A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
01-01-1970 Edicte

EDICTE

 

 

AGRORROSSET S.L. ha presentat a tràmit la sol·licitud d’autorització per a la projecte per a la construcció d’un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable al polígon 1, parcel·la 305-306, del terme municipal de Castelldans.

 

El ple de l’ajuntament de Castelldans reunit en sessió ordinària de data 11 de gener de 2017 ha fet l’aprovació prèvia del projecte.

 

D`acord amb l`establert a l`article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d`agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, s’obre un termini d’informació pública d’un mes comptar del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb la finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar l`expedient i, presentar les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament els dies laborables de les 9.30 a les 14.00 hores.

 

Castelldans,  12 de gener de 2017.

         L’ALCALDE

 

13-02-2017 No