Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1217-0004/2018 Ordenança 27, reguladora tarifes serveis Ensenyaments Escola de Música. ORDEFI 27 MUSICA 2018_19
1217-0003/2018 ORDENANÇA NÚM. 26, reguladora de la taxa per a les estades a la Llar d’Infants, 2018

El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en sessió del 13/06/2018, ha aprovat inicialment l'Ordenança núm. 26, reguladora de les tarifes dels serveis de la Llar d’Infants, de la qual es pública el seu text integre, als efectes oprotuns.

ORD 26 LLAR INFANTS 2018_19
1217-0002/2018 ORDENANÇA NÚM. 12 REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUB. D'AIGUA, 2018 Amb la finalitat de finançar correctament el servei d’abastament d’aigua potable, el Ple de l'Ajuntament el dia 11/04/2018, va aprovar inicialment la substitució de l'Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa reguladora per la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres abastaments públics, per la nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i d’altres serveis vinculats que tindrà, una vegada aprovada definitiva, la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, i la qual modifica les tarifes vigents fins al moment. ORDEFI 12 Ordenanca servei aigua 2018
2938-0001/2017 Pla Local de Seguetat Viària de Bellpuig

El Pla Local de Seguretat Viària ha de servir per definir l’espai públic i el sistema viari i per a reduir l’actual nivell de risc. Suposa un repte per al municipi, que s’afronta amb l’objectiu fonamental de reduir el nombre de sinistres amb víctimes i el nombre de víctimes respecte la situació actual.

Amb aquesta eina que és el Pla i el treball permanent del grup de seguiment hem de fer el camí que portarà a fer de Bellpuig una vila més segura.

PLSV_Bellpuig OK
1619-0003/2017 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2018 S'ADJUNTA EL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL CONSOLIDAT PER ÀREES DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2018, EN FORMAT PDF, PER A LA SEVA CONSULTA DURANT L'EXPOSICIÓ PÚBLICA 0 pressupost 2018 consolidat programes
1619-0003/2017 PREVISSIÓ INGRESSOS I DESPESES EPE BSM, 2018 S'ADJUNTA LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EPE BELLPUIG SERVEIS 2018, EN FORMAT PDF, PER A LA SEVA CONSULTA DURANT L'EXPOSICIÓ PÚBLICA 0 PREVISSIÓ 2018 EPE BSM
1619-0003/2017 PRESSUPOST MUNICIPAL AJUNTAMENT DE BELLPUIG 2018 S'ADJUNTA EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG PER 2018, EN FORMAT PDF, PER A LA SEVA CONSULTA DURANT L'EXPOSICIÓ PÚBLICA 0 PRESSUPOST MUNICIPAL 2018
1216-0004/2017 ORD. FISCAL 46 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS I REALITZACIÓ ACTIVITATS AL GIMNAS MUNICIPAL ORDEFI 46 GIMNÀS 17.docx
2939-0001/2017 PLA D'EMERGÈNCIA DUPROCIM Document Ùnic de Protecció Civil Municipal, sotmès a exposició pública (versió pública) Pla Emergència DUPROCIM
1274-0001/2017 DELEGACIÓ EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE SANCIONS DERIVADES DE LA LLEI SOBRE EL TRÀNSIT

Per acord del Ple de l'Ajuntament, de 03/05/2017, es va aprovar la delegació en la Diputació de Lleida, per la seva realització a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), de les facultats que té atribuïdes l’Ajuntament de Bellpuig en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, dels ingressos de dret públic següents: 

 - Sancions derivades de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Així mateix, també es va aprovar el conveni regulador de les condicions de la delegació, el qual es fa públic annex.

conveni delegació recaptació sancions
AJB/0115.06.02.01/DPU/01 APROVACIÓ INICIAL DIVISIÓ POLIGONAL DEL PAU-25. Per acord de la Junta de Govern local de 30/11/2016, s’ha aprovat inicialment el projecte de divisió poligonal del sector PAU-25 de Bellpuig de conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 20161201 DIVIISÓ POLIGONAL PAU 25
AJB/0112.06.01.09/02 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ – PMU-01 Per acord de la Junta de Govern local de 30/11/2016, es va aprovar inicialment el Polígon del Pla de Millora 01 (PMU 01) de Bellpuig, Sector Industrial: Nadal Taller i Ferreteria, SA, a fi de donar compliment a les determinacions del seu pla i del POUM de Bellpuig, condicionat a la publicació al DOGC del Pla de Millora PMU-01. Projecte urbanització PMU 01
planols p. urbanitzacio PMU