INTRODUCCIÓ

L'actualitat de les administracions públiques locals ha obert portes a noves oportunitats per millorar, si bé es fa necessari un esforç per treballar amb més rigor, diligència i integritat. I encara més, quan la ciutadania continua exigint de l’administració, no només no perdre qualitat sinó fins i tot, més i millors serveis, reclama un tracte més personalitzat i amb majors nivells d’optimització de la gestió on la prestació de serveis públics es basi en criteris d’eficàcia, eficiència, economia, transparència i participació.

Valors com “l’ètica política", "la bona administració", "transparència i participació" són essencials pel bon funcionament de l'administració pública i els seus governs municipals.

Els comportaments de les autoritats locals es conformen basant-se en la garantia de la seva qualitat democràtica i de la seva eficàcia, i per tant, és evident que el respecte pel mandat de l’electorat va indissolublement unit respecte d’unes normes ètiques.

En definitiva, l'objectiu a aconseguir és el d'una “bona administració”, ja que es considera un dret propi dels ciutadans i ciutadanes vers les institucions públiques. El significat de “bona administració” assoleix la seva màxima expressió si es considera com el millor instrument per a construir un sistema d'alta qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania.

En els darrers anys la societat ha anat conscienciant-se cada cop més de la necessitat de defensar un desenvolupament sostenible, de lluitar per a una major justícia social o de la preservació del medi, les administracions, que són les garants de l’interès general, no poden quedar-se enrere i hi han d’assumir el seu paper en tota la seva dimensió pública.

És en aquest context on el PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES ofereix un espai estratègic idoni per a desenvolupar una administració relacional; una administració que, a més de coordinar-se més i millor en l’àmbit intern, es vinculi amb el seu entorn, s’impliqui i s’obri a la ciutadania i als diferents agents socials, econòmics, culturals... des d’una perspectiva de diàleg, responsabilitat, transparència, col·laboració i participació, alhora que es reforci i contribueixi així a la millora de la qualitat democràtica a Canyelles.

La "transparència" és un valor pel qual es garanteix el principi que diu que només són correctes i justes aquelles decisions o actuacions que poden ser publicades. Mentre que és una prova del bon govern i de la integritat dels polítics, aporta a la ciutadania la informació imprescindible perquè puguin participar i col·laborar en les actuacions municipals.

Per això el PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE CANYELLES serà cabdal per impulsar les accions a dur a terme, les propostes i també les recomanacions de l’actuació del govern municipal i l’administració pública de Canyelles en aquest nou entorn més complex i exigent, en el qual la ciutadania pren més relleu i reclama més obertura, rigor i transparència.

El resultat ens ajudarà a la justificació del projecte del govern municipal. Les transformacions econòmiques i socials causades per la irrupció de les noves tecnologies i la consegüent globalització no afebleixen sinó que més aviat reforcen el paper dels entorns locals.

Aquesta major capacitat de l'administració pública local suposa també una major responsabilitat: l’ajuntament és vist, cada vegada més, com el principal agent promotor tant de l'activitat econòmica com del benestar públic en la seva comunitat.

Planificar vol dir decidir, preveure i ordenar, a través de la raó, l’acció que es vol dur a terme. La racionalitat només es pot concebre com el resultat final d’una reflexió col·lectiva, en la qual s’hagin pogut expressar lliurement les diverses raons que conviuen a la ciutat i per això és cabdal en aquest camí la participació en els afers públics per part de tothom.

En aquest enllaç podeu veure la memòria del Pla

El pla es divideix en quatre eixos que conformen les quatre grans prioritats de l'actual govern:

 

Eixos del pla d'avaluació

En definitiva:

1) oferir més i millors oportunitats econòmiques, d'ocupació i de creació de riquesa.

2) ser un referent com a administració de proximitat i, en l'atenció i serveis a les persones per garantir una qualitat de vida, especialment als més necessitats.

3) gestionar un desenvolupament urbanístic i mediambiental sostenible i al servei d'un espai públic de qualitat, net i segur.

 

Eix 1

 

Eix 1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS

Des de l'Ajuntament cal promoure una economia que generi noves oportunitats d'ocupació, de creació de riquesa i donar un impuls a la creativitat i innovació.

L'actual pla pretén desenvolupar l'estratègia adequada per aprofitar tots els actius que té el municipi de Canyelles per aconseguir aquest objectiu.

La reactivació econòmica és cabdal per millorar l’ocupació, especialment entre els col·lectius menys afavorits i per impulsar les polítiques actives que facilitin la competitivitat empresarial.

