Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1216-0004/2017 ORD. FISCAL 46 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS I REALITZACIÓ ACTIVITATS AL GIMNAS MUNICIPAL ORDEFI 46 GIMNÀS 17.docx
2399-0002/2017 MEMÒRIA VALORADA DE LES MILLORES EN ELS TANCAMENTS DEL PAVELLÓ 1memoria valorada millores tancaments pavelló poliesportiu bellpuig
2388-0003/2017 MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE LES VORERES DE DIFERENTS CARRERS DE BELLPUIG document tècnic de les obres de millora de diferents carrers de Bellpuig MEMORIA VALORADA VORERES SIGNADA
2939-0001/2017 PLA D'EMERGÈNCIA DUPROCIM Document Ùnic de Protecció Civil Municipal, sotmès a exposició pública (versió pública) Pla Emergència DUPROCIM
2255-0001/2017 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE BELLPUIG num. 12, ACTIVITATS EXTRACTIVES La modificació puntual núm. 12 del POUM de Bellpuig, redactada per Arku3 Urban, SLP, pretén efectuar una correcció als articles 192 i 193 del POUM, per millorar la regulació de les activitats d’explotació de recursos naturals i de l’ús extractiu, i adaptar-les a les determinacions establertes per la normativa general (Llei d’Urbanisme), tal i com es fa constar a la memòria tècnica justificativa. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA MOD 12 POUM BELLPUIG
CERTIFICAT PLENARI APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ 12 POUM
1217-0001/2017 APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ 2017 TEXT DE LA PROPOSTA D'ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ DE BELLPUIG, 2017 ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ 2017
1216-0002/2017 TEXT DE LA MODIFICACIÓ D’UNA ORDENANÇA FISCAL 26, OF ESCOLA BRESSOL S'ADJUNTA EL TEXT COMPLERT DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 26, TAXA PELS ENSENYAMENTS A L'ESCOLA BRESSOL ORDENANÇA FISCAL 26 TAXA LLAR INFANTS 2017_18
1216-0001/2017 MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 27, TAXA PELS ENSENYAMENTS A L'ESCOLA DE MÚSICA S'ADJUNTA EL TEXT COMPLERT DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 27, TAXA PELS ENSENYAMENTS A L'ESCOLA DE MÚSICA OF 27 ESCOLA MUSICAL
1274-0001/2017 DELEGACIÓ EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE SANCIONS DERIVADES DE LA LLEI SOBRE EL TRÀNSIT

Per acord del Ple de l'Ajuntament, de 03/05/2017, es va aprovar la delegació en la Diputació de Lleida, per la seva realització a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), de les facultats que té atribuïdes l’Ajuntament de Bellpuig en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, dels ingressos de dret públic següents: 

 - Sancions derivades de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Així mateix, també es va aprovar el conveni regulador de les condicions de la delegació, el qual es fa públic annex.

conveni delegació recaptació sancions
GEN-0171/2017 Memòria tècnica per al canvi de model de gestió del servei d’abastament d'aigua El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de maig de 2017, va aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi, acord que inclou l'aprovació inicial de la Memòria justificativa de la prestació dels serveis públics d’abastament d’aigua potable, el projecte de l’establiment i el reglament del servei.
 
MEMÒRIA TÈCNICA BELLPUIG SERVEI D'AIGUA 170606
AJB/0115.06.02.01/DPU/01 APROVACIÓ INICIAL DIVISIÓ POLIGONAL DEL PAU-25. Per acord de la Junta de Govern local de 30/11/2016, s’ha aprovat inicialment el projecte de divisió poligonal del sector PAU-25 de Bellpuig de conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 20161201 DIVIISÓ POLIGONAL PAU 25
AJB/0112.06.01.09/02 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ – PMU-01 Per acord de la Junta de Govern local de 30/11/2016, es va aprovar inicialment el Polígon del Pla de Millora 01 (PMU 01) de Bellpuig, Sector Industrial: Nadal Taller i Ferreteria, SA, a fi de donar compliment a les determinacions del seu pla i del POUM de Bellpuig, condicionat a la publicació al DOGC del Pla de Millora PMU-01. Projecte urbanització PMU 01
planols p. urbanitzacio PMU
2016/AJB/0112.06.01.09/01 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU 23 Per acord del 9/11/2016, la Junta de Govern Local, va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-23 de Bellpuig, i sotmetre el projecte a informació pública per període d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica. portada
memoria
planol 1 pau 23
planol 2 pau 23
planol 3 pau 23
planol 4 pau 23
planol 5 pau 23
planol 6 pau 23
planol 7 pau 23
planol 8 pau 23
planol 9 pau 23
planol 10 pau 23