Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
Avanç de la modificació puntual del PGOU i del Pla Especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable

Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d'abril del 2019 s’ha aprovat l'Avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Castellterçol en l’àmbit del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, i del Pla Especial Urbanístic corresponent.

Es sotmetre l'Avanç a informació pública per un termini d’un mes amb la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa escrita de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, a l'efecte que les persones interessades el puguin consultar i, si s'escau, presentar els suggeriments, reclamacions o al·legacions que estimin oportunes.

La documentació relativa a l'Avanç estarà disponible, en format digital a la pàgina web municipal, i en format paper a l'Ajuntament de Castellterçol  (Pl. Vella, 3), en horari de 8.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

Documentació Avanç Masies
Avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Castellterçol en l’àmbit del Polígon Industrial El Vapor

Per Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny del 2017 s’ha resolt aprovar l'Avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Castellterçol en l’àmbit del Polígon Industrial El Vapor per a la reorganització i millora de la vialitat, de l’aparcament i del sistema d’espais lliures públics - jardins, redactat pels serveis tècnics municipals en data juny 2017.

Es sotmetre l'Avanç a informació pública per un termini d’un mes amb la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa escrita de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, a l'efecte que les persones interessades el puguin consultar i, si s'escau, presentar els suggeriments, reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Tot plegat d’acord amb allò previst a l’article 23.1.b) del RLU en relació amb l’article 85.4 de la LUC.

La documentació relativa a l'Avanç estarà disponible, en format digital a la pàgina web municipal, i en format paper a l'Ajuntament de Castellterçol  (Pl. Vella, 3), en horari de 8.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

l'Avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Castellterçol en l’àmbit del Polígon Industrial El Vapor