L'Ajuntament ha d'oferir la garantia d'unes finances sanejades i d’una gestió rigorosa dels recursos que permetin l'estabilitat i solvència necessàries per realitzar les inversions adients al municipi.

 

 

1.1 PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

L'objectiu principal és generar riquesa a través de la reactivació econòmica del poble que fomenti, en primer lloc l’ocupació de les persones amb més necessitats, impulsant i prioritzant aquelles polítiques actives que facilitin la competitivitat empresarial i la millora de la capacitació dels ciutadans i les ciutadanes.

ACCIONS:

1.1.1 Promoció Econòmica i altres activitats econòmiques. Fira de Santa Llúcia. TIC.

A) Seguirem potenciar les activitats econòmiques i l'activitat firal (especialment la Fira de Santa Llúcia i el Projecte econòmic de "Nadal Canyelles").

B) Acompanyar a l’emprenedoria e innovació per a cercar recursos i finançament.

C) Impuls de les noves tecnologies.

Fira del Solstici

Vade Fires

Fira de Santa Llúcia

1.1.2  Turisme familiar  i altres iniciatives econòmiques d'investigació i desenvolupament.

A) Donarem a conèixer els serveis de restauració, gastronomia i el lleure local.

B) Implementarem el Pla de senyalització de les rutes verdes i els circuits esportius treballant per la conservació del nostre entorn natural.

C)  Creant itineraris històrics i culturals visitables.

1.1.3  Formació i ocupació. Suport a les arts i oficis: Projecte ARTÍFEX.

A) Pla de millora de l'ocupació.

Pla de millora de l'ocupació

B) Continuar amb el projectes de l’escola d’arts i oficis (Artífex). Impulsar les beques municipals de les arts i de les oportunitats de cooperatives artesanes.

Projecte Arífex

 

 

1.2 CULTURA, ESPORTS I ALTRES

L'atenció a les persones també és garantir la convivència, la seguretat, la cultura, l’educació i l’accés a l’esport de tothom.

ACCIONS:

1.2.1   Accions culturals.

A) Continuarem la remodelació de la Sala Multicultural per dinamitzar les activitats culturals per a persones joves i grans, i farem una programació estable en els àmbits del teatre, la dansa, la música i el cant coral.

B) Lluitarem per l'ampliació del patrimoni històric, a fi de consolidar el fons pictòric, fotogràfic i de la història del poble.

C) Continuarem impulsant la cultura i la tradició popular per ser un referent a la comarca.

D) Continuarem donant suport a les entitats, incentivant més la seva participació dins i fora del nostre municipi (per a la seva externalització i internacionalització), participant en festes i tradicions.

F) Posarem en funcionament la Junta de Patrimoni i crearem els itineraris històrics i culturals de Canyelles per potenciar el turisme.

G) Fomentarem les activitats per a la gent gran.

H) Incentivarem el grup de savis, persones voluntàries de la gent gran que intercanvien la seva experiència, coneixement cultural i patrimonial del nostre poble a través del Projecte memòria Històrica Capítol II.

I) Continuarem participant en la restauració amb l’àmbit patrimonial.

J) Continuarem treballant per l'àmbit de la cultura.

1.2.2   Accions Esportives.

A) Farem la darrera fase d'ordenació de la zona esportiva municipal amb la creació d'un pavelló per a la pràctica del bàsquet, patinatge, i vòlei, així com un skate park per als nostres joves.

B) Potenciarem i seguirem apostant per l'esport d'iniciació i l’esport de base.

C) Farem la senyalització de diferents circuits de senderisme al nostre entorn natural per facilitar l'esport familiar i turístic.

D) Donarem  seguretat per a la pràctica de l'esport del motor de muntanya.

Programa anual d’esdeveniments esportius de caràcter puntual obert a tothom “a Canyelles, Viu l’Esport!”

Beques per activitats esportives

Gestió de les instal·lacions esportives municipals: Bases per a la concessió d'ajuts econòmics per activitats esportives

Promoció del turisme esportiu familiar

Potenciar l’associacionisme esportiu: Relació informació entitats esportives

1.2.3   Altres Accions.

 

 

Eix 2.   BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SEGURETAT

L'actual pla vol donar rellevància a la comunitat amb l'objectiu d'aconseguir millor qualitat de vida i un entorn segur i saludable.

L’atenció a les persones buscant el seu benestar social s’erigeix com un dels pilars bàsics de les actuacions que preveu desplegar el pla, on les polítiques socials garanteixin els drets bàsics de les persones que viuen al municipi.

Prioritzar els recursos econòmics i socials per atendre als més vulnerables i necessitats serà l'objectiu principal del departament de benestar social.

