveni respectiu.

15. Aprovació del text del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per a la prestació  del servei de recollida i transport del rebuig, del servei de recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos, del servei de recollida de voluminosos i del servei de neteja viària.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

16. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i la Fundació Privada Gentis de cessió d'ús de part de l'espai de l'equipament Centre de Visitants del Gironès.

17. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de novembre de 2016, i aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya signat en data 7 de setembre de 2016.

18. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 12 de gener de 2017, i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

19. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió:

1) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Cassà de la Selva.

2) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la prestació de centre obert.

3) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Quart per a la prestació del programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc al municipi de Quart.

4) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a la contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida.

5) entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de professionals en el marc dels serveis d'acollida.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

20. Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge.

21. Moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms.

22. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

23. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 8/2016 21/12/2016 8/2016 21/12/2016

Data d'inici de la sessió 21-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 21 de desembre de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 14 de setembre de 2016.
2. Qüestions de Presidència i Gerència.
- Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2016.
- Donar compte dels informes de morositat.
3. Aprovació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS
4. Aprovació inicial del Pressupost, Bases d'execució, Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'any 2017.
5. Aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2016-2017.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
6. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte del servei públic d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
7. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la gestió de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
8. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès, Zona jove de la llera del Ter.
9. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès - PIECJ (Pla d'intervenció estratègica comarcal de joventut).
10. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al Gironès.
11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Programa treball i formació (TSF/296/2016).
12. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del Pla de treball àrea urbana sud-oest del Gironès 2016, a partir de la contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local.
13. Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
14. Aprovació de l'adhesió del Pla d’igualtat d’oportunitats i gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès Salt redactat pel propi Consorci i prorrogat per a l'exercici 2017.
15. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 1 de desembre de 2016, i aprovació de l'addenda al protocol 2016-2019 del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat (Fitxa 7 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió).
16. Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 9 de desembre de 2016, i aprovació de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar.


17. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA
18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Documents 2016-12-21 OdD.pdf

Ple del Consell Comarcal del Gironès 7/2016 19/10/2016

Data d'inici de la sessió 19-10-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la se essió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del
propvinent dia 19 d'octubre de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocadda per a una hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si esccau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 20 de juliol de
2016.

2.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 14 de setembre
de 2016.

3.Qüestions de Presidència ii Gerència.
-Donar compte de l'execucció pressupostària del segon trimestre de e 2016.
-Donar compte dels inform mes de morositat.
-Donar compte de les línie es fonamentals del pressupost 2017.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.Aprovació inicial de la mod dificació de crèdits 10/2016.

5.Aprovació inicial de la mod dificació dels preus públics.

6.Aprovació amb caràcter pr rovisional de la modificació de taxes.

7.Aprovació inicial de l'Ordeenança general de subvencions del Consell Comarcal del
Gironès.

8.Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

9.Aprovació del text del connveni de col·laboració entre el Patrona at de Turisme Costa Brava i el Consell Comarca al del Gironès per tal de contribuir al seu Pla d’actuacions i al seu Pressupost ordinari de turisme, per a l’exercici de 2016.

10.Ratificació del decret de la a Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 15
de setembre de 2016, de e formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de fracció orgànica de residus s municipals per a 2016.

11.Aprovació del text del cconveni de col·laboració entre l’Assocciació Catalana de Municipis i el Consell CComarcal del Gironès per a impulsa ar l’acord marc de subministrament de gasoil, per als usos d’automoció i calefac cció, i adhesió a la contractació agregada del consorci català pel desenvolupament local.

12.Aprovació de la conformita at a què el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos
anys al període inicial, am mb les mateixes condicions econòmique es que han regit fins  ara en el contracte deriv vat anomenat “Serveis de telecomunica acions (veu, mòbil i dades) dels municipis, connsells comarcals i ens locals adherits a al procés de compra agregada de les comarquues del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva”.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

13.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'agost de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de Joves en pràctiques.

14.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de juliol de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció d'agent d'ocupació al desenvolupament local.

15.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de setembre de 2016, de formulació i presentació de la sol·licitud de subvenció de Joves per a l'ocupació.

16.Aprovació del text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca, per a l’organització del projecte de foment de la lectura “AL GIRONÈS LLEGIM!”.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

17.Ratificació del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 13 d'octubre de 2016, d'adhesió al conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

18.Aprovació del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

19.Aprovació de l'acord per al Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès.

20.Aprovació del traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, per a l’execució del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat i també del Contracte programa 2016-2019 Servei d'informació i atenció a les dones Consell Comarcal del Gironès

21.DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

22.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau

 

 

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 6/2016 - 14/09/2016

Data d'inici de la sessió 14-09-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a laa sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès, que es durà a terme el propvinent 14 de setembre de 2016, a les 7 de la tarda, a la sala de plens del Consell Comarcal del Gironès.

Si no hi hagués el quòrum necessari s’entendrà convocada per a una hora més tard.


L’ordre del dia és el següent:

ÚNIC. Aprovació del compte g general corresponent a l’exercici de 2015.


