Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Modificació puntual del POUM número 1 del sector SUD 04 Casajoana 15-03-2019 Modificació POUM 1 Per acord del ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 11 de març de 2019 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM número 1 del SUD 04 Casajoana
Projecte d'urbanització parcial del vial d'accés provisional al nucli antic des de l'Avinguda Montserrat 16-11-2018 Projecte d'urbanització - aprovació inicial
Aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 16 de novembre de 2018 i sotmès a informació pública.
Avanç de Pla Parcial subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica" 14-11-2018 Avanç PP La Fàbrica - Memòria2
Avanç PP La Fàbrica - Plànols2
Aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018.
Pla Parcial urbanística del subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica" 14-11-2018 PP La Fàbrica - Memòria
PP La Fàbrica - Plànols
PP La Fàbrica - Estudis avaluació econòmica i financera
PP La Fàbrica - Informe ambiental3
PP La Fàbrica - Estudi mobilitat generada
PP La Fàbrica - Estudi inundabilitat
Aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018 (núm. 2018/399)
Projecte bàsic i executiu de restauració de la Torre del Breny (fase 1) 26-10-2017 Restauració Torre del Breny (fase 1)

Aprovat definitivament en data 15/12/2017

 

Ampliació de la zona de platja de la piscina municipal i rampes d'accés 07-02-2017 Projecte d'amplició zona platja piscina

Aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia de data 22/03/2017

Projecte de reparcel·lació del sector de "Ca l'Enrich de Calafell" 10-11-2016 Aprov. def. Reparcel.part 1
Aprov.def.Reparcel.part2

Aprovació inicial: per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 7 de novembre de 2016 (núm. 271/16)

Aprovació definitiva: per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2017 (núm. 180/17)

Projecte d'urbanització del sector de Ca l'Enrich de Calafell 10-11-2016 Projecte d'urbanització Ca l'Enrich de Calafell - part 1
Projecte d'urbanització Ca l'Enrich de Calafell - part 2

Aprovació inicial: Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 26 d'octubre de 2016 (núm. 266/16)

Aprovació definitiva: Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 15 de juny de 2017 (núm. 181/17)

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellgalí (POUM) 02-12-2014 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=260424&fromPage=load