Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 25-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 14-06-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 05-05-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 03-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 08-10-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 07-10-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 21-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 27-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 11-03-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 26-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora del Preu públic per la utilització i activitats en sala multicultural, gimnàs i zona esportiva 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries, i altres residus urbans 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfics 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora del Preu públic per a activitats esportives 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis i subministraments d'interès general 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració de casaments civils a l'Ajuntament 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per recollida, assistència, acollida i adopció d'animals domèstics en el centre municipal de Canyelles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost de vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora del Preu públic per a activitats de gent gran 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora del Preu públic per a activitats de joventut 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora del Preu públic pel servei d'esplai infantil 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les Contribucions especials 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per l'expedició de documents administratius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la utilització de l'escut del municipi 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 01-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 16-06-2006 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per assistència i estada en llars municipals d'infants 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per a rebre la prestació del servei de teleassistència domiciliària 31-12-2003 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 21-11-2002 Enllaç

A continuació podeu descarregar els documents complerts de les ordenances fiscals vigents durant l'any 2016:

 • Ordenança Fiscal núm. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 • Ordenança Fiscal núm. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • Ordenança Fiscal núm. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • Ordenança Fiscal núm. 4 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • Ordenança Fiscal núm. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • Ordenança Fiscal núm. 6 - REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • Ordenança Fiscal núm. 7 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • Ordenança Fiscal núm. 8 - TAXA PER UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
 • Ordenança Fiscal núm. 9 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI
 • Ordenança Fiscal núm. 10 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME
 • Ordenança Fiscal núm. 11 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES, A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNCIACIÓ PRÈVIA, O DECLARACIO RESPONSABLE, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS
 • Ordenança Fiscal núm. 12 - TAXA DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
 • Ordenança Fiscal núm. 13 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
 • Ordenança Fiscal núm. 14 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
 • Ordenança Fiscal núm. 15 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
 • Ordenança Fiscal núm. 16 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS, I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

  Ordenança Fiscal núm. 17 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

  Ordenança Fiscal núm. 18 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL, I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

  Ordenança Fiscal núm. 19 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

  Ordenança Fiscal núm. 20 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

  Ordenança Fiscal núm. 21 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA DE PARCEL·LES

  Ordenança Fiscal núm. 22 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS

  Ordenança Fiscal núm. 23 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

  Ordenança Fiscal núm. 24 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

  Ordenança Fiscal núm. 25 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

  Ordenança Fiscal núm. 27 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESTES VEGETALS

  Ordenança Fiscal núm. 29 – ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

  PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, JUVENILS, ACTIVITATS COMUNICATIVES, TIC