En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS I DE BON GOVERN

S'adjunta el Codi de conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern de l'Ajuntament de Bellpuig, que se sotmet així mateix a exposició pública durant un termini de trenta dies comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC i diari de difusió provincial.

CODI DE CONDUCTA AJUNTAMENT BELLPUIG