Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Podeu consultar les licitacions adjudicades de l'Ajuntament de Cardedeu, fins al maig de 2019, clicant aquí.

Per la resta de contractacions, ja sigui modificacions, pròrrogues i amb resolucions anticipades, podeu consultar el Registre Públic de Contractes  tota la informació relativa a la contractació pública de l'Ajuntament de Cardedeu. En el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya es poden consultar les empreses registrades i les que tenen la prohibició de contractar amb el sector públic.

En aquest apartat podeu consultar la relació de contractes modificats, prorrogats i amb resolució anticipada de l'any 2017.

També podeu consultar en aquest apartat les dades relatives a la relació dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 (per trimestres) dels contractes menors subscrits per l'Ajuntament de Cardedeu, on consten les dades: descripció del contracte, número d'expedient, data aprovació JGL, Àrea competent, tipus, import, adjudicat/da i CIF, Data Aprovació Pròrroga i Data Aprovació Renúncia (aquestes dues últimes, en cas que n'hi hagin).