Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
19 1.826.793 9 1.568.798 44 30-09-2017
20 2.181.015 -3 1.273.963 42 30-06-2017
25 1.990.273 -1 1.153.271 46 31-03-2017
12 2.452.380 -2 1.281.525 38 31-12-2016
33 2.434.592 11 563.118 59 30-09-2016
29 2.207.770 9 1.321.620 52 30-06-2016
31 1.982.839 7 1.373.391 51 31-03-2016
35 2.441.183 -5 1.688.892 49 31-12-2015
38 2.690.099 7 1.363.961 57 30-06-2015
32 2.386.038 4 1.810.936 50 31-03-2015
39 2.328.173 -7 1.888.934 48 31-12-2014
49 2.208.565 17 1.215.943 68 30-09-2014