El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 8 de setembre de 201 16

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 5/2016 - 20/07/2016

Data d'inici de la sessió 20-07-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió o ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironèès del propvinent dia 20 de juliol de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal ddel Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòr rum necessari s'entendrà convocada per a una a hora més tard, sota el
següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si escau, de e l’esborrany de l’acta del proppassat 15 de juny dde 2016.
2.Qüestions de Presidència i Gerència.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3. Aprovació de la devolució propoorcional dels preus públics del curs 2015-2016 ddels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarca al del Gironès atesa l'exempció de l'IVA sobre el monitoratge.

4. Aprovació inicial de la modificac ció del Reglament orgànic comarcal.

5. Aprovació del text del conveni e entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntam ent de Vilablareix per tal de gestionar de forma compartid da el servei de menjador escolar de l'Escola Madrenc (Vilablareix).

6. Aprovació inicial de la modificac ció dels preus públics.

7. Aprovació de la ratificació del d decret de la presidència del Consell Comarcal de el Gironès, de data 7 de juliol de 2016, referent a l'adhes sió al Pla extraordinari d’assistència financera locaal 2016.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

8. Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Com marcal del Gironès per a l’obtenció de les dades cadastrrals dels polígons identificats en el plànol de deelimitació i la realització d’una prova pilot consistent en n la redacció d’un projecte executiu per a la re ealització de les franges exteriors de protecció per a la prrevenció d’incendis.

9. Aprovació del text del conveni marc de delegació entre els ajuntaments de lla comarca i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de manteniment de le es franges de protecció d'incendis de la comarca del Gironès.

10. Aprovació inicial de l'ordenança a comarcal reguladora de la prestació del servei d d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis.


DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFFORMATIVA DE CULTURA

11. Aprovació del text del conveni dde col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i eel Consell Comarcal del Gironès referent a la participacióó en el Club Girona Cultura.


PROPOSICIONS PRESENTADES PPELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció per a l’impuls de la incorpporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració pública local.


13. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA


14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 14 de juliol de 2016

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 4/2016 - 15/06/2016

Data d'inici de la sessió 15-06-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la se essió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 15 de juny de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ RRiera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a unna hora més tard, sota el següent:

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si es scau, de l’esborrany de l’acta del propp passat 20 d'abril de 2016.

2. Qüestions de Presidència i Gerència.
-Donar compte dels inform mes de morositat.
-Donar compte de l'execucció pressupostària del primer trimestre de 2016.
-Donar compte de la liquid dació del Pressupost 2015.

DICTÀMENS DE LA COMISS SIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

3.Aprovació inicial de l'exped dient de modificació de crèdits 3/2016.

4.Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'abril de 2016, d'aprovació dels criteris de dubtós cobrament per a la liquidació del Pressupoost de 2015.

5. Donar conformitat i trame etre el Pla econòmic i financer del Co onsell Comarcal del Gironès, a la Direcció Ge eneral de Política Financera, Assegurannces i Tresor de la Generalitat de Catalunya a als efectes de la seva aprovació.

6. Aprovació del Pla estratègiic de subvencions.

7. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’AAssociació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupameent Local.

8. Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Co onsell Comarcal del Gironès, de data 18 de ma aig de 2016, d'aprovació del text del conv veni de col·laboració entre el Consorci Administ tració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en la prestació ó de serveis d’assistència tècnica a les addministracions locals de la comarca per a la m millora de les prestacions dels serveis p públics mitjançant la utilització de les TIC.

9. Aprovació de la ratificacióó del decret de la presidència del Co onsell Comarcal del Gironès, de data 18 de ma aig de 2016, d'aprovació del text del conv veni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjança ant el Departament d’Ensenyament i el Conssell Comarcal del Gironès relatiu a laa delegació de les competències quant a la ggestió del servei escolar de transport i d del servei escolar de menjador i l'annex d'establliment de les despeses de gestió dels connsells comarcals.

10.Aprovació provisional de la a modificació d'una taxa.

11.Aprovació inicial de la crea ació dels preus públics

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

12.1) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per al funcionament d’una oficina d’habitatge.
2) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per al funcionament d’una oficina d’habitatge.
3) Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al funcionament d’una oficina d’habitatge.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

13.Aprovació de l'addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni de 29
d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Gironès, per a la
realització d’actuacions en matèria de consum.

14.Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del
Gironès, de data 6 de maig de 2016, i a l'aprovació del contingut de la minuta de
l'addenda al conveni de transferència dels Banys Àrabs a favor del Consell Comarcal
del Gironès per al quadrienni 2016-2019 quin import ascendeix a 71.193,00 € per al
2016.

15.Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Vilablareix per a la implantació a Vilablareix d'una aula de l’Escola
d’Art del Gironès.

16.Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la implantació a Cassà de la Selva d'una aula
de l’Escola de Teatre del Gironès.

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

17. Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i el pagament del
deute amb el Consell Comarcal del Gironès
 

18.DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

19.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

El president

Jaume Busquets i Arnau
Girona, 9 de juny de 2016

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 3/2016 - 20/04/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 d'abril de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 17 de febrer de 2016.