Es desenvoluparan les accions necessàries per millorar la transparència i la participació ciutadana per aconseguir un bon govern. En aquest sentit aquest pla preveu anar avaluant les accions i activitats que es vagin desenvolupant.

Per últim, el sentiment de seguretat de la ciutadania es vital, per això seguirem treballant per gestionar els serveis amb la finalitat d'oferir la màxima seguretat al municipi com venint fent amb un increment de la mateixa, any rere any.

Tanmateix es prioritzarà la relació amb la ciutadania com a eina fonamental del treball i la gestió del dia a dia de l'Ajuntament.

Es realitzaran millores de l'actual punt d’atenció al ciutadà alhora que es preveu l'augment dels tràmits on-line per facilitar l'accés directe a través de les noves tecnologies.

ACCIONS:

2.1 BENESTAR SOCIAL

2.1.1  Comunitari.

Promoure un punt de suport al voluntariat.

Establir un cicle mensual de cinema jove i familiar.

Adequar l'espai punt de trobada per que sigui una zona adient per concerts i pic nic.

Garantia de subministrament elèctric.

Continuarem gestionant les campanyes de millora.

Continuarem millorant l’atenció dels serveis viaris.

Oficina mòbil consumidor

2.1.2  Més Serveis a les polítiques socials.

Targeta 3TG descomptes i avantatges i seguirem bonificant els transports públics.

Continuarem donant suport a les persones amb capacitats diferents.

Continuarem endavant amb els d’horts urbans.

Servei d’orientació jurídica per als col·lectius vulnerables.

Seguirem treballant per a la igualtat d'oportunitats home-dona.

Ajuts d’ Urgència Social

Banc d’aliments

Dependència

Discapacitats

Dona

Drogodependències

Família

Infància i Adolescència

Renda Mínima d'inserció (RMI)

Servei d'ateció domiciliària (SAD)

Serveis de teleassitència domiciliària (STD)

2.1.3  Atendre a la gent gran.

Treballarem en la creació d’un centre de dia el proper 2018.

Programació estable d’activitats lúdiques, esportives i culturals.

El Grup de Savis, portarà a terme el voluntariat d’intercanvi d’experiències i els coneixements (intergeneracionalment) de memòria històrica.

Continuarem donant suport a un espai propi per a les activitats de la gent gran.

Diada de la Gent Gran de Canyelles

Xerrades a l’ Espai de la Gent Gran

2.1.4   Educació.

Ampliarem la nostra escola d'idiomes municipals per a totes les edats.

Continuarem donant suport a la gent amb pocs recursos en l’àmbit de les arts i a través del projecte ARTIFEX.

Continuar gestionant l’àmbit del voluntariat com a una prioritat primera, al igual que fem amb el grup de savis.

Proporcionarem mesures de millora en la senyalització dels camins escolars segurs.

Continuarem donat suport econòmic, tècnic i material als centres educatius i les Associacions de pares i mares.

Organitzarem xerrades-taller de suport a la funció educativa de les famílies.

Col·laborarem en projectes dels centres educatius a través del programa de diversificació curricular de pràctiques d’alumnat a empreses.

Donarem continuïtat al programa iniciat el curs 2016-2017 “Anem al teatre”.

Organitzarem i farem difusió de les Jornades de Portes Obertes dels centres educatius.

Potenciarem els Espais Familiars de la Llar d’ Infants.

Continuarem oferint bonificacions per la taxa de la Llar d’Infants Municipal.

Potenciarem activitats diverses de sensibilització envers el medi ambient als centres educatius.

Continuarem organitzant tallers d’educació per la salut als centres educatius.

Llar d'Infants Municipal : Informació procés de preinscripció i matrícula

Suport econòmic als centres educatius i Associacions de Pares i Mares

Xerrades - taller suport a la funció educativa de les famílies

Programa de diversificació curricular Institut Pla del Bosc

2.1.5   Sanitat.

Treballarem per millorar la sanitat en general i prepararem un pla especial de prevenció sobre les drogues.

Desenvoluparem un conveni anual amb la Creu Roja.

Activitats d’ Educació per la Salut

2.1.6  Joventut.

Establirem un cicle mensual de cinema pels joves.

Construirem una zona de skate park per als nostres joves.

Gestionarem millor un espai propi per a les activitats juvenils.

2.2   Participació ciutadana, transparència i bon govern.

L’Ajuntament ha de ser un element que faciliti les gestions a persones i empreses, permetent i possibilitant que tots els tràmits amb l’administració es realitzin de manera ràpida i eficient.

Continuarem treballant en la reducció progressiva de l’endeutament municipal.

