Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-5 2.449.010 -7 673.469 24 31-03-2017
-1 2.436.240 -16 986.033 25 31-12-2016
0 2.203.947 -12 658.888 27 30-09-2016
-5 3.083.092 -13 499.656 24 30-06-2016
0 2.396.012 -2 681.406 29 31-03-2016
6 3.343.175 -23 1.023.514 29 31-12-2015
0 3.229.344 -17 548.605 27 31-03-2015
5 2.523.078 -26 2.226.768 21 31-12-2014
4 1.669.210 -5 546.146 31 30-09-2014