En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Alcaldia

Celebrades les Eleccions Locals el passat 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, Jordi Solé i Ferrando és nomenat alcalde de la corporació. 

Ple

L'Ajuntament celebra les sessions ordinàries del Ple l'últim dijous de cada mes (excepte el mes d'agost).

Les atribucions que corresponen al Ple s’estableixen a l’article 22 de la LRBRL, així mateix estableix quines competències són o no delegables, en concordança amb l’article 47 del mateix cos legal i la legislació sectorial vigent.

Junta de Govern Local

El DECRET NÚM. 000634/2015 constitueix la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de l'Ajuntament amb funcions d’assistència permanent a l’alcalde i amb caràcter resolutori amb les competències que se li deleguen per l’alcaldia i pel ple.

 

La Junta de Govern Local fixa la seva periodicitat de celebració de sessions ordinàries tots els dimarts no festius, tret del mes d’agost que no se’n celebraran, a les 12:00 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.

 

President

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

 

Tinents d’Alcalde 

1r Tinent d’Alcalde: Sr. Isidre Pineda Moncusí

2n Tinent d’Alcalde: Sr. Vicenç Personat Pallarès

3r Tinent d’Alcalde: Sr. Jaume Mauri Sala.

4a Tinenta d’Alcalde: Sra. Maria Pilar Aznar López.

 

Els tinents d’alcalde, per l’ordre en què han estat nomenats, substituiran a l’Alcalde en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest, l’exercici de les seves atribucions i exerciran les funcions que aquesta alcaldia els hi confereixi conforme a Dret.

 

Atribucions de la Junta de Govern Local

A més de l’assistència permanent a l’alcalde, a l’empara del que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació expressa d’aquesta Alcaldia, ostentarà les atribucions següents:

 

 1. Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros (6.000.000 euros), incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 2. La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució del pressupost.

 3. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació d’acord amb l’apartat a) anterior, i estiguin previstos en el Pressupost.

 4. L’adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros (3.000.000 euros), així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

 5. L'aprovació de factures i certificacions d’obres.

 6. L'atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

 7. L’atorgament de subvencions, beques i ajuts, sigui quin sigui el seu import, sempre que hagin estat el resultat d’una convocatòria pública. Es contempla en aquesta delegació els ajuts puntuals derivats d’urgències socials i causes anàlogues.

 8. L’aprovació de convenis amb altres administracions, entitats de dret públic i ens privats per als quals sigui competent aquesta alcaldia, per raó de quantia o de matèria, sempre que aquestes no tinguin el caràcter d’indelegables.

 9. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

 10. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

 11. Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

Competències i atribucions del Ple delegades a la JGL:

- La prevista a l’article 22.2.j) de la LRBRL i article 52 k) del Decret legislatiu 2/2003, l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència de Ple que hagin estat delegades a la Junta de Govern Local.

- La prevista a l’article 22.2.k) de la LRBRL i article 52 k) del Decret legislatiu 2/2003, la declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

- La prevista a l’article 22.2.m) de la LRBRL i article 52 m) del Decret legislatiu 2/2003, la concertació d’operacions de crèdit la quantitat acumulada de les quals dins de cada exercici sigui superior al 10% i fins al 15% dels recursos ordinaris del pressupost, sempre que l’operació, per si mateixa, no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost i que aquestes operacions estiguin previstes al pressupost.

- La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% i fins al 20% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Les contractacions publiques i privades de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris i arribi fins als 2.500.000 euros (IVA inclòs).

- Els contractes plurianuals no concessionables quan la seva durada sigui superior a quatre anys i inferior a sis, sempre que els imports acumulats no superin els 2.500.000 euros (IVA inclòs).

- Les concessions sobre béns de la Corporació quan superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins a un màxim del 20% dels recursos ordinaris del pressupost i sempre que superin l’import de 3.000.000 euros (IVA inclòs).

- La prevista a l’article 22.2.ñ) de la LRBRL i article 52 o) del Decret legislatiu 2/2003, l’aprovació de projectes d’obres o serveis quan la competència per a la seva contractació o concessió correspongui al Ple, sempre que estigui delegada a la Junta de Govern Local, i estiguin o no previstos en el pressupost.

- L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris i fins a un màxim del 20% dels recursos ordinaris del pressupost i sempre que superin els 3.000.000 euros i estiguin dintre dels límits expressats en aquest apartat.

- L’establiment o la modificació dels preus públics.