Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple municipal

El Ple municipal és la reunió general de la Corporació i l’òrgan de poder més gran de l’Ajuntament. L’integren tots els regidors, en el cas de Bigues i Riells, pertoquen tretze persones d’acord amb la població, i és presidit per l’alcalde. El ple se celebra l’últim dijous de cada mes imparell de manera ordinària a les vuit del vespre al Centre Cívic i Cultural El Rieral. En el cas que un dia de ple coincideixi amb una jornada festiva, la sessió es fa el dia que acordi la Junta de Portaveus.

 

Les sessions del Ple són públiques i sempre s’informa de la seva celebració al Tauler d’Anuncis del web municipal. De la a mateixa manera, totes les actes del Ple es poden consultar aquí.

 

Les competències del Ple PDF municipal estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 50 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i les que les despleguen. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc

 

El Ple de Bigues i Riells està format pels següents membres des de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015:

 

 Alcalde President – Joan Josep Galiano Peralta

 

Grup d'ERC – Joan Baptitsta Company Claret

 

Grup d'ERC– Maria Teresa Escobar Gomera

 

Grup d'ERC– Jose Antonio Tripiana Rivas

 

Grup del PSC– Joan Moreno León

 

Grup del PSC – Natalia Fabián Corbacho

 

Grup BiRSíPODEN – Jose Gómez Tornero

 

Grup BiRSíPODEN – Sílvia Rovira Rabinal

 

Grup Convergent – Joan Vila Massagué

 

Grup Convergent– Neus Bou Castro

 

Grup Convergent –Teresa Salvador Guardiola  

 

Grup Convergent– Andreu Xofra Balbastro

 

Grup del PP– Vicente Márquez Santana

 

En el marc d’aquest acte s’utilitza terminologia especialitzada que sovint genera dubtes. Per tal de facilitar la comprensió del contingut del ple s’expliquen els termes següents, definits al Règim d’Ordenació Municipal:

 

Dictamen: Proposta d'una comissió informativa que té una part expositiva i uns acords a adoptar.

Proposició: Proposta d'inclusió d'un assumpte a l'ordre del dia, formulada per un grup polític o un regidor, que hagi estat tramesa a l'Alcaldia amb suficient antelació.

Moció: Proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne la urgència.

Esmena: Proposta de modificació d’un dictamen, proposada per un portaveu d'un grup polític o regidor en el moment de debatre-la en el Ple.

Vot particular: Proposta de modificació d’un dictamen de comissió informativa, formulada per un regidor que en formi part d’aquesta.

 Prec: Petició formulada per un regidor en el punt corresponent de l'ordre del dia, perquè en quedi constància a l'acta.

Pregunta: Sol·licitud d'informació formulada en el punt corresponent de l'ordre del dia, i que podrà ser contestada en la mateixa sessió de forma oral o ajornada per la següent sessió i, si és el cas, per escrit.

 

Alcaldia

L’alcalde és el President de la Corporació i com a tal representa el poble i en defensa els interessos. És el cap de govern i de l’Administració municipal i, per tant, presideix dels òrgans municipals, llevat dels que tenen un altre president designat pel Ple, com és el cas del Consell del Poble de Riells del Fai, presidit pel regidor Joan Baptista. Les seves atribucions estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

L’alcalde té competències específiques i s’anomenen delegacions d’Alcaldia. N’hi ha de personal, de contractacions i concessions, i d’urbanisme.

 

Pel que fa el personal té el deure d’aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla acordats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. També li correspon declarar les situacions administratives del personal i la jubilació. A més li pertoca negociar les sancions de tot el personal de la corporació, excloent la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.

 

En el que fa referència a les contractacions i concessions, l’alcalde es reserva les competències dels contractes menors d’obres subministrament i serveis.   L’adjudicació de concessions sobre béns de l’entitat i l’adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial.

 

En matèria d’urbanisme li correspon atorgar llicències d’obres majors i les preceptives liquidacions, emetre l’informe vinculant en els expedients d’autorització ambiental i atorgar les llicències ambientals. També li pertoca resoldre els expedients d’adequació de les activitats dels tipus esmentats i les corresponents liquidacions, aprovar projectes d’obres i de serveis quan estiguin previstos en el pressupost municipal i autoritzar els instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple.

 

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan presidit per l’alcalde i integrada, com a màxim, per una tercera part del nombre total de regidors. Tots els municipis de més de 5.000 habitants estan obligats a constituir aquest ens. La junta celebra sessió ordinària els dijous cada quinze dies i l’ordre del dia apareix Tauler d’Anuncis del web municipal. Les sessions no són públiques, però s'obre la participació a la resta de grups municipals.

