Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

0 Registres carregats

A continuació podeu descarregar els documents complerts de les ordenances fiscals vigents durant l'any 2016:

 • Ordenança Fiscal núm. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 • Ordenança Fiscal núm. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • Ordenança Fiscal núm. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • Ordenança Fiscal núm. 4 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • Ordenança Fiscal núm. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • Ordenança Fiscal núm. 6 - REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • Ordenança Fiscal núm. 7 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • Ordenança Fiscal núm. 8 - TAXA PER UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
 • Ordenança Fiscal núm. 9 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI
 • Ordenança Fiscal núm. 10 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME
 • Ordenança Fiscal núm. 11 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES, A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNCIACIÓ PRÈVIA, O DECLARACIO RESPONSABLE, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS
 • Ordenança Fiscal núm. 12 - TAXA DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
 • Ordenança Fiscal núm. 13 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
 • Ordenança Fiscal núm. 14 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
 • Ordenança Fiscal núm. 15 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
 • Ordenança Fiscal núm. 16 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS, I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

  Ordenança Fiscal núm. 17 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

  Ordenança Fiscal núm. 18 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL, I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

  Ordenança Fiscal núm. 19 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

  Ordenança Fiscal núm. 20 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

  Ordenança Fiscal núm. 21 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA DE PARCEL·LES

  Ordenança Fiscal núm. 22 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS

  Ordenança Fiscal núm. 23 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

  Ordenança Fiscal núm. 24 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

  Ordenança Fiscal núm. 25 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

  Ordenança Fiscal núm. 27 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESTES VEGETALS

  Ordenança Fiscal núm. 29 – ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

  PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, JUVENILS, ACTIVITATS COMUNICATIVES, TIC