D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Vigilant 04-03-2016 Enllaç
Vigilant auxiliar de policia 04-06-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a l'àrea d'intervenció i comptabilitat 10-07-2007 Enllaç
Peó construcció 08-11-2005 Enllaç
Peó de la brigada d'obres 12-01-2008 Enllaç
Oficial primera adscrit al servei de manteniment 12-01-2008 Enllaç
Oficial primera electricista 12-01-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic - encarregat d'obres i serveis 14-07-2007 Enllaç
Oficial primera de la brigada d'obres i serveis adscrit a l'àrea de parcs i jardins 12-07-2007 Enllaç