Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres.

La Junta de Portaveus està presidida pel President i formada pels portaveus de cada grup polític comarcal amb l’assistència de la Gerència.

La Junta de Portaveus té les competències següents:

a) L’assessorament al President en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.

d) Assumir transitòriament les atribucions de les comissions informatives fins a la seva creació.
e) Emetre comunicats conjunts.