Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Les comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, l'informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l'estudi d'un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del/la president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i el/la secretari/tària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

 • Emetre dictàmens i propostes d'acord amb el Ple.
 • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
 • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l'àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2015-2019 són les següents, amb la següent direcció política, segons l’Acord de govern. Cada comissió està integrada, a més del president, per un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat. El regim de sessions de les diferents comissions serà determinat per cada una.

Les delegacions, d’acord amb l’art. 43 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, tenen un doble tractament, segons es refereixin a delegacions genèriques, per a l’impuls, direcció, gestió i resolució de tots els assumptes que afecten a matèries encomenades a una àrea de gestió i delegacions específiques per a una materia concreta en la que el conseller actua dins d’una àrea, l’activitat de la qual la coordina el conseller que n’és responsable.

Sr. Jaume Busquets i Arnau, com a president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Sr. Eduard Berloso i Ferrer, com a president de la Comissió Informativa de Serveis Propis
Sra. Maria Mercè Roca i Perich, com a presidenta de la Comissió Informativa de Cultura
Sr. Joaquim Roca i Ventura, com a president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal
Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera, com a cap d’àrea d’Esports
Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a cap d’àrea de Serveis Propis
Sra. Roser Estañol i Torrent, com a cap d’àrea de l’EMG
Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, com a cap d’àrea de Serveis Tècnics
Sr. Francesc Triola i Riera, com a cap d’àrea de Joventut
Sr. Antoni Vidal i Sastre, com a cap d’àrea de Promoció Econòmic

Les anteriors delegacions en els presidents de les comissions informatives són genèriques i engloben les matèries i les activitats que tinguin atribuïdes les comissions informatives, àrees i àmbits de gestió corresponents. Comprenen les facultats de direcció, impuls i coordinació dels serveis i activitats, presentar propostes per a la seva resolució pel Ple que puguin afectar a tercers i proposar a la Presidència l’adopció de resolucions que puguin afectar a tercers.

Les delegacions conferides als caps d’àrea són específiques i comprenen les facultats de direcció, impuls i coordinació de les activitats pròpies de la matèria que encapçalen, sota la direcció superior del president de la comissió informativa corresponent.

La Presidència podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió i resolució d’assumptes concrets quan, per  raó  especial  o  d’oportunitat,  s’estimi  necessari,  i  el  seu  manteniment  es  produeix  mentre  no  s’acordi  la  seva  expressa revocació.

Comissió Informativa de Serveis Propis, President: Eduard Berloso i Ferrer
Vocals:

 • Estefania Carabellido i Bruns
 • Lourdes Gelada i Astor
 • Maria Mercè Roca i Perich
 • Marc Puigtió i Rebollo
 • Daniel Cornellà i Detrell
 • Wilder Palacio i Pineda
 • Concepció Veray i Cama

Comissió Informativa de Cooperació Municipal, President: Joaquim Roca i Ventura
Vocals:

 • Pere Lluís Garcia i Palou
 • Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz
 • Robert Mundet i Anglada
 • Xavier Vinyoles i Compta
 • Albert Peracaula i Boschsacoma
 • M. Àngels Vilà i Sastre
 • Iolanda Pineda i Balló
 • Wilder Palacio i Pineda
 • Concepció Veray i Cama

Comissió Informativa de Serveis a les Persones, President: Jaume Busquets i Arnau
Vocals:

 • Narcís Boschdemont i Esparraguera
 • David Mas i Roselló
 • Joaquim Roca i Ventura
 • Meritxell Rabionet Frigola
 • Marc Puigtió Rebollo
 • Francesc Triola i Riera
 • Joan Antoni Simón i Fernández
 • Iolanda Pineda i Balló
 • Juan María Castel Sucarrat
 • Wilder Palacio i Pineda
 • Concepció Veray i Cama

Comissió Informativa de Cultura, Presidenta: Maria Mercè Roca i Perich
Vocals:

 • Roser Estañol i Torrent
 • Miquel Terrádez i Valmaña
 • Josep Boschdemont i Puig
 • Eduard Berloso i Ferrer
 • Francesc Triola i Riera
 • Antoni Vidal i Sastre
 • Albert Saus i Masó
 • Josep García i Rodríguez
 • Wilder Palacio i Pineda
 • Concepció Veray i Cama

Clica aquí per consulta l'anunci del BOP del 23 de juliol de 2015 sobre les comissions informatives