Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 26-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 08-09-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 30-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 22-09-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 07-09-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 25-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 23-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 29-05-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 29-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 27-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per les estades a la llar d'infants 27-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 10-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants 10-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel servei d'escorxador 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció, etc. 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 Taxa pel trànsit de bestiar 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per expedició de documents administratius 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa pels ensenyaments de l'Escola de Música 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 35 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 39 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a l'alberg municipal 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 reguladora de la Taxa per la utilització d'equipaments i edificis municipals 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa de clavegueram 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per l'expedició de documents urbanístics 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la distribució d'aigua, gas i electricitat 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 24-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 24-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 28-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-10-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 34 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 29-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per la prestació de serveis de la bàscula municipal 04-07-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una part dels veïns de la localitat 18-04-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per la llicència d'obertura d'establiments 29-12-2001 Enllaç