Es millorarà l'actual oficina d’atenció ciutadana (OAC) i s'augmentaran els tràmits on-line per facilitar l'accés directe de la ciutadania a través de les noves tecnologies

2.3 Prevenció i seguretat ciutadana.

Volem que el cos de agents municipals que sigui garantia de seguretat i convivència.

Prioritzarem la seguretat viària en horari escolar.

Continuarem incrementant la seguretat de la ciutadania a través dels acords que tenim amb els altres cossos de seguretat.

Recolzarem les tasques de voluntariat dels ADF en la lluita contra el foc.

Serveis diaris

Serveis puntuals

Serveis amb altres cossos de seguretat i emergències

Professionalització dels serveis

 

 

Eix 3.   URBANISME I SOSTENIBILITAT

L'actual pla té l'objectiu de desenvolupar i finalitzar l'ordenació urbanística del municipi.  Cal fer-ho amb accent social i sostenible.

Tanmateix la descentralització i atenció territorial es vital en un municipi com el nostre.

Per últim, seguirem treballant amb sensibilitat vers la sostenibilitat com un dels accents importants del planejament i desenvolupament.

ACCIONS:

3.1 Planejament.

A) La prioritat serà desenvolupar i finalitzar l'ordenació urbanística del municipi.

B) Seguirem fent una bona gestió en:

• Reparcel·lacions
• Legalitzacions
• Recepció

C) En aquest context assegurar i garantir que els serveis de neteja i l’enllumenat ofereixin la màxima qualitat.

Urbanisme

3.2  Descentralització territorial.

A) Continuarem treballant per la conservació d’espais i serveis públics a les urbanitzacions. Impulsar les fases de reparcel·lació, legalització i recepció de cada urbanització segons l’estat legal en la que es trobi.

B) Continuarem atenent els serveis a totes les urbanitzacions.

C) Continuarem treballant en les millores de totes i cada una de les urbanitzacions del nostre municipi.

3.3  Sostenibilitat i medi ambient.

A) Continuarem donant suport a les campanyes de sensibilització per a la conservació i el respecte del nostre entorn.

Setmana del Medi Ambient i de l’Energia Sostenible

Campanyes i exposicions d’informació i/o sensibilització

Projectes i tallers per la millora de la sostenibilitat a l’entorn natural

Accions formatives de Medi Ambient

Servei de Meteorologia

B) Continuarem treballant en polítiques d'estalvi energètic establertes fa cinc anys. 

C) Un altre aspecte important en el nostre municipi és la lluita contra el foc, amb un pla estratègic, per això continuarem donant suport als ADF i plans de seguretat.

D) Volem seguir sent un municipi defensor dels animals amb polítiques de control, com continuar treballant per establir lleis de rebuig, com els circ d’animals  i, col·locació de xips i  ajudes per el control d’infeccions entre les colònies de gats fetes durant aquest mandat.

E) Continuarem treballant en la gestió de residus per fer de Canyelles un municipi més sostenible.

Recollida de restes vegetals a domicili

Compostatge domèstic

Deixalleria Municipal

Accions de foment de la reutilització

 

 

Eix 4.   SERVEIS INTERNS - TRANSVERSALS

Són serveis que donen suport a diferents departaments municipals per tal que aquests puguin desenvolupar les seves funcions, objectius i finalitats.

ACCIONS:

4.1 Secretaria/ Intervenció.

L’Àrea de secretaria intervenció continuarà treballant en l’assessorament jurídic i la secretaria en general, així com també en la gestió de facturació i comptabilitat.

4.2 Recursos Humans/ OAC.

El Servei de Recursos Humans continuarà treballant en la gestió del personal i activitat professional a l’Ajuntament de Canyelles, en la selecció i accés de personal, vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les persones, així com dels temes retributius, qüestions vinculades amb temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball...), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal als treballadores i treballadors.

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà continuarà gestionant el registre d’entrada i sortida d’instàncies, l’atenció telefònica al ciutadà, realització de tràmits municipals relacionats amb l'empadronament, del cens d'animals domèstics, gestió de  targetes d'autobusos municipals,  realització de duplicats de rebuts pagats, inscripcions a casals d'estiu, cursos i tallers i cobrament de diverses taxes i preus públics, entre d’altres coses.

4.3 Brigada Municipal / Altres.

L’Àrea municipal continuarà treballant en els treballs d'adequació de la via pública i la neteja viària, les actuacions en matèria d´obres i de jardineria per executar els diferents plans de re pavimentació de carrers, reposició de l´arbrat, arranjaments de places,  senyalització de la via pública i preparació de materials i espais per a esdeveniments i actes culturals i festius.