El Consell Comarcal del Baix Ebre té la Seu electrònica publicada a l'adreça https:/www.seu.cat/BAIXEBRE. El Consell es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:
URL: http://www.baixebre.cat/perfil-contractant.asp

Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:
URL:https://tram.ajuntaments.info/etracc/006/catala/principal/20AB29E7AA6646CBA7E396C16672FE94.asp
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Factures electròniques:
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=XX
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server
 

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.


Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consell Comarcal del Baix Ebre s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.