Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

EXTRACTE DE BASES DE RÈGIM LOCAL

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, modificada per la STS 111/2016, de 9 de juny, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pel Real Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny o per la Llei 10/1993, de 21 d’abril.


     

Article 26

1. Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els Municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques

b) En els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

d) En els Municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà

2. En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents serveis

a) Recollida i tractament de residus

b) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals..

c) Neteja viària

d) Accés als nuclis de població

i) Pavimentació de vies urbanes

f) Enllumenat públic.

Per coordinar la citada prestació de serveis la Diputació proposarà, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la Diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis l'esmentat Ministeri decidirà sobre la proposta formulada que haurà de comptar amb l'informe preceptiu de la Comunitat Autònoma si és l'Administració que exerceix la tutela financera.

Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació d'aquests serveis si la Diputació ho considera acreditat.

Quan la Diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d'aquests serveis repercutirà als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estiguessin finançats per taxes i assumeix la seva prestació la Diputació o entitat equivalent, serà a aquesta a qui vagi destinada la taxa per al finançament dels serveis.

3. L'assistència de les Diputacions o entitats equivalents als Municipis, prevista en l'article 36, es dirigirà preferentment a l'establiment i adequada prestació dels serveis mínims.

Es declaren inconstitucionals i nuls els incisos destacats de l'apartat 2, en la redacció donada per l'art. 1.9 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2013-13756., per Sentència del TC 111/2016, de 9 de juny. Ref. BOE-A-2016-6839.

Es modifica per l'art. 1.9 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2013-13756.

Es modifica l'apartat 1.c) per l'art. 24 del Reial decret-Llei 7/1996, de 7 de juny. Ref. BOE-A-1996-13002

S'afegeix l'apartat 4 per l'art. 1 de la Llei 10/1993, de 21 d'abril. Ref. BOE-A-1993-10455