Les seves funcions vénen definides a l’article 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i al cartipàs municipal. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També se li atribueixen totes les funcions que l’alcalde, un altre òrgan municipal o la Llei li deleguin. PDF atribucions

A Bigues i Riells la formen :

Joan Josep Galiano Peralta 

        

Joan Baptitsta Company Claret

 

Maria Teresa Escobar Gomera  

 

Josep Anton Tripiana Rivas           

 

Joan Moreno León

 

Jose Gómez Tornero

 

 

Tinents d'Alcalde

L'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. La funció dels tinents d'alcalde és substituir l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Consellers delegats

Són els regidors en qui l’alcalde delega alguna de les seves competències, que hauran de gestionar i sobre la qual hauran de prendre totes les decisions corresponents. Hauran de respondre de l’exercici de les facultats delegades, així com comparèixer i donar compte de la seva gestió quan així ho requereixi el Ple municipal o la comissió informativa corresponent.

 

Representants de l’Ajuntament en altres òrgans col·legiats (pdf o text web)

 

Mancomunitat de la Vall del Tenes:

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Regidors:      Joan Moreno León

                        José Gómez Tornero                                

                                              

 

Consorci de Turisme Vallès Oriental

Regidor:        José Gómez Tornero         

 

 

Fundació Museu de Bigues i Riells

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Consell Escolar Municipal

Regidors:      Ma. Teresa Escobar Gomera

                        Neus Bou Castro

                        Vicente Márquez Santana

 

 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs

Regidor:        Joan Baptista Company Claret

 

 

Agrupació Defensa Forestal  El Pinyó

Regidor:        Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Consorci per la Gestió  de Residus del Vallès Oriental

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Consorci Televisió Digital Terrestre -  Localred

Regidor:        Joan Moreno León

 

 

Normalització Lingüística

Regidor:        José Gómez Tornero

 

 

Associació Municipis Transport Urbà

Regidor:        Joan Baptista Company Claret

 

 

Consell de Poble de Riells del Fai

President:     Joan Baptista Company Claret

Regidor:        Joan Vila Massagué

Regidor:        Joan Moreno León

 

 

 

Comissió de delimitació territorial amb els municipis limítrofs

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Regidors:      Joan Moreno León

                        Joan Vila Massagué

 

Urbanitzacions –Entitats urbanístiques:

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

Regidor:        Joan Baptista Company Claret

 

 

Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Alcalde:         Joan Josep Galiano Peralta

 

 

Òrgans complementaris 

Són òrgans complementaris dels òrgans de govern, creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal. Aquests òrgans no tenen atribucions resolutòries sinó que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.

Comissions Informatives Permanents

 

En les sessions de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde delegats i presidents de les comissions informatives i dels acords de la comissió de govern, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple. Les sessions de les Comissions Informatives no són públiques però hi poden assistir regidors que no en formin part, amb veu però sense vot.

Hi ha dues comissions informatives permanents: la Comissió Informativa Assessora del Ple Municipal i la Comissió de Seguiment d’Òrgans Executius. Ambdues estan formades per sis membres. L’alcalde les presideix i hi participa un regidor de cada grup polític, respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups representats a la Corporació, aplicant el sistema de vot ponderat. A l’Ajuntament de Bigues i Riells les formen els membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta ERC

Joan Baptista Company Claret ERC

Joan Moreno León PSC

José Gómez Tornero BiRsíPODEN

Joan Vila Massagué CiU

Vicente Márquez Santana PP

 

Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de supervisar els òrgans municipals i emetre’n un informe preceptiu. Està formada per un representant de cada grup municipal i el president l’ha de convocar abans de l’1 de juny de cada any i els comptes s’han d’aprovar abans de l’1 de setembre. La Comissió Especial de Comptes de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ ERC

Maria Teresa Escobar Gomera, d’ERC

Juan Moreno León, del PSC

José Gómez Tornero, de BiRsíPODEN

Joan Vila Massagué, de CIU

Vicente Márquez Santana, del PP

La Comissió Especial de Comptes té per objecte l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació que inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliar del pressupost. Aquesta comissió es regula, principalment, a l’article 58 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya. Les sessions de la Comissió especial de comptes no són públiques però les designacions han de ser comunicades a l'alcalde, que en dóna compte al Ple municipal.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin. La Comissió fa un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramita l’expedient al Ple municipal per la seva aprovació abans de l1 d’octubre. Un cop aprovat, el compte General es posa a disposició del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. La Comissió Especial de comptes pot actuar com a Comissió Informativa permanent pels assumptes relatius a economia i hisenda.

 

Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals

 

Aquesta comissió busca treballar amb totes les qüestions relatives a l’IBI de manera concreta. La Comissió Especial d’estudi sobre la ponència dels valors cadastrals de Bigues i Riells està formada pels membres següents:

Joan Josep Galiano Peralta, d’ERC

Joan Baptista Company Claret, d’ERC

Juan Moreno León, del PSC

José Gómez Tornero, de BiRsíPODEN

Joan Vila Massagué, de CIU

Vicente Márquez Santana, del PP

 

Consell del Poble de Riells del Fai

 

Es tracta d’un espai de reflexió enfocat als ciutadans i a les entitats, atenent les singulars característiques del poble de Riells del Fai i per aprofundir en la realitat diferenciada d'aquest nucli de població respecte del municipi de Bigues i Riells.

 

El Consell de Poble de Riells del Fai busca promoure i canalitzar els assumptes que afecten la vida quotidiana del poble. A més de gestionar aquells serveis i àmbits competencials que li delegui el Ple de l'Ajuntament, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de Riells del Fai. 

