Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 16-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 15-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 02-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 19-07-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 24-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 24-08-2011 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministrament que afecten la generalitat del veïnat 24-08-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 02-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 16-11-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 03-11-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 10-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 10-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per l'ocupació de la via pública per indústries i activitats al carrer i ambulants 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa reguladora de visites museu 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la Taxa per utilització del servei publicitat de l'Emissora Municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la Taxa pels serveis d'hosteleria a l'alberg municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i Instal. (obertura establiments) 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 31-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 28 reguladora del Preu públic per assistència i estada en llars d'infants 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 06-02-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora del Preu públic per l'ocupació de la via pública per indústries i activitats al carrer i ambulants 19-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 23-02-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys naturalesa urbana 30-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa pels serveis d'escorxador, mercat i transports de carns 31-12-2003 Enllaç
Ordenança núm. 18 reguladora del Preu públic per l'ocupació d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 14-11-2003 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Ordenances Fiscals 2018 v.01 (Text Refós) 02-01-2018 https://www.seu-e.cat/documents/27911/6456223/Ordenances+Fiscals+2018+v.01+%28Text+Ref%C3%B3s%29/ef0e745e-0d8d-4c1c-ad17-41a389944a5c
Ordenances Fiscals 2017 v.01 (Text refós) 02-01-2017 https://www.seu-e.cat/documents/27911/6456223/Ordenances+Fiscals+2017+v.01+%28Text+Ref%C3%B3s%29/a1c342a1-b9fd-479f-9b62-6c10ac715e49