D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Peó d'oficis (agutzil) 14-11-2016 Enllaç
Netejador 14-05-2015 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 24-10-2013 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-09-2012 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-09-2008 Enllaç
Peó d'oficis varis 01-07-2004 Enllaç
Secretari - interventor 05-06-2004 Enllaç
Personal de neteja 05-06-2004 Enllaç