L'àmbit geogràfic del Consell del Poble de Riells del Fai inclou el nucli de la Sagrera, Can Guerri, La Vall Blanca, Vall de Ros, Boscos de Riells, Can Castanyer, Racó del Bosc i les masies disseminats. 

Joan Baptista Company Claret, d’ERC, presideix el Consell amb els regidors Joan Vila Massagué, de CiU, i Joan Moreno León, del PSC.

 

 

1. Naturalesa jurídica

 

El Consell de Poble de Riells del Fai és un òrgan de participació territorial corresponent al poble de Riells del Fai i el seu règim legal. Els articles 61, 62, 63, 64 i 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, regulen aquest òrgan. El Consell de Poble, per tant no ostenta, en conseqüència, personalitat jurídica atès que participa de la de l’Ajuntament de Bigues i Riells.

 

2. Funcions

 

Correspondrà al Consell de Poble en l’àmbit de la seva demarcació territorial les funcions següents:

 

 - Estudiar i dictaminar la constitució d’una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a Riells del Fai.

 - Formular propostes per resoldre els problemes administratius, de gestió i serveis que  afectin a la demarcació territorial del Consell.

 - Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament de Bigues i Riells sobre temes de competència municipal.

 - Les facultats d’execució correspondran al regidor-President, Joan Baptista Company i Claret, d’acord amb les decisions preses pel Consell Plenari del Consell del Poble.

 - El Consell del Poble exercirà les seves funcions d’acord amb els programes i les directrius establertes en el Ple Municipal. De la mateixa manera, s’establiran sistemes de revisió i control dels actes i acords adoptats pel Consell del Poble.

 

 

3. Competències

 

 

Corresponen al Consell de Poble de Riells del Fai les següents competències:

 

Amb caràcter prioritari:

 

 - Estudiar i dictaminar la constitució d’una EMD a Riells del Fai.

 

 - Organitzar el funcionament del Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai.

 

 - Proposar i gestionar les festes majors del poble.

 

 - Proposar les activitats culturals i esportives.

 

 - Crear comissions especifiques per obrir la participació a la ciutadania en                                                                                                                                                                                 aspectes culturals, esportius, de lleure o de festes, i, en general, pel foment de  la cohesió social. Aquestes comissions podran ser mixtes entre agents del  Consell i de la ciutadania.

 

 Amb caràcter general:

 

 - Supervisar i controlar les obres i serveis municipals segons l'àmbit de prestació es refereixi al poble (brigada d’obres, neteja de la via pública, neteja de locals municipals, etc.)

 

 - Informar sobre els plans i altres instruments d’ordenació urbanística.

 

 - Supervisar el manteniment dels bens d’us públic: jardins, camins i vies                   públiques, patrimoni municipal, etc.

 

 - Informar i elevar propostes sobre deficiències, necessitats i millora de les obres i serveis en l’àmbit del poble.

 

 - Informar i elevar propostes d’obres i serveis prioritaris.

 

 - Controlar les obres menors, obres majors i llicències d’activitat, així com informar sobre els expedientes de recepció d’obres públiques ordinàries i d’urbanització en el poble.

 

 - Supervisar i controlar el manteniment del patrimoni artístic i cultural.

 - Fiscalitzar l’acompliment de la llei mediambiental (indústries, serveis, agricultura, instal·lacions ramaderes, etc.)

 

  - Canalitzar i informar els expedientes de subvencions econòmiques i  assistencials a les entitats i persones residents al poble.

 

 - Informar sobre de les denúncies referents a obres i serveis municipals, industries, activitats i expedients de disciplina urbanística en matèria d’edificacions, parcel·lacions i qualsevol altre acte d’us del sòl.

 

 - Crear comissions d’estudi per a la realització d’informes.

 

 - Qualsevol altre competència que li pugui ésser delegada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells.

 

3. Composició

 

El Consell de Poble està integrat per regidors de l’ajuntament, representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i representants dels veïns i en l’àmbit territorial del poble.

 

El Consell Plenari tindrà un màxim d'onze membres, dels quals el nombre de regidors serà quatre. Per tal de distribuir la participació que correspongui a les associacions i representants dels ciutadans, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat en relació a la seva implantació efectiva en el territori objecte de l’àmbit geogràfic en que regirà les seves competències aquesta entitat. Així es farà d’acord amb les dades que constin al Registre d’Associacions del municipi, que preveu l’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com també les disposicions que en cada moment estiguin vigents.

 

Els òrgans del Consell de Poble de Riells del Fai són els següents: El Consell plenari,el President o Presidenta i la Comissió permanent. El Consell Plenari estarà assistit pel Secretari de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, que actuarà amb veu i sense vot. La Comissió Permanent estarà assistida per un Secretari tècnic escollit d’entre els membres de la Comissió.

 

El President

 

Joan Baptista Company Claret, regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal.

 

Calendari de treball

 

La sessió del Consell de Poble de Riells del Fai se celebrarà el segon dijousde cada mes al Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai, ubicat al carrer Dr. Zamenhof, 38.