Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 26-05-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 22-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 12-03-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 27-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 29-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 28-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 28-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 20-07-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-04-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 29-04-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora del Preu públic per la cessió d'ús del local sociocultural d'Espinalbet 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de teleassistència 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la utilització de l'escut municipal 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç