Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 29-03-2003 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 12-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 23-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 21-06-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 05-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 07-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 21-10-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 02-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 14-02-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 22-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 22-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 Contribucions especials 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per l'ocupació d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la utilització d'instal·lacions públiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i per la realització d'activitats de caràcter administratiu o econòmic 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal 01-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 20-04-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 22-04-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i per la realització d'activitats que no siguin de caràcter administratiu o econòmic 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 31-12-2003 Enllaç

Ordenances fiscals 2018

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició  de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal

 

Ordenances fiscals 2017

- Índex ordenances fiscals 2017

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic (vigent 22062017)

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal