Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

En compliment del que disposa l'article 10.1.b de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publiquen les convocatòries i resolucions d'ajuts i subvencions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 

ADREÇATS A LA CIUTADANIA


Ajuts individuals per a l'assistència a menjadors escolars

 

 • Objecte de la convocatòria:

Constitueix l'objecte d'aquestes bases, regular el règim dels ajuts individuals, en aplicació al conveni signat entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de la gestió del programa d'ajuts individuals de menjador escolar, així com regular llur convocatòria.

 • Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Es podran presentar les sol·licituds al registre del Consell Comarcal, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment els següents documents:  sol·licitud de l’ajut i document d’autorització que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí.

 • Termini:

Del 2 al 31 de maig de 2019.

 • Descàrrega de documents:

Bases dels ajuts individuals
Anunci de la convocatòria
Sol·licitud de l'ajut
Autorització de recollida de dades
Sol·licitud de compactació de beques
Manual de signatura

 

 

 


Ajuts de caràcter individual de desplaçament

 

 • Objecte de la convocatòria:

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament als alumnes escolaritzats en un centre públic d’ensenyament primari i/o secundari i d’educació especial, o bé a alumnes que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.

 • Destinataris dels ajuts:

Els ajuts s’atorgaran a alumnes:

a)    Que el seu municipi de residència sigui com a mínim a 3 km del centre escolar que ofereix el seu nivell educatiu d’acord amb el mapa escolar, o a un altre centre escolar quan així hagi estat proposat pel Departament d’Ensenyament, o quedi acreditat que el centre triat sigui el més proper al domicili o a la parada de TEC.

b)    Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la distància entre el seu municipi de residència i la parada més propera de l’esmentat transport sigui de 3 km o més.

 • Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Es podran presentar les sol·licituds al registre del Consell Comarcal, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i  per via telemàtica. Si s’escull per via telemàtica cal omplir i signar digitalment els següents documents:  sol·licitud de l’ajut i document d’autorització que trobareu a l'apartat de descàrrega de documents, i enviar-los adjunts a través del model d’instància genèrica que es troba a aquí.

 • Termini de presentació de sol·licituds:

Del 27 de març al 27 d'abril de 2019.

 • Descàrrega de documents:

Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament
Anunci de la convocatòria
Sol·licitud de l'ajut
Comunicació de dades bancàries
Manual de signatura

 

 

 


Ajuts d'urgència social

 

 • Objecte de la convocatòria:

Aquest programa té per objecte regular les prestacions econòmiques d’urgència social.

 • Destinataris dels ajuts:

Poden ésser beneficiaris de les prestacions d’urgència social les persones individuals i les que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, si són residents i empadronats i, excepcionalment, viuen o es troben en un municipi de la comarca de la Conca de Barberà i que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o situació de pobresa o exclusió social i acreditin que tenen difi cultats per cobrir les seves necessitats bàsiques per inexistència i/o insufi ciència d’ingressos econòmics.

Aquestes prestacions s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o dels productes de primera necessitat, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec menors.

L’ajut podrà formar part, si escau, d’un pla d’actuacions encaminades a aconseguir una situació d’autonomia.

 • Descàrrega de documents:

Bases que regulen les prestacions d'urgència social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

 

 

 


Atorgament per al servei de teleassistència domiciliària

 

 • Objecte de la convocatòria:

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular l’accés al servei de teleassistència i fixar els criteris i el procediment de distribució dels aparells de teleassistència entre els usuaris/àries sol·licitants d’aquest servei, d’acord amb el conveni signat amb la Creu Roja, entitat prestadora del servei.

 • Destinataris dels ajuts:

El servei s’adreça a persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència, a causa de l’edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la utilització correcta del servei, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada i suficient.

 • Descàrrega de documents:

Bases que han de regir l'atorgament per servei de teleassistència domiciliària

 

 

 


ADREÇATS A ENTITATS I/O AJUNTAMENTS DE LA COMARCA


Ajuts per l'arranjament de camins municipals

 

La Diputació de Tarragona manté un Conveni Marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals.

La proposta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és executar un pla d’arranjament i millora de camins municipals que actuï anualment en tots els municipis de la comarca. L’import total de l’actuació és de 80.534,00 euros anuals i, per a cada municipi suposen 3.660,63 euros anuals.

 

 

 


Ajuts destinats a les escoles de música municipals

 

La Diputació de Tarragona ha establert un Conveni Marc de col·laboració i coordinació amb el Consell Comarcal per destinar recursos econòmics a les escoles de música municipals.

L’aportació que la Diputació de Tarragona fa al Consell Comarcal és de 7.300,00 € anuals.

Els Ajuntaments de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt gestionen cada un d'ells una escola municipal de música i són beneficiaris a parts iguals d'aquest ajut.

 

 

 

Ajuts per al foment de l'agricultura ecològica adreçats als centres d'educació secundària

 

 • Objecte de la convocatòria:

Aquestes bases tenen per objecte fi xar els criteris per a la concessió d’ajuts als centres d’educació secundària, pel desenvolupament d’activitats que fomentin l’agricultura ecològica. Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, en tot moment són lliurament revocables i reduïts per les causes previstes en la legislació vigent.

 • Destinataris:

Poden sol·licitar participar en la convocatòria els centres d’ensenyament de secundària, públics o privats concertats de la Conca de Barberà.

 • Termini:

Convocatòria tancada.

 • Descàrrega de documents:

Convocatòria dels ajuts pel foment de l'agricultura ecològica alc centres d'educació secundària