Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Servei de Recepció de Factura Electrònica

Article 34. Facturació electrònica

Acceptació

  • De conformitat amb la normativa vigent sobre facturació electrònica els organismes afectats per l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança manifesten el seu consentiment a la recepció de factures en format electrònic d’acord amb el que estableixin els plecs de clàusules administratives de cada procediment de contractació, facturació de subministraments, serveis o les factures en general que tenen com a destinatari el Consell Comarcal del Anoia i els seus ens depenents.

Requisits

  • La remissió de factures electròniques que tingui com a destinataris aquest Consell Comarcal del Anoia i altres institucions a les quals s’aplica aquesta disposició, en l’àmbit especificat anteriorment, així com la d’aquelles que, expedides entre particulars, es presentin electrònicament davant aquestes institucions en el curs de qualsevol procediment administratiu quan així s’estableixi en les disposicions o bases reguladores, es pot realitzar mitjançant sistemes que, als efectes de garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut, compleixi el que estableix l’article 18 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, i les condicions addicionals següents:
  • L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà mitjançant l’exigència de signatura electrònica reconeguda, en els termes previstos en l’article 3.2 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903. O les evolucions d’aquest format d’acord amb la regulació que a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars.
  • El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquest Consell Comarcal o bé a través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei e.FACT.

Obligatorietat

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, el dia 1 de gener de 2013, serà obligatòria la presentació de factures electròniques corresponents als contractes, subministraments, serveis i altres factures a presentar a aquest Consell Comarcal del Anoia.

Codis DIR·

Per a aquells proveïdors que emprin els codis DIR 3 en la generació de factures electròniques (en la bústia EFACT no són obligatoris) fem públics aquí sota:
 

Oficina Comptable Òrgan Gestor Unitat Tramitadora
L06090039 L06090039 L06090039

 

Bústia del Consell Comarcal