Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.015 D F 2 33 Cultura 1308042,46
2.014 D F 2 16 Benestar comunitari 3617469,07
2.014 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 174337,82
2.014 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 1638260,18
2.014 D F 3 163 Neteja viària 1006636,46
2.014 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 5000,00
2.014 D F 3 165 Enllumenat públic 143233,61
2.014 D F 3 169 Altres serveis de benestar comunitari 650001,00
2.014 D F 2 17 Medi ambient 294378,67
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 298004,00
2.017 D F 1 0 Deute públic 1607866,58
2.017 D F 2 1 Deute públic 1607866,58
2.017 D F 3 11 Deute públic 1607866,58
2.017 D F 1 1 Serveis públics bàsics 9353908,55
2.017 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1903840,27
2.017 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 302255,27
2.017 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 1286435,18
2.017 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 242649,82
2.017 D F 3 134 Mobilitat urbana 42000,00
2.017 D F 3 135 Protecció civil 30500,00
2.017 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.017 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 3429675,99
2.017 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 626358,29
2.017 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 1856677,44
2.017 D F 3 152 Habitatge 74000,00
2.017 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 3000,00
2.017 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 56000,00
2.017 D F 3 153 Vies públiques 872640,26
2.017 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.017 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 657197,77
2.017 D F 2 16 Benestar comunitari 3049170,38
2.017 D F 3 160 Clavegueram 410265,74
2.017 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.017 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1674132,30
2.017 D F 4 1.621 Recollida de residus 1141592,24
2.017 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 53427,24
2.017 D F 4 1.623 Tractament dels residus 479112,82
2.017 D F 3 163 Neteja viària 386892,62
2.017 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 75000,00
2.017 D F 3 165 Enllumenat públic 502879,72
2.017 D F 2 17 Medi ambient 971221,91
2.017 D F 3 170 Administració general del medi ambient 101710,99
2.017 D F 3 171 Parcs i jardins 742045,92
2.017 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 127465,00
2.017 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.017 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 1787619,51
2.017 D F 2 21 Pensions 0,00
2.017 D F 3 211 Pensions 0,00
2.017 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10000,00
2.017 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10000,00
2.017 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 1092484,09
2.017 D F 3 231 Assistència social primària 1092484,09
2.017 D F 2 24 Foment de l'ocupació 685135,42
2.017 D F 3 241 Foment de l'ocupació 685135,42
2.017 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 5442022,49
2.017 D F 2 31 Sanitat 169977,18
2.017 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 158077,18
2.017 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 11900,00
2.017 D F 2 32 Educació 2743499,85
2.017 D F 3 320 Administració general d'educació 192968,37
2.017 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.017 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.017 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 2091587,94
2.017 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 239593,54
2.017 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.017 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 213100,00
2.017 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 6250,00
2.017 D F 2 33 Cultura 1412110,18
2.017 D F 3 330 Administració general de cultura 220196,45
2.017 D F 3 332 Biblioteques i arxius 168594,72
2.017 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 160394,72
2.017 D F 4 3.322 Arxius 8200,00
2.017 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 174814,26
2.017 D F 3 334 Promoció cultural 438363,53
2.017 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 24500,00
2.017 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 80641,22
2.017 D F 3 338 Festes populars i festejos 305000,00
2.017 D F 2 34 Esport 1116435,28
2.017 D F 3 340 Administració general d'esports 48390,83
2.017 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 150000,00
2.017 D F 3 342 Instal·lacions esportives 918044,45
2.017 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 928990,87
2.017 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 21000,00
2.017 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.017 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.017 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.017 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 21000,00
2.017 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 422 Indústria 0,00
2.017 D F 3 423 Mineria 0,00
2.017 D F 3 425 Energia 0,00
2.017 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 445394,90
2.017 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00
2.017 D F 3 431 Comerç 136100,00
2.017 D F 4 4.311 Fires 35000,00
2.017 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.017 D F 4 4.313 Comerç ambulant 3000,00
2.017 D F 3 432 Informació i promoció turística 220643,90
2.017 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 68651,00
2.017 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 20000,00
2.017 D F 2 44 Transport públic 164150,00
2.017 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.017 D F 3 441 Transport de viatgers 164150,00
2.017 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 164150,00
2.017 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.017 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.017 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.017 D F 2 45 Infraestructures 106549,93
2.017 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.017 D F 3 452 Recursos hidràulics 30000,00
2.017 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.017 D F 3 454 Camins veïnals 10000,00
2.017 D F 3 459 Altres infraestructures 66549,93
2.017 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.017 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.017 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.017 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 191896,04
2.017 D F 3 491 Societat de la informació 171896,04
2.017 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.017 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 20000,00
2.017 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 3595151,04
2.017 D F 2 91 Òrgans de govern 313122,14
2.017 D F 3 912 Òrgans de govern 313122,14
2.017 D F 2 92 Serveis de caràcter general 2670915,22
2.017 D F 3 920 Administració general 2408105,60
2.017 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.017 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.017 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.017 D F 3 924 Participació ciutadana 245309,62
2.017 D F 3 925 Atenció als ciutadans 17500,00
2.017 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.017 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.017 D F 2 93 Administració financera i tributària 611111,68
2.017 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 325111,68
2.017 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 270000,00
2.017 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.017 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 16000,00
2.017 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 2,00
2.017 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.017 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 1,00
2.017 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 1,00
2.017 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 1659912,49
2.016 D F 2 1 Deute públic 1659912,49
2.016 D F 3 11 Deute públic 1659912,49
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 7652701,04
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1945719,79
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 301650,89
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 1319170,07
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 205690,75
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 42000,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 30500,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 46708,08
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1875579,21
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 646585,69
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 463065,21
2.016 D F 3 152 Habitatge 37000,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 3000,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 10000,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 728928,31
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 500000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2887610,86
2.016 D F 3 160 Clavegueram 371927,28
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1728123,74
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 1201499,47
2.016 D F 3 431 Comerç 122150,00
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 52199,93
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 474424,34
2.016 D F 3 163 Neteja viària 372159,66
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 415400,18
2.016 D F 2 17 Medi ambient 943791,18
2.016 D F