Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 02-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 31-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 11-06-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 03-09-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 19-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 04-08-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 01-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 01-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa entrades de vehicles a través de les voreres 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa de clavegueram 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions anàlogues 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa del cementiri municipal 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 12-09-2006 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la concessió de llicències d'autotaxi 12-09-2006 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 12-09-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 30-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per utilització de llotges del pavelló poliesportiu municipal 30-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa del servei de llar d'infants 30-09-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per lloguer de maquinària municipal 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per servei d'escorxador 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per abocament i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d'ús públic 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per servei de bàscula municipal 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa rodatge i arrossegament de vehicles que no etiguin gravats per l'IVTM 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa pel servei de veu pública local 31-12-2002 Enllaç
Ordenances fiscals