2.   Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romero.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conformitat a les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2017-2019.

5.   Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades de caràcter personal de titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de quatre fitxers de titularitat del Consell.

6.   Aprovació de la creació de la comissió per a la redacció del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenament dels representants.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

7.   Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

8.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca del Gironès.

9.  Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de març de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jordi Gamell.

10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció pel transport escolar.

 

DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

13. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics.

 

14.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 14 d'abril de 2016

 

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 2/2016 - 20/04/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 20 d'abril de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 17 de febrer de 2016.

2.   Presa de possessió de la Sra. Míriam Pujola i Romero.

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

4.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de març de 2016, i donar conformitat a les previsions que contenen els marcs pressupostaris 2017-2019.

5.   Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dades de caràcter personal de titularitat del Consell Comarcal del Gironès i de modificació de quatre fitxers de titularitat del Consell.

6.   Aprovació de la creació de la comissió per a la redacció del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès i nomenament dels representants.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

7.   Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut per l'encàrrec de gestió corresponent al servei de dinamització dels parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables 2016.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

8.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 d'abril de 2016, i aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del projecte de foment, suport i creació d'iniciatives de l'economia social i solidària a la comarca del Gironès.

9.   Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 22 de març de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició Els Colors de Girona de Jordi Gamell.

10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Associació Fringe per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

11. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival d'arts escèniques Emergent.

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

12. Moció pel transport escolar.

 

DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

13. Aprovació inicial de la modificació dels preus públics.

 

14.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

 

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 14 d'abril de 2016

Documents

Ple del Consell Comarcal del Gironès 1/2016 - 16/02/2016

Data d'inici de la sessió 16-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Gironès del propvinent dia 17 de febrer de 2016, a les set de la tarda, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès (C/ Riera de Mus, 1A). Si no hi hagués el quòrum necessari s'entendrà convocada per a una hora més tard, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del proppassat 16 de desembre de 2015.

 

2.   Designació de la gerent del Consell Comarcal del Gironès.

 

3.   Qüestions de Presidència i Gerència.

      - Donar compte de l'execució pressupostària del quart trimestre de 2015.

      - Donar compte dels informes de morositat.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PROPIS

 

4.   Fixació dels límits de les quanties màximes de retribucions totals del personal directiu dels ens dependents o entitats vinculades del Consell Comarcal del Gironès.

 

5.   Aprovació de l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert i varis criteris de valoració, de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Gironès cursos 2016-2017 i 2017-2018.

 

6.   Aprovació de la delegació a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de l’aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 2016-2017 per a l’alumnat de centres públics i centres privats concertats.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

 

7.   Aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al funcionament d’una oficina d’habitatge.

 

8.   Aprovació de l’expedient de licitació del contracte de subministrament de l'energia elèctrica a la comarca del Gironès.

 

9.   Aprovació de l'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a la contractació de l'obra titulada "Pavimentació del camí a Viladasens i del camí a Sant Mateu al municipi de Sant Jordi Desvalls" i d'aprovació del text del conveni corresponent.

 

10. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de promoció, difusió i informació turística.

 

11. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l'any 2016.

 

12. Aprovació de les declaracions com a béns culturals d’interès local:

1) de la capella de Sant Bartomeu de Segalars a Sant Gregori

2) de l'ermita de Sant Grau a Sant Gregori

3) de l'església de Sant Vicenç de Constantins a Sant Gregori

4) de la capella de Santa Maria de Calders a Sant Gregori

5) de la capella de la Mare de Déu de la Pietat a Sant Gregori

6) de l'església de Santa Maria de Ginestar a Sant Gregori

7) de l'oratori de la Mare de Déu de Fàtima a Sant Gregori

8) del mas del Mansó Rossell a Sant Gregori

9) del mas de Can Tacó a Sant Gregori

10) del mas Gironès a Sant Gregori

11) del mas La Massana a Sant Gregori

12) del mas Can Piu a Sant Gregori

13) del pont d'en Peres a Sant Gregori

14) del mas Prat a Sant Gregori

15) del molí d'en Peres a Sant Gregori

16) del mas Can Prat-Masia amb torre a Sant Gregori

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

 

13. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 23 de desembre de 2015, mitjançant el qual s'aprova el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a l’execució de l'addenda al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012.

 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA

 

14. Aprovació del text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt.

 

15. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Consell  Comarcal  del Gironès i l'Ajuntament de Girona  per al desenvolupament de les accions formatives del programa de Treball i Formació  adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/204/2015).

 

16. Aprovació de la ratificació del decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 11 de gener de 2016, i aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació", tramès pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

17. Aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per acollir-se al projecte de professionals compartits 2016, inclòs en el pla comarcal de joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter.

 

18. Aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

19. DICTÀMENS I MOCIONS D'URGÈNCIA

 

20.  Renúncia al càrrec de conseller comarcal formulada pel Sr. Juan María Castel i Sucarrat.

 

21.  PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

El president

 

 

Jaume Busquets i Arnau

Girona, 11 de febrer de 2016

Documents