Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Relació de costos dels anys 2015 i 2016 de les campanyes de publicitat institucional desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.