A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

 

 

De conformitat amb l'establert a l'article 229.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa públic que l'alcalde ha convocat sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es celebrarà el proper dia 2 de juny de 2017 a les 08,30 hores al Ajuntament, sota el següent:

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació acta de la  sessió anterior

2.- Donar compte de Decrets d'Alcaldia

3.- Aprovació del decàleg de bones pràctiques.

4.- Assumpte piscines 2017.

5.- Informacions varies

6.- Precs i preguntes

 

 

L'Alcalde,