Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 13-02-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 18-10-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 03-10-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 10-09-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 16-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 03-03-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 31-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 22-03-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 24-10-2009 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa sobre la recollida d'escombraries 29-05-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal general reguladora de Contribucions especials 30-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'expedició de documents 04-10-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 15-04-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa reguladora del cens i control d'animals domèstics 03-07-2004 Enllaç