Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenances fiscals 2019

- Acord provisional d'aprovació de modificació de les OF 2019

- Ordenança 0 general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impots sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició  de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal

 

Ordenances fiscals 2018

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició  de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal

 

Ordenances fiscals 2017

- Índex ordenances fiscals 2017

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic (vigent 22062017)

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal